Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені

Тема 19. Облік доходів

Економічна сутність доходів

19.2. Структура П(С)БО 15 та основні терміни (СРС)

19.3. Визнання, склад та оцінка доходів (СРС)

19.4. Характеристика рахунків для обліку доходів та фінансових результатів (СРС)

Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових регістрах

19.6. Відображення даних про доходи та фінансові результати у фінансовій звітності (СРС)

19.7. Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів (СРС)

Облік доходів від звичайної діяльності

19.8.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Облік інших операційних доходів

Облік доходів від фінансової діяльності

Облік доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності

 

19.1. Економічна сутність доходів

Доходи –це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.5. Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових

регістрах

Інформація про доходи підприємства збирається в журналі 6, в якому наводиться кореспонденція рахунків щодо формування доходів, а також дається розшифровка сум доходів за субрахунками рахунків сьомого класу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.8. Облік доходів від звичайної діяльності

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Задача 1

Відвантажено товари покупцям на суму 24690 грн з ПДВ. Собівартість реалізації товарів – 18230,00 грн.

Зміст господарської операції Сума, грн Д К
           
           
           
           
           

Задача 2

Реалізовано основні засоби покупцям на суму 66960,00 грн з ПДВ. Первісна вартість основних засобів – 45789,00 грн. Знос – 3456,00 грнЗміст господарської операції Сума, грн Д К
           
           
           
           
         
           
           

Задача 3

Реалізовано запасні частини покупцям на сума 396,00 грн з ПДВ. Облікова вартість цих запасів – 156,00 грн

Зміст господарської операції Сума, грн Д К
           
           
           
           
           

Задача 4

Реалізовано покупцям готова продукція на суму 36486,00 грн з ПДВ. Собівартість реалізованої готової продукції 16900,00 грн.

Зміст господарської операції Сума, грн Д К
           
           
           
           
           

 

Задача 5

Реалізовано покупцям послуги на суму 9600 грн з ПДВ. Виробничі витрати, понесені підприємством у зв’язку із наданням послуг: заробітна плата – 900 грн; внески до органів соціального страхування – 320 грн; амортизація основних засобів – 100 грн; матеріали – 2500 грн

 

Зміст господарської операції Сума, грн Д К
           
           
           
           
         
         
         
           
         

19.8.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;

імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Для обліку доходу від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг Планом рахунків передбачено застосування рахунку 70 ”Доходи від реалізації”

За кредитом субрахунків 701, 702, 703 відображається одержання доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків; суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів; результат зміни резервів незароблених премій у страховій діяльності та списання у порядку закриття на рахунок 79 ”Фінансові результати”.

На субрахунку 704 ”Вирахування з доходу” за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів, суми надходжень за договорами комісії агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунка 704 ”Вирахування з доходу” відображують списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.


19.8.2. Облік інших операційних доходів

До складу інших операційних доходів відносяться:

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

дохід від операційної оренди, якщо така діяльність не є метою створення підприємства;

дохід від операційної курсової різниці, що виникає за активами та зобов’язаннями, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства;

одержані штрафи, пені, неустойки за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду про їх стягнення;

відшкодування раніше списаних активів;

дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу та щодо якої минув строк позовної давності;

одержані гранти та субсидії;

доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

Для обліку інших операційних доходів використовується рахунок 71 “Інший операційний дохід”.

За кредитом рахунка 71 відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – суми непрямих податків у складі цих доходів та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

19.8.3. Облік доходів від фінансової діяльності

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковують на рахунку 72 “Доход від участі в капіталі».

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті та дивідендів, якщо:

ймовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією;

дохід може бути достовірно оцінений.

Відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

За кредитом рахунка відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.

19.8.4. Облік доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності

 

Рахунок 72 “Доход від участі в капіталі» призначений для узагальнення даних про доходи від інвестицій підприємства в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі передбачає ведення обліку інвестицій, відповідно до якого балансова вартість інвес­тицій збільшується або зменшується на суму збільшення чи зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

За кредитом рахунка відображається сума визнаних доходів, а за дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться в розрізі об'єктів інвестування (підприємств і організацій).

На субрахунку 721 ведеться облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвесту­вання, зокрема внаслідок отримання асоційованими підприємствами прибутку чи збільшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

Асоційованим називається підприємство, в якому інвесторові належить блокуючий (понад 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи спільним підприємством інвестора.

 


<== предыдущая | следующая ==>
Новейшая информация: Я только что (1998) видел образ библейского Мелхизедека из Европы, и на этом изображении он держит ключ к лабиринту внутри чаши | Дубицкий Е.А. – Спутник экстрасенса

Date: 2016-05-14; view: 457; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию