Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання реферату (есе)

Реферат

Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів. Реферат виконується по одній із тем за тематикою, яка подається.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Система національних рахунків та аналіз рахунку виробництва.

2. Система національних рахунків та аналіз рахунку товарів і послуг.

3. Економічні коливання: теорія і практика.

4. Зайнятість і безробіття та їх аналіз.

5. Теорія інфляції та аналіз індексів цін.

6. Національні заощадження та аналіз їх динаміки і структури.

7. Інвестиційна функція та рівень інвестування національної економіки.

8. Кейнсіанська теорія і практика макроекономічного регулювання.

9. Монетаристська теорія і практика макроекономічного регулювання.

10. Теорія економіки пропозиції та економічна політика.

11. Основні засади грошово-кредитної політики.

12. Роль держави в ринковій економіці.

13. Причини інфляції та антиінфляційні методи.

14. Бюджетно-податкова політика та аналіз державного бюджету.

15. Валовий внутрішній продукт та його динаміка.

16. Валовий внутрішній продукт та його структура за категоріями кінцевого використання.

17. Валовий внутрішній продукт та його структура за категоріями доходу.

18. Система національних рахунків та аналіз рахунку капіталу.

19. Грошова пропозиція та її динаміка і структура.

20. Валютний курс та його динаміка.

21. Фактори та темпи економічного зростання.

22. Теорії сукупної пропозиції і сучасна економічна практика.

23. Ринок праці та аналіз попиту і пропозиції робочої сили.

24. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.

25. Рівень грошових доходів населення та система його соціального захисту.

26. Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку.

27. Механізм функціонування грошового ринку та аналіз процентних ставок.

28. Модель економічного зростання Солоу та сучасна економічна практика.

29. Іноземне інвестування як параметр платіжного балансу і джерело фінансування національної економіки.30. Основні індикатори макроекономічного розвитку України в міжнародному порівнянні.

 

Кожний студент вибирає тему реферату за таким номером, який відповідає номеру його прізвища в алфавітному списку студентів академгрупи. Обсяг реферату – від трьох до п’яти сторінок стандартного комп’ютерного тексту.

Есе

Есе – форма письмового твору, присвяченого проблемному питанню. Для виконання есе пропонуються наступні проблемні питання:

- як зменшити рівень процентних ставок в Україні?

- як обчислити природний рівень безробіття в Україні?

- чому крива короткострокової сукупної пропозиції має додатний нахил?

- як визначити складові елементи інфляції?

- чи є збільшення пропозиції грошей чинником інфляції?

- який чинник визначає попит на працю?

- чи варто державі втручатися в економіку?

- який рівень оподаткування економіки є оптимальним?

 

4.4.3. Критерії оцінювання виконання реферату (есе)

Максимальна кількість балів за виконання реферату (есе) – 4. Оцінювання здійснюється за такими критеріями:

 

Оцінка за шкалою Критерії оцінювання реферату (есе)
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

 

Своєчасність подачі студентом реферату (есе) на перевірку включається в критерій оцінювання.

Захист рефератів (есе) відбувається під час 1) будь-якого семінарського заняття (протягом кількох хвилин) або під час 2) індивідуально-консультаційної роботи (ІКР). Спосіб захисту реферату (есе) обирається викладачем самостійно і доводиться до студентів академічної групи на початку семестру.

Підготовка студентів до поточного контролю здійснюється під час їх самостійної роботи. Перелік всіх завдань для самостійної роботи, терміни їх виконання, форми контролю та звітності, а також максимальна кількість балів, яку можна отримати за виконання цих завдань, включаються до Карти самостійної роботи студентів.

У підсумку за всі види поточного контролю знань максимальна сума балів за семестр формується наступним чином: 50 = 26 + 4 + 8 + 8 + 4.

Розподіл 50 балів, що може отримати студент під час 16 семінарських занять з курсу «Макроекономіка» по різних видах робіт, представлено в таблиці нижче:

 

Номер семінарського заняття Вид виконуваної студентом роботи (завдання) Максимальна кількість балів за одне заняття
Семінарське заняття № 1-6 Відповіді та виступи на на семінарських (практичних) заняттях по конкретному питанню теми, що розглядається на семінарському занятті; слушні, суттєві, сутнісні, конструктивні доповнення, вирішення задач (2*6= 12)
Семінарське заняття № 7 Модульна контрольна робота №1
Семінарське заняття № 8-14 Відповіді та виступи на на семінарських (практичних) заняттях по конкретному питанню теми, що розглядається на семінарському занятті; слушні, суттєві, сутнісні, конструктивні доповнення, вирішення задач (2*7=14)
Семінарське заняття № 15 Модульна контрольна робота №2
Семінарське заняття № 16 Аудиторна контрольна робота на основі комплексного розрахункового завдання
Будь-яке семінарське заняття або ІКР Захист реферату (есе)
Всього:4.5. Підсумкове оцінювання знань

4.5.1. Оцінювання результатів складання екзамену

 

 

Екзамен проводиться у письмовій формі.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати набуті знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Екзаменаційний білет містить шість завдань для студентів денної та вечірньої форм навчання (10 завдань – для студентів заочної форми навчання), кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

 

Оцінка за 100-бальною шкалою Рівень знань
відмінний
добрий
задовільний
незадовільний

 

Загальна оцінка за іспит може бути знижена до 10 балів за таких умов:

Ø якщо екзаменаційна письмова робота написана неохайно або нерозбірливим почерком;

Ø якщо під час проведення іспиту студент порушував дисципліну.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів включно для студентів денної та вечірньої форм навчання (від 0 до 100 балів – для студентів заочної форми навчання).

У разі, якщо відповіді студента оцінено менш ніж у 30 балів (до 50%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

 

 

4.5.2. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни

 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

До відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90–100 відмінно A
80–89 добре B
70–79 C
66–69 задовільно D
60–65 E
21–59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0–20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

4.6. Ліквідація академічної заборгованості

Система ліквідації академічної заборгованості з дисципліни має такий зміст.

Студенти, які набрали за результатами поточної та підсумкової успішності від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен.

Студенти, які набрали за результатами поточної та підсумкової успішності від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням екзамену.

 

5. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є одне модульне завдання, за яке студент може отримати максимально 20 балів. Зміст модульного завдання формується на базі питань, що охоплюють зміст навчальної програми (розділ 1) та типових практичних завдань (розділ 2). Модульне завдання охоплює ключові питання навчального матеріалу дисципліни.

Модульні завдання студенти виконують у сесійний період згідно з розкладом в аудиторії під контролем викладача. Модульне завдання, що підлягає оцінюванню, подається у формі тесту, кожний з яких включає 10 питань. До їх складу входять лише теоретичні питання. Максимальна кількість балів – 20.

Оцінювання виконання модульної контрольної роботи здійснюється за такими критеріями:

 

 

Оцінка за 100-бальною шкалою Рівень знань
Відмінний (90% вірних відповідей)
Добрий (80% вірних відповідей)
Задовільний (60% вірних відповідей)
Незадовільний (менше 60% вірних відповідей)

 

6. Зразки екзаменаційного білета

6.1. Зразок екзаменаційного білета для студентів денної і вечірньої форм навчання

1. Роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка. Рівняння Фішера та ефект Фішера.

2. Рецесійний розрив: сутність, умови, графічна та математична інтерпретація.

3. Умови: фактичне безробіття = 9%, номінальний ВВП = 400 млрд. грн., фрикційне безробіття = 2%, структурне = 4%; інфляція = 10%. Обчислити втрати реального ВВП від циклічного безробіття.

4. Умови: c = 0,75; t = 0,2. У прогнозному періоді уряд передбачає зменшити державні закупівлі на 2,4 млрд. грн. На скільки гривень він має зменшити чисті податки, щоб компенсувати втрати ВВП від зменшення державних закупівель?

5. Умови: c = 0,8; t = 0,2; im = 0,1. У періоді t -1 чисті податки = 40 млрд. грн., реальний ВВП = 420 млрд. грн., валові приватні інвестиції = 70 млрд. грн., державні закупівлі = 42 млрд. грн. У періоді t уряд збільшив трансфертні платежі на 2,4 млрд. грн. Обчислити чистий експорт.

6. Визначити споживання в відкритій змішаній економіці за таких умов: автономне споживання = 45 грн., середня схильність до заощадження = 15%, середня схильність до імпорту = 10%, середня податкова ставка = 25%, ВВП = 1567 грн., валові податки = 120 грн., трансферти = 45 грн.

 

6.2. Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання

1. Сутність, принципи та основні категорії СНР.

2. Неокласична модель ринку праці.

3. Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.

4. Доходи і витрати домогосподарств в моделі економічного кругообігу. Особистий дохід, особистий наявний дохід і споживання.

5. Державний бюджет: сутність, складові частини. Бюджетне сальдо. Концепції балансування державного бюджету.

6. Розрахувати ВВП за таких умов (млн. грн.): прибуток = 50000, амортизація = 40000, зарплата = 200000, змішаний дохід = 6000, субсидії на виробництво та імпорт = 6200, податки на виробництво та імпорт = 30000.

7. Md t-1 = 60 млрд. грн., it-1 = 16%, k = 0,8; h = 0,25. У періоді t дохід збільшився на 60 млрд. грн., а процентна ставка зменшилась до 15%. Чому дорівнює грошовий попит у періоді t ?

8. У періоді t-1реальна процентна ставка r = 10%. У періоді t вона зменшиться до 8%, автономні інвестиції не зміняться. Обчислити приріст інвестицій у періоді t згідно з простою інвестиційною функцією, якщо b = 40.

9. В умовах економічної рівноваги реальний ВВП = 400 млрд. грн., а номінальний ВВП = 420 млрд. грн., потенційний ВВП = 432 млрд. грн., с = 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

10. Маємо умови: Y = 400 млрд. грн., L = 25 млн. чол., d = 0,08, K = 900 млрд. грн. Обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійка капіталоозброєність.

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика.–М.: Дело и Сервис,2000–416 с.

2.Базилевич В., Базилевич К. , Баластрик Л. Макроекономіка – К.: Знання, 2004. – 828 с.

3.Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка - К.: Основи, 1996.

4.Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М. Гелнос, 1999.– 352 с.

5.Манків Н.Г. Макроекономіка - К.: Основи, 2000

6.Мікроекономіка і макроекономіка / Під ред. С. Будаговської - К.: Основи, 1998.

7.Моторин Р.М., Моторина Г.М. Система національних рахунків. –К.: КНЕУ, 2001.– 336с.

8.Найдёнов В.С., Стенковский А.Ю. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики.–К.: ОАО БЦКФ, 2003.– 349 с.

9.Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998.

10. Панчишин С. Макроекономіка. - К.: Либідь, 2001.– 614 с.

11. Радіонова І. Макроекономіка: теорія та політика. - К.: Таксон, 2004.

12. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні. / За ред. Б.Є.Кваснюка.– Київ–Харків, Форт, 2003. – 423 с.

13. Савченко А.Г. Макроекономіка. - К., КНЕУ, 2005.

14. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2005.

15. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филлипе. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.

16. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. – К.: Основи, 1995.– 574с.

17. Система регуляторів перехідної економіки/за ред. В.І. Кононенка. – К.:1999. -332 с.

18. Словник сучасної економіки Макмілана. – К.: Артек, 2000. – 605с.

19. Стельмах В.С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні. – К.: Знання, 2003.-421 с.

20. Тарасевич Л. С., Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика . – СПб.: СПбГУЭФ, 1999. – 656 с.

21. Тітьонко О.М. Система макроекономічного рахівництва. – К.: КНЕУ, 2002. –188с.

22. Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України.– Львів, Каменяр, 2001. – 495 с.

23. Экономика /За ред. А.С. Булатова. – М.: БЕК, 1994. – 604 с.

 
Date: 2016-07-25; view: 42; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию