Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050401- Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування та слухачів другої вищої освіти спеціальностей Економіка підприємства та Менеджмент організацій і адміністрування)

 

Харків – ХНУМГ – 2014


 

Фінансовий менеджмент: Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050401- Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування та слухачів другої вищої освіти спеціальностей Економіка підприємства та Менеджмент організацій і адміністрування / Автор.: Базецька Г.І. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.

 

 

Автор: Г.І.Базецька

 

 

Рецензент: д.е.н., проф. Ачкасов А.Є.

 

Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № __ від ____ _______________ 201__ р.

 

ã Базецька Г.І., ХНУМГ, 2014

 
 

ЗМІСТ

  стор.
ВСТУП………………………………………………………………………..
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту…
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту………………..
Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві……………….
Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках……………………………………………………………  
Тема 5. Управління прибутком……………………………………………...
Тема 6. Управління активами……………………………………………….
Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу………………………
Тема 8. Управління інвестиціями…………………………………………...
Тема 9. Управління фінансовими ризиками……………………………….
Тема 10. Аналіз фінансових звітів…………………………………………..
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування…
Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві……………
СПИСОК ДЖЕРЕЛ…………………………………………………….…….

ВСТУП 

Складний етап трансформації економіки України породив потребу в навчанні фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей.

Названі цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта: в складних умовах податкового клімату і високої інфляції підприємства мають різні інтереси в питаннях регулювання об'єму і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Але ці і багато інші аспекти діяльності підприємства (примноження майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування і ін.) піддаються управлінню за допомогою універсальних методів, напрацьованих ринковою цивілізацією і об'єднаних в науці фінансового менеджменту.

Практичні завдання дозволяють закріпити, поглибити і узагальнити знання, одержані студентами про методи для досягнення тих цілей, які конкретне підприємство ставить перед собою.

У процесі їх виконання студенти вирішують наступні задачі:

- диференціюють витрати підприємства;

- визначають силу дії операційного і фінансового важеля;

- розраховують валову маржу;

- визначають запас фінансової міцності;

- опановують поняттям порогу рентабельності;

- визначають поріг рентабельності різними способами;

- проводять аналіз чутливості прибутку підприємства до змін основних елементів операційного важеля;

- формують фінансові прогнозні результати діяльності підприємства на перспективу;

- проводять оптимізацію структури капіталу підприємства і його активів;

- розглядають процес залучення прямих інвестицій і етапи формування інвестиційного портфеля;

- визначають можливі методи реструктуризації заборгованості підприємства, що знаходиться в кризовому стані;

- і т.д.

Основною метою викладання дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання дисципліни:вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.

Предмет дисципліни: управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом підприємств..

Даний курс спирається на блок соціальних дисциплін, але вимагає базових і спеціальних знань в області фінансів, страхування, фінансів підприємств, банківської діяльності, бухгалтерського обліку, інвестиційної діяльності.

 


Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Ключові поняття: фінансовий менеджмент, об’єкт управління, суб’єкт управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, власні кошти, залучені кошти, баланс.

 

1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві

1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту

1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту

1.4. Механізм фінансового менеджменту

Контрольні запитання

 


Date: 2016-05-23; view: 153; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию