Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ І. Інститут математики, фізики і технологічної освіти

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

ЯК ПІДГОТУВАТИ І ЗАХИСТИТИ

КУРСОВУ РОБОТУ

З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ

Технологічної освіти

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ

 

Вінниця 2014


Як підготувати і захистити курсову роботу з теорії і методики технологічної освіти / Укладачі Р.С. Гуревич, С.Д. Цвілик, В.С. Гаркушевський, О.В. Марущак, Т.П. Зузяк, В.П. Король, Д.М. Луп’як. - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2014. - 73 с.

 

 

Рецензенти:

Коломієць А.М. -

Шахов В.І. -доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності (протокол № 6 від 15 січня 2014 р.).

 

 

Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а також науковим керівникам для організації роботи студентів у підготовці до написання, складанні плану, формуванні тексту та оформленні курсової роботи.

 

© Р.С. Гуревич, С.Д. Цвілик, В.С. Гаркушевський, О.В. Марущак,

Т.П. Зузяк, В.П. Король, Д.М. Луп’як


ЗМІСТ

  Вступ  
     
Розділ I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ  
     
1.1 Сутність процесу написання курсової роботи  
1.2 Технологія опрацювання наукової інформації  
1.3 Методи наукових дослідження  
     
Розділ II ХАРАКТЕР, ЗМІСТ та оформлення результатів ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ  
     
2.1 Виконання курсової роботи та основні вимоги до її змісту  
2.2 Структура курсової роботи  
2.3 Оформлення курсової роботи  
2.4 Керівництво та критерії оцінювання курсової роботи  
     
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
     
  Додатки  

 
ВСТУП

Навчальний курс «Теорія і методика технологічної освіти» посідає провідне місце в системі фахової підготовки майбутніх учителів технологій і креслення, та відноситься до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. Вивчення даного курсу включає дисципліни «Основи теорії технологічної освіти», «Методика навчання технологій» та «Методика навчання креслення».

Курсова робота з теорії та методики технологічної освіти (ТіМТО) є важливим складником професійно-педагогічної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і самостійним навчально-науковим дослідженням студента, яке виконується з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи здійснюється на 4 курсі і має на меті формування у студентів вміння проводити наукові дослідження, навичок творчої самостійної роботи, досвіду застосування загальнонаукових і спеціальних методів у сучасних наукових дослідженнях. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за період навчання та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Таким чином, курсова робота – це дослідницько-реферативна праця, яка дозволяє студентові виробити практичні вміння наукової праці (пошук джерел інформації та робота з ними, реферування наукової та методичної літератури, порівняння кількох поглядів на одну проблему тощо), виявити рівень знань з певної спеціалізації чи галузі знань, продемонструвати вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки.

Основною метою курсової роботи є поглиблене узагальнення і систематизація знань, засвоєних на заняттях з теорії та методики трудового і професійного навчання, в процесі вивчення інших дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також прищеплювання студентам початкових навичок в галузі науково-педагогічних досліджень.

Виконання курсової роботи можливе лише після того, як студенти адаптуються до освітнього клімату і вимог університету та прослухають основні навчальні дисципліни, які пояснюють ці вимоги та методику написання наукових праць (вступ до спеціальності, педагогіка, психологія, методика навчання технологій, основи наукових досліджень тощо).

Написання курсової роботи характеризується об’єктом, завданнями і методами дослідження. Об’єктом вивчення є процес трудового навчання та вивчення технологій учнями у школі включаючи всі його сторони: зміст навчального предмету, методи викладання, пізнавальну діяльність учнів і наслідки навчання.Під час написання курсової роботи забезпечуються головні завдання вивчення дисципліни ТіМТО, а саме:

1. Розкриття змісту основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» та нової структури трудової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання.

3. Показ шляхів забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції трудової підготовки школярів.

4. Здійснення зв’язків трудової підготовки учнів з основами наук, інтеграція знань учнів про техніку, технологію і виробництво.

5. Визначення змісту роботи вчителя по організації, плануванню і матеріальному забезпеченню трудового, профільного й професійного навчання та продуктивної праці школярів.

У процесі виконання курсової роботи здійснюється:

- розвиток умінь в застосуванні студентами теоретичних знань з ТіМТО для розв’язання конкретних педагогічних задач стосовно до різних навчальних закладів: загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею та інших позашкільних закладів освіти;

- розвиток творчої ініціативи студентів під час самостійного вирішення поставлених перед ними завдань і прагнення до пошуку оригінальних розв’язків;

- набуття студентами умінь здійснення пошуку педагогічної і науково-технічної інформації, систематичного літературно-грамотного викладення питань, котрі досліджуються, обґрунтування отриманих результатів;

- прищеплення студентам почуття відповідальності за роботу, яку вони виконують, рішення з питань теми, що ними приймаються, і вміння обґрунтовано їх захищати.

Студенти обирають теми наукових робіт з переліку запропонованого кафедрою. Вони також можуть самостійно пропонувати чи обирати тему у межах визначеної для курсової роботи дисципліни та зазначених викладачем напрямів. Оцінювання курсової роботи відбувається у вигляді відкритого захисту курсової роботи перед фаховою комісією.

Для того, щоб покращити якість студентських робіт та оволодіти досвідом обмінюватися своїми здобутками, проводяться щорічні загальноуніверситетські студентські конференції, на яких студенти ознайомлюють з результатами курсового дослідження. З їх допомогою у студентів формується ще й інше важливе вміння: презентувати свій доробок, публічно захищати висловлені ідеї та тези, долати страх перед аудиторією.

 

 


РОЗДІЛ І
Date: 2015-12-12; view: 86; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию