Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття моралі та етики в військовій службі.

Етика (від грецьк. Еtos – норов, звичай) взагалі − це галузь філософської науки, що вивчає мораль як специфічну форму суспільної свідомості.

Мораль (з латинською – моральний, - норов) є одним з способів нормативного регулювання поведінки людини в суспільства. Вона представляє собою систему принципів і норм, що визначають характер відношень між людьми у відношенні з прийнятим в даному суспільства розумінням добра і зла, справедливого і несправедливого, гідного і негідного. Виконання вимог моралі забезпечується силою духовного впливу, суспільною думкою, внутрішнім переконанням, совістю людини, громадським осудом.
Мораль – це сукупність загальноприйнятих норм, принципів і правил поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства, система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень котрої забезпечується громадським осудом.

Особливістю моралі є те, що вона регулює поведінку і свідомість людей в усіх сферах життя (виробництво, побут, сім’я, міжособові, міжгрупові та інші стосунки). Мораль поширюється також і на міждержавні (політичні) відносини. Моральні принципи мають загальне значення, охоплюють всіх людей, закріплюють основи культури їх взаємовідносин в довгому процесі історичного розвитку суспільства.

Якщо термін “мораль” латинського походження, то “етика” походить від давньогрецького слова “етос” – місцеперебування, спільне помешкання. В ІУ столітті до нашої ери Аристотель позначив прикметником “етичний” клас людських добро чинностей – доброчинностей характеру на відміну від добро чинностей розуму – діаноетичних. Аристотель створив поняття “етика” для позначення науки, що вивчає доброчинності. Таким чином етика як наука існує понад 20-ти століть.

В сучасному розумінні етика – філософська наука, що вивчає мораль як одну з найважливіших сторін життєдіяльності людини і суспільства. Якщо мораль являє собою об’єктивно існуюче специфічне явище суспільного життя, то етика як наука вивчає мораль, її сутність, природу, структуру, закономірності виникнення і розвитку, місце в системі інших суспільних відносин, теоретично обґрунтовує певну моральну систему.Професійна етика − це галузь етичної науки, що вивчає систему моральних норм та принципiв, якi дiють в специфiчних умовах взаємовiдносин людей будь-якої професiї. Вона поєднує як загальноетичнi норми, так i особливi норми професiйної моралi, що виникають та iснують в певній професiйнiй групі. Основні принципи моралі − справедливість, законність та гуманізм − є вихідними і для будь-якої професійної етики: медичної, педагогічної, юридичної, етики державного службовця, ділових відносин тощо. Отже, професійна етика як наука дає обґрунтування ціннісним переконанням певної професії, професійним методам роботи та засобам їх практичного застосування.

Військова етика є складовою частиною професійної етики, що вивчає і висвітлює специфіку прояву моралі під час процесу підготовки військовослужбовців до збройного захисту правопорядку в державі та безпосередньо під час виконання службово-бойових завдань.

Сутність військової етики міститься в тому, що вона є концентрованим виразом моральних принципів, норм та правил, які визначають ставлення військовослужбовців до виконання ними своїх службових обов’язків.

Воєнно-етична теорія є конкретизацією основних положень етики відносно військової та бойової дійсності. Разом з тим, вона є суміжною з тією частиною воєнної науки, що досліджує питання військового виховання та психологічної підготовки військ, тобто пов’язана з військовою педагогікою та психологією.

Військова етика відбиває специфіку функціонування моралі в умовах військової та бойової діяльності, досліджує шляхи формування морально-бойових якостей та їх прояв в умовах виконання завдань бойової служби.

Особливості військової етики обумовлені характером та змістом соціальних завдань, що стоять перед внутрішніми військами. До них можемо віднести:

− постійну готовність та моральну здатність здійснити збройне насилля для захисту громадян України від злочинних посягань;

− необхідність виконати поставлені командуванням завдання будь-якою ціною;

− високу регламентацію життя військовослужбовців морально-правовими положеннями Конституції України, Військової присяги, Статутів, наказів та розпоряджень командирів та начальників тощо.

Етика як наука оперує категоріями − найбільш загальними поняттями, що вiдображають саме суттєві сторони та моменти моралi i що складають теоретичний апарат етики. Категорії етики − це явища духовного, iдеального порядку, якi iснують на теоретичному рiвнi моральної свiдомостi.

Головними категоріями етики з давнiх часiв вважають добро i зло. Вони є найбiльш узагальненою формою оцiнки та розподiлу соцiальних груп, а також визначених iсторичних подiй.

Добро вiдображає найбiльш загальнi iнтереси, спрямованiсть та надiї на майбутнє, те, що повинно бути i що заслуговує схвалення.

Форми вияву добра i добропорядностi численнi та в принципi притаманнi будь-якiй позитивнiй якостi, поведiнцi або вчинку. Так, вiдповiдно працi − добросовiснiсть, точнiсть, акуратнiсть i т. ін., вiдносно до людини − це гуманнiсть, справедливiсть i т. ін.

 
Date: 2016-07-25; view: 16; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию