Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподіл балів згідно модульно-рейтингової системи

 

Семестр Модулі Кількість балів за модуль Кількість балів за видами робіт
Практичні заняття Лабораторні заняття Модульний. контроль
  1 2  

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума балів рейтингових оцінок із модулів та рейтингової екзаменаційної оцінки. Рейтингова оцінка у балах (за шкалою навчального закладу) може бути приведена у п’ятибальній шкалі оцінювання (національній шкалі) згідно з даними таблиці №2.

Таблиця №2

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою оцінювання в Україні

 

Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення Оцінка за національною системою Оцінка за системою ЛНТУ
А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
В Дуже добре – вище середнього рівня, лише з кількома помилками 82-89
С Добре – правильна робота лише з певною кількістю помилок 74-81
D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок 69-73
Е Достатньо – виконання задовільняє мінімальні критерії 60-68
FX Незадовільно – потрібно допрацювати на перездачу 35-59
F Незадовільно – обов’язковий повторний курс 1-34

 

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який правильно відповів на всі контрольні запитання і при цьому виявив високу математичну культуру, вміння логічно, чітко, коротко і ясно викласти відповіді. При розв’язанні задач вільно застосовує теоретичні положення та закони, передбачені навчальною програмою, засвоїв взаємозв’язок основних положень фізики та їх значення для здобуття професії.

Оцінка «добре» ставиться студенту, який правильно відповів на всі контрольні запитання, але деякі відповіді були неповними, або необґрунтованими, або нечіткими. Розв’язання прикладів та задач виконано правильно, але нераціонально, графічні ілюстрації виконано правильно але неакуратно. Студенти здатні до самостійного поповнення і поновлення знань у сфері їх наступної професійної діяльності.Оцінку «задовільно» заслуговує студент, який правильно відповів не менш, ніж на дві третини контрольних запитань з фізики, необхідних для подальшого навчання і наступної роботи за професією. При відповіді на теоретичні запитання спостерігається нерозуміння окремих місць в доказах та обґрунтуваннях. Розв’язки задач недостатньо обґрунтовані або неповні. Малюнки неточно ілюструють хід розв’язання.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не зміг правильно відповісти не менш, ніж на дві третини контрольних запитань, допустив принципові помилки у відповідях. Як правило, «незадовільно» ставиться студенту, який не може продовжувати навчання без додаткових занять, не засвоїв основних понять, не вміє розв’язувати основні типи задач (4, с.261).

Студенти, які після здачі останнього модуля набрали достатню кількість балів, отримують екзаменаційну оцінку без складання іспиту за співбесідою. Інші студенти складають іспит за екзаменаційними білетами.

Відповідальність за об'єктивність і посильність норми несе викладач, він повинен стежити за відповідністю між вимогами норми і умовами та можливостями її досягнення. Якщо змінюються умови, то необхідно вносити зміни і в норми. Важливо, щоб на визначення нормативів не впливали побічні чинники. Зокрема, суворі вимоги ректорату щодо недопущення відсіву студентів, зменшення кількості невстигаючих можуть змусити викладача до заниження вимог, завищення оцінок і в кінцевому рахунку до підготовки некваліфікованих фахівців.

Суттєве значення має психологічна роль оцінки. Вона виконує дві основні функції: стимулюючу і орієнтувальну. Особливо важливою в психологічному плані є стимулююча функція, пов'язана зі спонукальним впливом на емоційно-вольову сферу особистості студента і, відповідно, сприяє якісному поліпшенню структури інтелекту особистості та пізнавальної діяльності студента, виконуючи і виховну функцію.

Нинішня суб'єктно-об'єктна гуманістична педагогічна парадигма потребує від викладача коректності та поваги до людської гідності студента незалежно від його навчальних досягнень. Ніякими мотивами і причинами не можуть бути виправдані суб'єктивізм, несправедливість, грубість, нетактовність, перенесення оцінки знань, умінь, компетенційна особистість студента.

 

 Date: 2015-06-11; view: 112; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию