Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звітність з питань праці

1. Економiчиий аналі з- це систему спецiальних знань, що пов' язана з дослiдженням взаємопов'язаних економiчних процесiв, якi складаються пiд впливом об'єктивних економiчних законiв i факторiв суб'єктивного характеру; з науковим обгрунтуванням бiзнес-планiв та об'єктивною оцiнкою їх виконання; з виявленням позитивних i негативних факторiв та кiлькiсним вимiром їх дій; з розкриттям тенденцiй, пропорцiй господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрiшньогосподарських резервiв; з узагальненням передового досвiду, з прийняттям оптимальних управлiнських рiшень.

Економiчний аналiз є важливою складовою науково обгрунтованого планування, регулювання та управлiння.

Економiчний аналiз у сферi працi виконує ряд завдань:

· забезпечення об'єктивної оцiнки викoристання робочої сили та продуктивностi працi;

· виявлення чинникiв та кiлькiсного вимiру їх впливу на змiну трудових показникiв;

· розробка рекомендацiй з покращання використання робочої сили в напрямку пiдвищення продуктивностi працi.

У трудовiй сферi аналiз системи трудових показникiв дaє можливiсть поєднати та пов'язати oкpeмi показники мiж собою, що дозволяє оцiнити вплив кожного окремого показника й усієї сукупностi показникiв на загальну результативнiсть працi. Об'єктом аналiзу трудових показникiв на мiкpopiвнi є сукупнiсть кiлькiсних та якiсних вимiрникiв використання живої працi в процесi виробництва.

Розрiзняють такi об' єкти дослiдження аналiзу трудових показникiв:

• Трудовi показники - забезпеченiсть робочою силою та продуктивнiсть працi.

• Фактори та шляхи iнтенсифiкацiї й пiдвищення ефективностi використання працi.

• Вплив трудових показникiв на кiнцевi результати дiяльностi.

Пiд час здiйснення аналiзу необхiдно зробити iз загального масиву показникiв науково обгрунтовану вибiрку найбiльш дiєвих щодо впливу на ефективнiсть та прибутковiсть пiдприємства. Аналiз трудових показникiв є не самоцiллю, а одним iз засобiв удосконалення практики планування та управлiння. Бажаного результату можливо досягти лише використовуючи системний пiдхiд, а також комплекс не дослiдження рiвня та динамiки окремого показника в тісному взаємозв'язку зi змiною рiвня та динамiки вcix iнших показникiв.В спецiальнiй лiтературi поняття аудиту визначається як перевiрка, ревiзiя, аналiз господарської дiяльностi. Економiчний аналiз лише в комплексi з перевiркою, ревiзiєю може забезпечити найглибше проникнення в тi чи iншi господарськi проблеми та надати всебiчно обгрунтованi висновки та пропозицiї.

Аудит є незалежним контролем, здiйснюваним аудиторськими органiзацiями на комерцiйнiй основi. Oкpiм перевiрки фiнанcoвo-господарської дiяльностi, обгрунтованостi собiвартостi продукцiї та послуг, реалiзацiї продукцiї аудит передбачає комплексний аналiз господарської дiяльностi, що включає також аналiз соцiально-трудових вiдносин та їх вiдповiдностi критерiям чинного законодавства. Аудиторська дiяльнiсть грунтується на взаємнiй зацiкавленостi держави, адмiнiстрацiї пiдприємств та їх власникiв у достовірності облiкової iнформацiї щодо об'єктивного висвiтлення рiзноманiтних процесiв.

Метою аудиту у сферi працi є виявлення проблем економного та ефективного використання pecypciв працi, дослiдження їх причин, надання необхiдних рекомендацiй з їх усунення. Персонал - головний предмет та об'єкт аудиту в трудовiй сферi, а сам аудит виступає як незалежний аналiз системи соцiально-трудових показникiв.

Аудит здiйснюється за будь-який закiнчений перiод часу мiсяць, квартал, пiврiччя, piк.

Класифiкацiя аудиту здійснюється:

1) за перiодичнiстю (поточний, оперативний, систематичний, панельний, разовий),

2) за повнотою охоплення об'єктiв дослiдження (повний, локальний, тематичний),

3) за методами аналiзу (комплексний, загальний та вибiрковий).

3дiйснення аудиту в сферi працi дaє змогу впевнитися, що трудовий потенцiал пiдприємства використовується повнiстю, ефективно. З метою аудиту персонал пiдприємства i його дiяльнiсть представляють у виглядi системи показникiв, якi дають змогу охарактеризувати: результативнiсть, ефективнiсть функцiонування персоналу; ефективнiсть органiзацiї соцiально-трудових вiдносин; ефективнiсть систем мотивацiї та оплати працi; рацiональнiсть методiв оцiнки працi; ефективнiсть органiзацiї робочих мiсць, подiлу працi; ефективнiсть використання робочого часу тощо.

При цьому оцiнку ефективностi дiяльностi персоналу можна розглядати як головну, глобальну мету аудиту. Промiжними цiлями аудиту виступають оцiнки ефективностi трудових вiдносин, мотивацiї та оплати працi тощо.

Значення аудиту в трудовiй сферi проявляється в такому:

1. Аудит дає змогу впевнитися у вiдповiдностi дiяльностi пiдприємства з управлiння персоналом i стратегiї його роз витку, а також регламентацiї соцiально-трудових вiдносин законам, правилам, iнструкцiям, якi визначають цю дiяльнiсть.

2. За результатами аудиту працi можуть бути визначенi напрямки для встановлення, змiни або вдосконалення стандартiв.3. Аудит сприяє кадровим змiнам, якi покращують якiсний склад персоналу, - просуванню перспективних працiвникiв i розвитку творчої активностi.

4. Аудит дає змогу пiдвищити роль кадрової служби, наблизити її дiяльнiсть до цiлей i завдань пiдприємства, загострити її увагу на найактуальнiших питаннях.

Аудит у сферi працi можна розглядати у трьох основних аспектах:

1. органiзацiйно-технологiчному - перевiрка документацiї i аналiз показникiв, якi свiдчать про легiтимнiсть та ефективнiсть дiяльностi пiдприємства;

2. соцiально-психологiчному - оцiнка соцiально-трудових вiдносин на пiдприємствi, яка включає разом з вивченням докуменгацiї проведення соцiологiчних обстежень - опитувань, анкетувань, iндивiдуальних i колективних бесiд, iнтерв'ю з працiвниками рiзних piвнів i категорiй;

3. економiчному - визначення конкурентоспроможностi пiдприємства у сферi працi, яка оцiнюється шляхом порiвняння економiчних i соцiальних показникiв дiяльностi пiдприємства з законодавчо встановленими нормами i нормативами, з середнiми i кращими в галузi показниками на аналогiчних пiдприємствах; розрахунку економiчної ефективностi самого аудиту, порiвняння витрат на аудиторську перевiрку з її результатами.

Перевiрка сама по собi може лише надати необхiдну iнформацiю про стан справ на пiдприємствi, яка реального практичного значення може й не мати. Лише пiдготовка на її основi програми перетворення соцiально-трудових вiдносин i розробка управлiнських рiшень з практичного її здiйснення може реально вплинути на ефективнiсть дiяльностi пiдприємства.

 

2. Для кожного окремого пiдприємства основніi напрямки аудиту конкретизуються вiдповiдно до його цiлей, iнформацiї, необхiдної ревiзорам та керiвництву пiдприємства для прийняття управлiнських рiшень тощо. Через наявнiсть великої кiлькостi напрямкiв аналiзу в економiчному та соцiальному планi, аналiзуючи економiчнi показники, можна прийти до обгрунтованих органiзацiйних, економiчних, технологiчних i соцiально-психологiчних рiшень. Саме тому аудит у трудовiй сферi здiйснюється за тръома основни.ми напрямками: економiчним, органiзацiйним, технічним.

Класичний набiр аудиторських перевiрок може включати в себе аналiз: результативностi та ефективностi використання i функцiонування персоналу з погляду його потенцiалу; рiвня органiзацiї працi; динамiки продуктивностi працi; стану нормування працi тавпливу конкретних норм на зростання виробiтку; ефективнiсті використання робочого часу; досконалiсть соціально-трудових вiдносин; ефективнiсть систем оплати i форм стимулювання праці та iнших важливих для конкретного пiдприємства напрямкiв у сфеpi працi.

Технологiчно процес аудиту у сферi працi має складатися з шести кроків:

1. формалiзацiя iдеї проведення аудиторської перевiрки, визначення її цiлей i гiпотетичної корисностi її проведення,

2. пiдбiр персоналу для органiзацiї перевiрки, його навчання у разi потреби;

3. збiр звiтних даних щодо роботи з кадрами на рiзних рiвнях управлiння;

4. попередня пiдготовка звiтiв про перевірку та обговорення їx з лiнiйними керiвниками;

5. надання звiту керівнику з персоналу i вироблення разом з ним основних рекомендацiй щодо вдосконалення управлiння кадрами;

6. впровадження коригуючих заходiв у процес життєдiяльностi пiдприємства.

Аудит здiйснюється за планом та має такі основні етапu:

· пiдготовчий,

· збiр iнформацiї,

· аналiз i обробка iнформацiї

· оцiнка ефективностi аудиторської перевiрки.

Пiдготовчий етап аудиторської перевiрки передбачає розробку внутрiшньофiрмового документа (наказ, розпорядження), а також плану представлення та програм розгляду iнформацiї, що аналiзується.

Аудит - форма науково-практичного дослiдження, тому його результати мають грунтуватись на об'єктивних, порiвнянних та вiрогiдних даних. Одне з головних завдань аудиту у сферi працi визначення ефективностi здiйснення програми управлiння i роз­витку персоналу. Тому перед початком перевiрки цiлi i завдання програми мають бути чiтко визначенi та уточненi.

Наступний етап аудиторської перевiрки - збiр iнформацiї. Тут використовуються такi основнi джерела iнформацiї.

· 3акони та iнструкції.

· Показники у сферi працi. Необхiдно здiйснити науково обгрунтовану вибiрку найбiльш репрезентативних з погляду впливу на ефективнiсть та прибутковiсть показникiв, структурувати їx за великими блоками, кожен з яких потрiбно розглядати з позицiй кiлькiсної та якiсної складової. Джерелом внутрiшньої iнформацiї є документацiя та звiти, у тому числi дaнi про рух персоналу пiдприємства, опис видiв робiт i специфiкацiй, данi про витрати на набiр та звiльнення, навчання кадрiв, анкети.

· Анкетування й iнтерв'ю працiвникiв. Це один з найдоступнiших та найпоширенiших пiдходiв до отримання даних для проведення органiзацiйних змiн. Опитування спiвробiтникiв є особливо результативними для оцiнки взаємовiдносин в колективi, мотивацiї працi, ефективностi дiяльностi керiвництва, результативностi системи винагород i компенсацiй.

Далi в процесi аудиту здiйснюється обробка та аналiз iнформації. Обгрунтувати оцiнку органiзацiї працi на пiдприємствi можнa: порiвнявши її з органiзацiєю працi на аналогiчних пiдприємствах; використовуючи науково розробленi норми та рекомендації, опублiкованi в лiтературi з органiзацiї працi, соцiально-трудових вiдносин, з посиланнями на середньогалузевi норми та показники; використовуючи перехреснi дaнi та системнi перевiрки.

Iснують методики, якi дають змогу оцiнити ефективнiсть управлiнських заходiв у вартісному вираженнi. При розробцi програм для оцiнки ефективностi управлiння персоналом важливим є включення в роботу самих спiвробiтникiв служби управлiння персоналом.

Предметом перевiрки також є органiзацiйна культура пiдприємства. Така перевiрка включає обговорення з вищим керiвництвом питання про те, як проявляеться органiзацiйна культура, якi змiни в нiй є бажаними i як на неї можна впливати. Аудиторська перевiрка може виявити резерви пiдвищення ефективностi виробництва, вказавши на ставлення тих або iнших груп працiвникiв до форм i методiв роботи керiвництва, органiзацiї дiяльностi фiрми, розстановки кадрiв. Аналiз показників у процесi аудиту може бути виконаний з рiзною деталiзацiєю вiдповiдно до потреб замовника.

3алежно вiд цiлей аудиту використовується велика кiлькiсть методичних прийомiв аудиту в сощiально-трудовiй сферi:

· порiвняння (зiставлення дослiджуваного рiвня з нормативною базою, даними за попереднiй перiод цього пiдприємства чи аналогiчних пiдприємств);

· групування (розкриття характеристик явища через групування та порiвняння цих груп);

· аналiз (вивчення за елементами - дослiдження впливу окремих чинникiв на об'єкт);

· деталiзацiя (подiл узагальнених показникiв на oкpeмi за певними ознаками);

· зведення (форма узагальненого представлення рiзноманiтних показникiв для оцiнки певного процесу);

· експертнi оцiнки (висновки та оцiнки спецiалiстiв з окремого питання чи об'єкта);

· статистичний аналiз (складання статистичних таблиць, рядiв, використання статистичних методiв, формул).

Пiсля завершення перевiрки проводиться аналiз даних та формування рекомендацiй щодо удосконалення органiзацiї працi, соцiально-трудових вiдносин на пiдприємствi, планування i розробкa заходiв з реалiзацiї рекомендацiй. Готується звiтний матерiал, який включає доповiдь про результати аудиторської перевiрки, оцiнку та рекомендації. Можлива пiдготовка декiлькох спецiалiзованих доповiдей, орiєнтованих на piзнi piвнi управлiння з рiзною насиченiстю фактичними матерiалами та рекомендацiями, що сприяє вищiй результативностi аудиту.

Ефективнiсть аудиту може виражатися в

· економiчнiй формi,

· соцiально-економiчнiй,

· соцiально-психологiчнiй або являти собою їх комплекс. Ефективнiсть може бути прямою або непрямою, з чiтко визначеними часовими межами або без.

Аудит у сферi працi може бути використаний для кадрових змін у колективi. Якщо органiзацiя хоче бути конкурентоспроможною, вона повинна перiодично проводити кадровi змiни. Аудит допомогає керiвникам виявити прихованi переваги i недолiки працiвникiв, визначити, наскiльки велика рiзниця мiж реальними та очiкуваними умовами працi та її оплати. Для впливу на ефективнiсть пiдприємства важливим елементом аудиту є оцiнка дiяльностi служб управлiння персоналом. Аудит у сферi працi дає змогу пiдвищити прибутковiсть пiдприємства за рахунок виявлення резервiв органiзацiї соцiально-трудових вiдносин на пiдприємствi.

 

3. Для здiйснення монiторингу соцiально-трудової сфери на вcix рiвнях, для cтpaтeгiчного й оперативного управлiння пiдприємством необхiдно мати достовiрну, оперативну i повну iнформацiю про перебiг процесiв, пов'язаних з органiзацiєю та використанням працi й соцiально-трудовими вiдносинами. Показники у сферi працi оформляються у виглядi звітів i широко використовуються в роботi як всерединi пiдприємства, так i за його межами - на мiсцевому, регiональному, галузевому та загальнодержавному рiвнях управлiння.

3вiтнiсть показникiв з працi на пiдприємcтвi подiляється на статистичну та оперативну, вона може мати piзнi напрямки використання та перiодичнiсть складання.

Найширшу та достовiрну iнформацiю про результати впровадження програм з працi, управлiння i розвитку персоналу надає державна статистична звiтнiсть пiдприємств питань працi. Вона формується на основi звітів установлених форм, якi пiдприємства незалежно вiд форм власностi та господарювання зобов'язанi подавати в установленi термiни до управлiння статистики місцевості. У регiональних управлiннях статистики ця звiтнiсть акумулюється, аналiзується i узагальненi результати подаються до Держкомстату України та Miнicтepcтвa працi та соцiальної полiтики України, яке використовує цi данi для планування i координацiї роботи з управлiння соцiально-трудовими процесами в кpaїнi. Державна статистична звiтнiсть пiдприємств з питань працi складається з статистичної звiтностi про працю, про стан заборгованостi щодо виплати заробiтної плати та про використання робочого часу.

Державна статистична звiтнiсть з питань працi включає тaкi звiти:

• "3вiт по працi" (форма № 1- ПВ мiсячна), який подається пiдприємствами, установами, органiзацiями (далi - пiдприємствами) незалежно вiд форм власностi та господарювання до сьомого числа наступного пiсля звітногo перiоду мiсяця;

• "3ведений звіт по працi" (форма № 1-ПВ мiсячна зведена), який подають пiдприємства, незалежно вiд форм власностi та господарювання, що мають декiлька видiв дiяльностi, до сьомого числа наступного пiсля звітногo перiоду мiсяця;

• "3віт про стан умов працi, пiльги та компенсацiї за роботу в несприятливих умовах" (форма № 1- ПВ (умови працi) pi чна), який подається промисловими пiдприємствами, будiвельними органiзацiями, пiдприємствами та органiзацiями транспорту i зв'язку, колективними сiльськогосподарськими пiдприємствами, незалежно вiд форм власностi не пiзнiше 31-го грудня звітного року;

• "Чисельнiсть окремих категорiй робiтникiв та пiдготовка кадpiв" (форма № 6- ПВ рiчна) подається пiдприємствами та колективними сiльськогосподарськими пiдприємствами, незалежно вiд форм власностi не пiзнiше п'ятого сiчня року, наступного за звiтним.

Державна статистична звiтнiсть про стан заборгованостi щодо виплати заробiтної плати включає "3віт про стан заборгованостi щодо виплати заробiтної плати" (форма № 1-ПВ (заборгованiсть) середньомiсячна) подається 11-го числа наступного пiсля звітногo перiоду мiсяця пiдприємствами незалежно вiд форм власностi та господарювання.

Державна статистична звiтнiсть про використання робочого часу мiстить "3віт про використання робочого часу" (форма № 3- ПВ середньоквартальна) та "3ведений звiт про використання робочо­го часу" (форма № 3-пв зведена), якi подаються до сьомого числа наступного пiсля звiтного перiоду мiсяця пiдприємствами незалежно вiд форм власностi та господарювання.

Bci перерахованi звiти пiдприємства подають до управлiння статистики мiсцевостi, де пiдприємство зареєстроване (Головного управлiння статистики в АР Крим, обласного (районного, Micького) органу державної статистики). Цi, а також iншi звiти подаються пiдприємствами для здiйснення оперативного управлiння до органу, до сфери управлiння якого належать (за його вказiвкою).

На пiдприємствах роботу зi складання i своєчасного подання звiтiв з питань працi здiйснює eкoнoмicт з питань працi.

Також для здiйснення аналiзу використовуються данi бухгалтерської звiтностi, данi вiддiлу кадрiв, акти ревiзiй i перевiрок. Оперативна звiтнiсть з працi складється для задоволення поточних потреб пiдприємства в даних про працю та соцiально-трудовi вiдносини. На її базi здiйснюється прийняття оперативних та розробка перспективних рiшень щодо кадрових змiн на пiдпримствi, змiн у чисельностi та складi персоналу, показниках продуктивностi працi, мотивацiї працi в органiзацiї, соцiально-економiчного розвитку трудового коллективу.


Date: 2016-05-23; view: 221; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию