Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дипломна робота ( творча дипломна робота)

I. ВСТУП

 

Дипломна робота (творча дипломна робота) є складовою державної кваліфікаційної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння учнями теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною професією.

 

1.1. Цілі та завдання дипломної роботи творчої роботи).

Виконання і захист дипломної роботи є завершальним етапом навчання у навчальному закладі, формою державної кваліфікаційної атестації випускників.

Після захисту дипломної роботи Державна кваліфікаційна комісія (ДКК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома «кваліфікований робітник».

Дипломна робота виконується з метою перевірки знань, умінь та навичок учнів застосовування на підприємствах громадського харчування.

У процесі виконання дипломної роботи учень у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

ü знання спецдисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання професії;

ü вміння відбирати, систематизувати інформацію у відповідності до теми роботи;

ü вміння розробляти конкретні пропозиції щодо вдосконалення роботи підприємства.

Дипломна робота характеризується логічністю, послідовністю, новизною та практичною цінністю і повинна відповідати таким умовам:

ü мати належне оформлення;

ü мати зразки необхідних документів;

ü достатньою по змісту;

ü бути виконаною і поданою у термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота (творча дипломна робота), яка не відповідає щодо змісту, оформлення та написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів та пропозицій у діяльності роботи конкретного підприємства, а також не має практичної частини, у вигляді плакату, стенду, альбому, мультимедійної презентації тощо до захисту не допускається.

 

1.2. Основні етапи виконання дипломної роботи (творчої дипломної роботи).

Керівником дипломних робіт призначається викладач спецпредметів, який надає допомогу учню в його самостійній роботі над дипломною роботою. Він проводить індивідуальне консультування, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи, готує учня до захисту.

1. Вибір теми, затвердження теми.

Тема роботи повинна охоплювати кілька суміжних предметів курсу.

Учню надається право самостійно обрати тему дипломної роботи відповідно до тематики, що затверджена на методичній комісії викладачів спецпредметів (Додаток 1,2).

2. Розробка завдання дипломної роботи (творчої дипломної роботи), складання плану виконання.

Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк завдання, в якому фіксується тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи.

3. Опрацювання довідкової та предметної літератури.

4. Збирання фактичного матеріалу.

5. Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення керівнику роботи.

6. Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення дипломної роботи.

7. Подання готової дипломної роботи до рецензування.

8. Захист дипломної роботи.

До виконання дипломної роботи допускаються учні, які успішно завершили теоретичне навчання з предметів та проходять виробничу практику на підприємствах громадського харчування.

 

1.3. Зміст та обсяг дипломної роботи.

Зміст та обсяг дипломної роботи (творча дипломна робота) повинна мати 30-40 сторінок друкованих аркушів.

Робота повинна мати якісні ілюстрації, таблиці, відповідні документи та список джерел.

План дипломної роботи має бути складеним і містити:

ü вступну частину;

ü три розділи (теоретична, технологічна, практична);

ü висновки та пропозиції;

ü список використаної літератури;

ü додатки;

ü рецензія.

Дипломна робота (творча дипломна робота) учнів, які навчаються за інтегрованими професіями, мають відображати кваліфікації з обох професій.

 


II. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Дипломна робота є звітною документацією учня і повинна відповідати структурі та правилам оформлення згідно з ДСТУ 3008-95. Вона має бути написана державною мовою.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульній лист. У ньому вказується назва закладу, тема роботи, номер групи та прізвище, ім’я, по батькові учня, професія, прізвище викладача та майстра виробничого навчання, рік виконання (Додаток 3).

Завдання оформлюються згідно зі зразком. (Додаток 4). Зміст – це план дипломної роботи відповідно до завдання зі зазначенням номеру сторінки, з якої починається кожен структурний елемент. (Додаток 5).

Вступна частина. У вступі необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність обраної теми, мету, предмет та об’єкт дослідження, основні завдання, які необхідно вирішити при розкритті дипломної роботи.

Основна частина роботи повинна бути акуратно оформлена на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (297х210 мм) з рамкою, поля якої не менш ніж: лівий – 20 мм, правий – 5 мм, верхній нижній – 10 мм з основним написом (штампом) внизу.

Текст друкується с використанням комп’ютерних технологій в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman, аналогічний розміру 14, міжрядковий інтервалом – 1,5. Відстань між текстом і рамкою повинен бути зліва – 10 мм, справа – 5 мм, зверху та знизу – 10 мм. Текст може бути написаний пастою чорного кольору з інтервалом між рядками за трафаретом № 2.

Творча дипломна робота виконується у програмі PowerPoint.

При виконанні дипломної роботи учень повинен текст роботи супроводжувати схемами, таблицями тощо, розміщуючи їх за викладом тексту.

Заголовки розділів допускається розміщувати на окремих аркушах. Кожен розділ розпочинають з окремої сторінки. Розділи повинні мати порядкові номери арабськими цифрами та назва (заголовки). Аркуші слід пронумерувати.

Матеріали розміщують таким чином:

ü титульний лист;

ü завдання на виконання дипломної роботи;

ü зміст;

ü вступ;

ü основна текстова частина (3 розділи);

ü перелік використаної літератури;

ü додатки;

ü висновки;

ü рецензія.

Не входять до загальної нумерації сторінок та не ставляться номери на сторінках таких структурних елементів, як рецензія, висновки учня.

 

2.1. Рецензія.

Рецензія – це критичний відгук (дає аналіз та оцінку дипломної) роботи (Додаток 6).

Реквізити ліцензії: заголовок (який містить назву рецензованої роботи), прізвище та ініціали її автора, рік написання, короткий виклад суті роботи, висновки, зауваження, оцінку, підпис та посаду рецензента та дату написання рецензії.

 

Методичні рекомендації:

В рецензії вказується:

ü об’єм виконання та дотримання плану та завдання;

ü основні переваги та недоліки роботи;

ü відповідність теми кваліфікаційній характеристиці;

ü актуальність та практичне значення висновків та пропозицій;

ü відповідність вимогам оформлення роботи;

ü питання, на які треба звернути увагу при доопрацюванні роботи та надати додаткові пояснення при захисті.

 

2.2. Критерії оцінювання дипломної роботи.

Оцінка з дипломної роботи виставляється по 12 бальній системі за підписом викладача та майстра виробничого навчання.

Оцінку «високий рівень» (12 балів, 11 балів, 10 балів) отримують учні за всебічне та глибинне розкриття теми на підставі використання широкого кола джерел інформації, самостійність мислення. Практична частина роботи виконана творчо. Учень показав глибокі професійні знання. Недоліки в стилі викладання матеріалу відсутні.

Оцінка «достатній рівень» (9 балів, 8 балів, 7 балів) - дипломна робота та її захист відповідає всім ознакам оцінки «10 балів», проте допускаються неточності в оформленні роботи та у відповідях, які не змінюють сутність питання. Зниження балів відбувається за рахунок не якісних фотографій, відсутність структурно-логічного взаємозв’язку розділів роботи.

Оцінка «середній рівень» (6 балів, 5 балів, 4 бали) - дипломна робота та її захист відповідає всім ознакам оцінки «8 балів», проте допускаються: неточності в оформленні творчої роботи, відсутність зразків документів, фотографій тощо, утруднення у відповідях, помилки у практичному вирішенні проблемних (виробничих) ситуацій. Без корегування переписаний текст підручника.

Оцінка «початковий рівень» (3 бали, 2 бали, 1 бал) - дипломна робота та її захист не відповідають встановленим вимогам, учень не знає більшої частини матеріалу, неправильно відповідає на запитання та не вирішує проблемні (виробничі) ситуації.

Учень, який під час захисту дипломної роботи не сумів розкрити тему дипломної роботи і отримав оцінку «початковий рівень» (3 бали, 2 бали, 1 бал) до Державної кваліфікаційної атестації не допускається.

 

2.3. Організація захисту.

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом директора професійно-технічного навчального закладу та погоджується Управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

До складу комісії входять: голова комісії – представник роботодавця або замовника підготовки кваліфікаційних робітників, професіонал галузі виробництва,ресторанного господарства; заступник голови – директор або заступник директора професійно-технічного навчального закладу; члени комісії – педагогічні працівники професійно-технічного навчального закладу. Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до затвердженого директором професійно-технічного навчального закладу розкладу, який доводиться до відома учнів не пізніше, як за два тижня до її проведення.

Майстер виробничого навчання повинен забезпечити на кожного учня: щоденник обліку професійно-практичної підготовки; виробничу характеристику, отриману від підприємств, де учень проходив виробничу практику; наряд на виконання кваліфікаційної-пробної роботи та підготувати зведену відомість успішності учнів з усіх предметів відповідно до робочого навчального плану. Рекомендовано не пізніше, ніж за три дні до початку роботи Державної кваліфікаційної атестації вказані документи подати до навчальної частини професійно-технічного навчального закладу. Засідання Державної кваліфікаційної комісії з державної кваліфікаційної атестації учнів та присвоєння кваліфікації проводиться у спеціально підготовлених приміщеннях, зокрема у кабінеті спеціальних дисциплін, в якому потрібно розмістити наочні посібники, макети, натуральні зразки тощо.

У день захисту дипломної роботи бажано провести урочисту лінійку, на якій представити членів комісії та нагадати порядок проведення захисту. Під час захисту учневі можна дозволити користуватися пояснювальною запискою.

Майстер виробничого навчання повинен зачитати виробничу характеристику на учня, повідомити рівень виконаної пробної кваліфікаційної роботи та оцінку якості. Після цього передати в комісію характеристику, протокол пробних кваліфікаційних робіт. Голова Державної кваліфікаційної комісії дозволяє випускнику розпочати розповідь з теми своєї дипломної роботи. Члени Державної кваліфікаційної комісії можуть проводити усне опитування випускника відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (Додаток 7).


ІІІ. Список рекомендованої літератури

для написання дипломних робіт

1. Абатуров П.В. и др. Сладкие блюда и напитки. – М.: Экономика, 1972. – 144 с.

2. Азбука домашнього господарювання. / Е.О.Блажко, М.Й.Барановський, Д.М.Володарська та інші; Упоряд. Д.М.Володарська. – К.: Техніка, 1980. – 367 с.

3. Анфимова Н.К., Захарова Т.И. Кулинария. – М.: Экономика, 1987. – 272 с.

4. Баранов В.С. Технология производства продуктов общественного питания. – М.: Экономика, 1982. – 399 с.

5. Барановский В.А. Официант, бармен. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 320 с.

6. Богданова М.А. Оборудование ПМП, 1982.

7. Бриджит Джоунз. Приемы, торжества и банкеты. – Минск: Белфакеиздатгрупп, 1998. – 255 с.

8. Бутейнис С.Н. Организация производства на ПМП, 1992.

9. Вищепан О.Г., Мельман М.Є., Швіліх В.Ц. Як консервувати овочі. – К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1980. – 132 с.

10. Вкусная книга, Харьков, 2003.

11. Все об украинской кухне. / Сост. Д.Билык. – Донецк: ПКФ «БАО», 200. – 352 с.

12. Губа Н.И. Овощи и фрукты на вашем столе. – К.: Урожай, 1984. – 344 с.

13. Доцяк В.С. Українська кухня. Львів, 1998.

14. Доцяк В.С. Українська кухня: технологія приготування страв. К.: Вища школа, 1995. – 550 с.

15. Дудченко Л.И. и др. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: справочник / Л.И.Дудченко, А.С.Козьяков, В.В.Крищенко. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с.

16. Елисеев А.С. Охрана труда, Москва, 1998.

17. Замечательные уроки кулинарного искусства / Составитель Похлебкина А. – Донецк: ПКФ «БАО», 2000. – 224 с.

18. Здобнов А.Й. Ковалев Н.И. Эстетические требования к оформлению блюд: учебное пособие. – К.: Высш. школа, 1989. – 126 с.

19. Золотая книга хорошего тона / Пер. с франц. Н.Ф.Васильковой. – Смоленск: Русич, 1999. – 368 с.

20. МалявкоА.А. Технология приготовления блюд, 1987.

21. Матнохина С.Н. Товароведение пищевых продуктов, 1987.

22. Новоженов Ю.М., Титюнник А.И. Кулинарная характеристика блюд, Москва, 1982.

23. Сборник рецептур, 1983.

24. Справочник технолога, Москва, 1983.

25. Фридман А.С. Советы кулинара, 1982.

 

ДОДАТОК 1

 

1. Зразок переліку дипломних робіт з професії «Кухар»

 

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні МК заст. Директора з НВР

протокол № ______ ______Л. П. Слободенюк

від «» _____ 20__р. «» __________ 20 __р.

Голова М К ____ Н.В. Побережець

 

ПЕРЕЛІК

тем дипломних робіт з професії «Кухар»

 

1. Організація технологічного процесу на підприємстві по виготовленню напівфабрикатів з м’яса.

2. Організація технологічного процесу на підприємстві по виготовленню напівфабрикатів з птиці.

3. Організація технологічного процесу на підприємстві по виготовленню напівфабрикатів з риби.

4. Організація діяльності підприємства по виготовленню напівфабрикатів з овочів.

5. Організація виробничого процесу в гарячому цеху (теплова обробка продуктів).

6. Організація діяльності підприємства громадського харчування по обробці овочів.

7. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з риби.

8. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з м’яса.

9. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з м’яса.

10. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з січеного м’яса.

11. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з птиці.

12. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з яєць.

13. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з сиру.

14. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню холодних солодких страв.

15. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню гарячих солодких страв.

16. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню гарячих напоїв.

17. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню салатів.

18. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню холодних страв і закусок з м’яса.

19. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню холодних страв і закусок з риби.

20. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню виробів з тіста.

21. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню виробів з борошна.

22. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню гарячих соусів.

23. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню холодних соусів.

24. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з нерибних морепродуктів.

25. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню бутербродів.

26. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню заправних супів.

27. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню холодних супів.

28. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з та закусок з овочів, грибів та яєць.

29. Організація діяльності підприємства громадського харчування по виготовленню страв з овочів.

30. Організація реалізації готової продукції на підприємстві.


 

ДОДАТОК 2

2. Зразок переліку творчих робіт,

що замінюють дипломну роботу, з професії «Кухар»

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні МК заст. Директора з НВР

протокол № ______ ______Л. П. Слободенюк

від «» _____ 20__р. «» __________ 20 __р.

Голова М К ____ Н.В. Побережець

 

 

ПЕРЕЛІК

творчих робіт, що замінюють дипломну роботу,

з професії «Кухар»

 

1. Тушковані м’ясні страви.

2. Смажені м’ясні страви.

3. Страви із субпродуктів.

4. Страви м’ясні європейської кухні.

5. Смажені та тушковані страви з птиці.

6. Прянощі та приправи – королівський смак м’ясних страв

7. Обрядові страви.

8. Колекція кращих рецептів. (Страви із смаженої риби).

9. Страви з риби європейської кухні.

10. Стейки – шедеври кухні.

11. Тушковані рибні страви.

12. Страви із запеченої риби.

13.Страви з нерибних морепродуктів.

14. Страви із січеної натуральної риби і котлетної маси.

15. Цікаві рибні страви і закуски.

16. Бутерброди.

17. Мандрівка у світ салатів.

18. Особливості приготування солянок та крем-супів.

19. Страви та закуски з овочів та грибів.

20. «М’ясні страви та закуски»: від простих до вишуканих.

21. Гарячі солодкі страви.

22. Солодкі страви сучасної кухні.

23. Подача натуральних плодів.

24. Солодкі страви української кухні.

25. Желе та муси.

26. Приготування кремів та самбуків.

27. Різновиди традиційного борщу.

28. Холодні супи – літня прохолода.

29. Закуски і холодні страви з сиру, яєць, молока.

30. Сучасні страви і гарніри з овочів та грибів.

ДОДАТОК 3

1. Зразок переліку дипломних робіт з професії «Офіціант»

 

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні МК заст. Директора з НВР

протокол № ______ ______Л. П. Слободенюк

від «» _____ 20__р. «» __________ 20 __р.

Голова М К ____ Н.В. Побережець

 

ПЕРЕЛІК

тем дипломних робіт з професії «Офіціант»

 

1. Організація обслуговування «Банкет-чай». Чай. Чайні напої.

2. Організація обслуговування в ресторанах при готелях. Кава.

3. Організація обслуговування «Кава-брейк». Приготування оригінальних бутербродів.

4. Організація обслуговування банкету «Новий рік» (на 25 осіб). Приготування оригінальних салатів.

5. Організація обслуговування «Банкет-фуршет» (на 75 осіб). Фуршетні закуски.

6. Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. Приготування других м’ясних гарячих страв.

7. Організація обслуговування банкету «Обід» (на 100 осіб). Приготування перших заправних супів.

8. Організація обслуговування «Банкет-коктейль». Приготування змішаних оригінальних коктейлів.

9. Організація обслуговування світ. Сервіровка весільного столу. Приготування салатів.

10. Організація обслуговування «Бізнес-ланч». Приготування оригінальних закусок.

11. Організація обслуговування традиційних свят і свят, присвячених знаменним датам. Приготування гарячих страв з риби.

12. Організація обслуговування «Банкет-прийом». Приготування та подача порційних м’ясних страв.

13. Організація обслуговування кейтерингового обслуговування на транспорті. Приготування стейків, барбекю.

14. Організація обслуговування банкету «Весілля» (на 75 осіб). Приготування холодних солодких страв.

15. Організація обслуговування банкету на 3 особи з прийомом «високого» гостя. Приготування холодних закусок.

16. Організація обслуговування шведського столу (на 100 осіб). Приготування страв з овочів смажених.

17. Організація обслуговування вечері (на 50 осіб). Приготування холодних закусок.

18. Організація обслуговування «Банкет-фуршет». Подача фруктів.

19. Організація обслуговування банкетів. Подача алкогольних напоїв.

20. Організація обслуговування дипломатичного прийому. Приготування гарячих страв з риби.

21. Організація обслуговування випускного вечора (30 осіб). Приготування гарячих солодких страв.

22. Організація обслуговування банкету до Дня 8 березня (на 30 осіб). Приготування десертів.

23. Організація кейтерингового обслуговування у ресторанах. Приготування натуральних м’ясних страв з питці.

24. Організація обслуговування корпоративної вечірки. Подача алкогольних напоїв.

25. Організація обслуговування банкету до Дня народження (на 30 осіб». Приготування холодних солодких страв.

26. Організація обслуговування банкету до Різдвяних свят (на 30 осіб). Приготування страв до столу.

27. Організація обслуговування банкету до Дня працівника освіти (на 30 осіб).

28. Організація обслуговування банкету до Дня працівника освіти (на 30 осіб). Подача виноградних вин.

29. Організація обслуговування іноземних туристів у закладах ресторанного господарства. Приготування страв європейської кухні.

30. Організація обслуговування банкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Приготування гарячих страв з риби.

31. Організація обслуговування банкету «Золоте весілля» (на 50 осіб). Приготування м’ясних страв з овочевим гарніром.


 

ДОДАТОК 4

2. Зразок переліку творчих робіт,

що замінюють дипломну роботу, з професії «Офіціант»

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні МК заст. Директора з НВР

протокол № ______ ______Л. П. Слободенюк

від «» _____ 20__р. «» __________ 20 __р.

Голова М К ____ Н.В. Побережець

 

 

ПЕРЕЛІК

творчих робіт, що замінюють дипломну роботу,

з професії «Офіціант»

 

 

1. Ресторан – як особливий тип підприємства.

2. Банкети та прийоми.

3. Подача страв.

4. Сервіровка столів.

5. Відкриваємо бар.

6. Столовий посуд, прибори та білизна.

7. Алкогольні напої, мистецтво подачі алкогольних напоїв.

8. Банкети і прийоми (банкети з повним та частковим обслуговуванням).

9. Торговельні приміщення ресторанів.

10. Обслуговування відвідувачів.

11. Подача вин, алкогольних напоїв.

12. Меню і прейскуранти.

13. Обслуговування іноземних туристів.

14. Столовий посуд європейських зразків.

15. Культура і дизайн столів.

16. Тематична сервіровка столів.

17. Спеціальні форми обслуговування.

18. Предмети сервірування столів.

19. Обслуговування гостей напоями.

20. Матеріально-технічне забезпечення ресторану.

21. Організація праці обслуговуючого персоналу торгового залу ресторанів.

22. Підготовка до обслуговування відвідувачів.

23. Особливості харчування народів світу.

24. Обслуговування банкетів та прийомів (чай).

25. Обслуговування банкетів (фуршет).

26. Етикет банкетів-прийомів.

27. Особливості сервірування столів у національному стилі.

28. Подача страв різними способами.

29. Приготування коктейлів у барі.

30. Бар і барна справа.

31. Відкриваємо десерт-бар (пивний, винний…)

32. Основні типи підприємств громадського харчування.


 

ДОДАТОК 5

Зразок переліку творчих робіт

з професії «Пекар»

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні МК заст. Директора з НВР

протокол № ______ ______Л. П. Слободенюк

від «» _____ 20__р. «» __________ 20 __р.

Голова М К ____ Н.В. Побережець

 

 

ПЕРЕЛІК

творчих робіт з професії «Пекар»

1. Хліб «Тости» нарізаний.

2. Хліб «Солодовий» нарізаний.

3. Хліб «Бердичівський».

4. Хліб «Дарницький».

5. Хліб «Гетьманський».

6. Хліб «Білий» формовий.

7. Хліб «Молочний»нарізаний.

8. Хліб «Молочно- висівковий».

9. Хліб «Обідній».

10. Батон «Любительський».

11. Пампушки «Селянські».

12. Плетінка з маком.

13. Плетінка «Українська».

14. Ріжки «Алтайські».

15. Батон «Файний».

16. Батон «Любительський.

17. Кекс з повидлом.

18. Булочка «Святкова».

19. Витушка здобна.

20. Ріжки з повидлом.

21. Плюшка «Московська».

22. Булочка Малятко.

23. Булочка з родзинками.

24. Калач Миколаївський.

25. Булочка цукрова.

26. Булочка з родзинками.

27. Булочка ванільна.

ДОДАТОК 6

Зразок переліку творчих робіт

з професії «Кондитер»

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні МК заст. Директора з НВР

протокол № ______ ______Л. П. Слободенюк

від «» _____ 20__р. «» __________ 20 __р.

Голова М К ____ Н.В. Побережець

 

ПЕРЕЛІК

творчих робіт з професії «Кондитер»

1. «Торт дитячий бісквітно-фруктовий (загальне значення та відомості про торт)»;

2. Виготовлення муляжу «Торт весільний «Прага» (загальне значення та відомості про торт)».

3. «Торт для ювілею «Наполеон»(товарознавча характеристика та підготовка сировини, яка використовується для приготування торта)».

4. «Торт для чоловіка «Пісочний»(загальне значення та відомість про торт)».

5. «Торт для чоловіка «Пісочний»(товарознавча характеристика та підготовка сировини, яка використовується для приготування торта)».

6. «Торт для дівчини «Київський»(загальне значення та відомість про торт)».

7. «Торт для ювілею «Наполеон»(загальне значення та відомість про торт)».

8. «Торт для дівчини «Київський»(товарознавча характеристика та підготовка сировини, яка використовується для приготування торта).

9. «Торт для чоловіка «Пісочний»(оформлення, вимоги до якості).

10. «Торт весільний «Прага»(товарознавча характеристика та підготовка сировини, яка використовується для приготування торта).

11. Виготовлення муляжу «Торт для дівчини бісквітно-шоколадний (технологія приготування н/ф).

12. «Торт для ювілею «Наполеон» (технологія приготування н/ф)».

13. «Торт для дівчини «Київський» (оформлення, вимоги до якості).

14. «Торт весільний «Прага» (технологія приготування сиропу та крему).

15. «Торт дитячий бісквітно-фруктовий (оздоблення вимоги до якості)».

16. «Торт для дівчини «Київський» (технологія приготування сиропу та крему)».

17. «Торт дитячий бісквітно-фруктовий (технологія приготування сиропу та крему)

18. «Торт весільний «Прага» (оздоблення вимоги до якості).

19. «Торт для ювілею «Наполеон» (технологія приготування сиропу та крему)»

20. «Торт дитячий бісквітно-фруктовий (технологія приготування напівфабрикату)».

21. «Торт для ювілею «Наполеон» (оздоблення вимоги до якості)»

22. «Торт дитячий бісквітно-фруктовий (товарознавча характеристика та підготовка сировини, яка використовується для приготування торту)».

23. «Торт для чоловіка «Пісочний»(технологія приготування сиропу та крему)».

24. «Торт для чоловіка «Пісочний»(технологія приготування напівфабрикату)».

25. «Торт весільний «Прага» технологія приготування напівфабрикату.

 

ДОДАТОК 7

Зразок оформлення титульного листа дипломної роботи (творчої дипломної роботи).

 

ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

ДИПЛОМНА РОБОТА (творча дипломна робота)

на тему:

Розділ I:

Розділ II:

 

Виконав учень групи:

Прізвище І. П.

 

 

Перевірив викладач:

__________________

___________________

 

М. Бердичів – 2015 р.

ДОДАТОК 8

Зразок завдання на виконання дипломної роботи (творчої дипломної роботи)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НВР

________ Л.П.Слободенюк

 

Завдання

для творчої роботи

учня (учениці) _______ професії: __________________ ___________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Тема:

1 розділ:_____________________________________________________________

2 розділ:____________________________________________________________

Завдання видано: _______________________ Термін здачі:_______________

 

Розділ 1.

Вступ

1.1. Товарознавча характеристика сировини, яка використовується для приготування страв.

1.2. Організація робочих місць для приготування страв відповідно завдання.

1.3. Характеристика обладнання, його будова, правила безпечної і раціональної експлуатації відповідно завдання.

1.4. Технологія приготування страв відповідно до завдання, вимоги якості.

1.5. Санітарно-гігієнічні вимоги.

Розділ 2.

Практична частина

– Виготовити плакати.

– Виготовити муляжі тортів згідно завдання.

 

Методичні вказівки до виконання творчих робіт:

1. Робота виконується охайно, грамотно, з використанням нормативно-довідникових документів.

2. Презентація супроводжується схемами, таблицями, малюнками, фотографіями (відповідно теми), які розміщуються в ході виконання дипломної роботи.

3. Презентація виконується на одній сторінці стандартного листа і підшивається в файлах в папку. Першим розміщується титульний лист, другим – завдання.

4. Робота повинна носити творчий характер.

 

Викладач ___________________________________________________________

Викладач ___________________________________________________________

 


ДОДАТОК 9

 

Зразок змісту дипломної роботи (творчої дипломної роботи)

з професії «Кухар»; «Кондитер»

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1.

Вступ

 

1.1. Товарознавча характеристика сировини, яка використовується для приготування страв.

1.2. Організація робочих місць для приготування страв відповідно завдання

1.3. Характерис тика обладнання.

1.4. Технологія приготування страв відповідно до завдання.

1.5. Санітарно-гігієнічні вимоги.

 

Розділ 2.

2.1. Загальне значення та відомості про торт.

2.2. Товарознавча характеристика сировини, яка використовується для приготування торту.

2.3. технологія приготування напівфабрикатів.

2.4. Технологія приготування сиропу та крему.

2.5. Оздоблення, вимоги до якості.

 

 

Висновки та пропозиції.

 

Date: 2016-05-23; view: 7515; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию