Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації для написання курсових робіт

 

Курсова робота - підводить підсумок вивчення студентами дисципліни в цілому.

Обсяг курсової роботи визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним значенням.

Оптимальний обсяг курсової роботи складає 30-35 сторінок.

Курсова робота має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться.

На титульному листі курсової роботи вказуються: офіційна назва навчального закладу, інституту, кафедри; прізвище та ініціали автора курсової роботи (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання роботи. після титульного листа подається зміст курсової роботи з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку.

До списку використаних джерел мають бути включені безпосередньо використані в роботі праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.

Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи - не просто використання засвоєного матеріалу з лекції, семінарського заняття, самостійної роботи, а в першу чергу, наукове розроблення проблеми, опрацювання наукових і аналітичних джерел, літератури з досвіду роботи бібліотек.

Важливими критеріями при виборі теми курсової роботи, є її актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що передбачає ознайомлення з загальною концепцією автора праці та його висновками.Структура роботи:

- титульний аркуш;

- зміст (план);

- вступ;

- розділи (часто поділяються на параграфи);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо);

- перелік умовних позначень.

в вступікурсової роботи обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на розвиток науки та практики в галузі культури або науково-методичної діяльності у сфері гуманітарної освіти.

в вступі необхідно подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх слабкої аргументації.

Основну частину курсової роботи складають кілька розділів (що можуть бути розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.

Виклад матеріалу в курсовій роботі має бути логічним, послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому згадуванні в тексті роботи Терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту курсової роботи.

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-якого фрагменту джерела.

У курсовій роботі необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми.

Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її вирішення.

Кожен розділ курсової роботи повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації..

Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

Курсова робота оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення роботи; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.

 


<== предыдущая | следующая ==>
МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ «НОВОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ», ПОДПИСАННЫЙ В СТРАСБУРГЕ МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ ИУДО-САТАНИСТАМИ И ПРЕДАТЕЛЯМИ ПРАВОСЛАВИЯ ИЗ ГРЕЦИИ, РОССИИ И ПР. | Понятие, цели и особенности применения мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности.

Date: 2016-07-22; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.019 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию