Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується української мовою у зошиті або ж на одній стороні аркуша формату А4 рукописним способом чи комп’ютерним набором. Зразок оформлення титульної сторінки поданий у додатку.

При оформленні роботи за допомогою комп’ютерного набору текст необхідно розташовувати, залишаючи поля таких розмірів: зверху, знизу та зліва – 2 см: справа – 1 см.

Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – кегль 14. Міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання в тексті – по ширині. Розмір абзацного інтервалу 10 мм.

Текст основної частини поділяють на 2–3 розділи, кожний з яких розпочинають з нової сторінки. Розділи поділяють на підрозділи. Підрозділи одного розділу подають з відстанню у 2 інтервали.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому нижньому кутку, але на титульній сторінці номер сторінки не проставляють. Після цифри крапку не ставлять.

У тексті повторюють назви всіх структурних елементів роботи. Заголовки «ЗМІСТ», «ВСТУП», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» та назви розділів пишуть великими літерами та розміщуються по центру (16 шрифт, жирний). Перенесення слів у заголовку не допускається. Крапку в заголовках не ставлять.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Назви підрозділів пишуть маленькими літерами (крім першої) з абзацу. Крапку в кінці заголовків не ставлять.

Текст роботи в міру необхідності ілюструється таблицями, ілюстраціями, формулами, які розміщуються безпосередньо після посилання на них у тексті.

При складанні й оформленні таблиць рекомендується враховувати такі вимоги:

1. Таблиця повинна мати текстовий заголовок, який розміщується над таблицею посередині. Заголовок пишеться з великої букви без крапки в кінці.

2. У правому верхньому кутку таблиці над заголовком розташовується напис «Таблиця» з указівкою її номера. Знак № перед цифрами не ставиться. Номер їх складається з номера розділу і порядкового номеру таблиці. Наприклад: Таблиця 2.2 – друга таблиця другого розділу.3. При перенесенні таблиці на іншу сторінку над її частинами пишуть слова «Продовження табл. 2.2». У тексті обов’язково повинні бути посилання на таблицю.

4. Примітки до таблиці розміщують безпосередньо під таблицею. Повторні посилання на таблицю дають за формою: (див. табл. 2.1).

Ілюстрації мають бути розташовані таким чином, щоб їх було зручно роздивлятися без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Ілюстрації розміщуються після першого посилання на них в тексті. Ілюстрації (діаграми, малюнки, схеми, графіки) позначають символом «Рис.» та нумерують аналогічно до таблиць. Кожна ілюстрація повинна мати назву, яка розміщується знизу і по центру під ілюстрацією після символу «Рис.» та її номера.

Якщо в тексті подається більш як одна формула, то вона теж нумерується аналогічно до таблиць. Номер формули вказується з правої сторони аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад: (3) (третя формула). Пояснювати значення символів у чисельних коефіцієнтах слід безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та чисельного коефіцієнта необхідно давати з нового рядка. Перший рядок починають зі слова «де» без двокрапки.

Посилання на джерела. Контрольну роботу пишуть як літературний огляд. Під час підготовки контрольної роботи студент має використовувати додаткові літературні джерела: матеріали періодичних економічних видань, статистичні та аналітичні матеріали, офіційні Інтернет-сторінки органів влади. Текст роботи повинен мати посилання на використані джерела. Посилання на джерела цитат, фактичних і статистичних даних, точки зору авторів потрібні для того, щоб можна було перевірити їх достовірність.


Date: 2015-12-12; view: 117; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию