Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Необхідність, зміст та способи здійснення податкового контролю

 

Будь-яка господарська, а також і управлінська діяльність, передбачає у своєму складі контрольні дії, спрямовані на забезпечення виконання поставлених завдань. Як у процесі, так і після завершення такої роботи, необхідно дати правильну оцінку фактично зробленому і досягнутому, виявити недопустимі відхилення від мети і пов`язані з цим негативні наслідки, віднайти нові, раніше не відомі, можливості і резерви.

З методологічної точки зору сутність контролю зводиться до процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблем змісту і відображення в обліку господарських операцій та вжиття заходів для їх розв`язання, усунення порушень і попередження в подальшому.

В сфері оподаткування контроль за дотриманням вимог податкового законодавства покладається на контролюючі органи. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів і платежів, у т. ч. за запитами правоохоронних органів.

Податковий контроль є самостійним напрямом державного фінансового контролю. Характерним для нього є певна стадія фінансової діяльності – стадія мобілізації коштів до публічних грошових фондів. Забезпечення режиму суворого додержання вимог податкового законодавства зобов'язаними суб'єктами податкових правовідносин є головною метою податкового контролю. Від ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів бюджетів та державних цільових фондів. Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових інтересів та важливим чинником соціально-економічної стабільності держави, її фінансової безпеки.

На думку деяких вітчизняних вчених податковий контроль слід розглядати як функцію державного управління податковою системою. Діяльність контролюючих органів щодо забезпечення додержання податкового законодавства значною мірою визначає ефективність реалізації податкової політики держави та функціонування всієї податкової системи.Діяльність контролюючих органів спрямована на досягнення низки цілей, серед яких важливо виокремити наступні:

- забезпечення додержання податкового законодавства суб'єктами» що реалізують податковий обов'язок або забезпечують його реалізацію;

- попередження правопорушень у податковій сфері;

- виявлення порушень податкового законодавства та застосування до винних осіб відповідних заходів юридичної відповідальності.

Указані цілі загалом визначають зміст податкового контролю, який слід визначити як діяльність спеціально уповноважених державних органів щодо забезпечення додержання зобов'язаними суб'єктами податкових правовідносин чинного податкового законодавства.

У Податковому кодексі визначено, що податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Таким чином, податковий контрольслід розглядати як особливий вид державного фінансового контролю, що здійснюється на стадії формування публічних грошових фондів спеціально уповноваженими суб'єктами (органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами), спрямований на забезпечення додержання податкового законодавства платниками податків, податковими агентами та іншими суб'єктами, що забезпечують реалізацію податкового обов'язку, виявлення і попередження податкових правопорушень, а також притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Суб’єктами податкового контролю виступають контролюючі органи. Підконтрольними суб’єктами вважаються платники податків та податкові агенти, а також фінансові установи, що сприяють сплаті податків.

Об'єктом податкового контролю слід вважати діяльність платників податків» податкових агентів, інших суб'єктів у процесі реалізації ними податкового обов'язку, а саме: правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання податкової звітності.

Відповідно до норма податкового законодавства податковий контроль здійснюється шляхом:

Ø ведення обліку платників податків;

Ø інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;

Ø перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Якість податкового контролю, що включає рівень, повноту, достовірність, порядок виконання працівниками контролюючих органів як суб`єктами контролю роботи із забезпечення його цілей, реалізації окремих процедур, є досить важливою умовою ефективності діяльності органів доходів і зборів. 
 
Одна з головних вимог до податкового контролю випливає із відомих з давнини принципів оподаткування – контроль повинен приносити значно більше коштів, ніж було затрачено на його проведення.


!

В організаційному аспекті податковий контроль забезпечується відповідними джерелами інформації, формами здійснення, процедурами дослідження господарських операцій, методичними прийомами документального і фактичного контролю. Для здійснення податкового контролю використовуються наступні джерела інформації:

ü Документальні – вивчаючи первинні облікові документи, регістри обліку, облікову та фінансову звітність, фахівці перевіряють достовірність господарських операцій, податкових розрахунків та відповідність їх чинному законодавству.

ü Фактичні – фахівці з`ясовують кількісний та якісний склад майна та зобов`язань суб`єктів підприємницької діяльності, які пов`язані з формуванням об`єктів оподаткування.

Обидва джерела формування інформаційної бази податкового контролю взаємопов`язані і тільки у поєднанні дають змогу визначити реальний розмір об`єктів оподаткування.

 

 


Date: 2016-05-15; view: 154; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию