Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Магістерська дипломна робота виконується з додержанням усіх вимог, що висуваються до публікацій наукового характеру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

 

 

« ЗАТВЕРДЖУЮ »

Проректор з навчально-методичної

та наукової роботи

________________ О.В. Зорька

“______”_______________2015 року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки 6.030401 Правознавство

за спеціальністю 8.03040101 Правознавство

КИЇВ – 2015


Методичні рекомендаціїсхвалено та затверджено на засіданні кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету

Протокол № 3 від « 21 » жовтня 2015 року.

 

 

В.о. завідувача кафедри

Господарського та транспортного права

____________ А.М. Апаров

 

Розглянуто та схвалено Вченою Радою Юридичного факультету

Протокол № 3 від « 26 » жовтня 2015 року.

 

Голова ВР ЮФ ___________ Ю.А. Задорожний

 


ВСТУП

 

Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;

– розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Таким чином, поряд зі складанням державного (-их) іспиту (-ів), виконанням та подальшим захистом магістерської роботи студент завершує свою навчальну та науково-освітню підготовку в Академії за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.

Магістерська робота повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загально-професійну та спеціальну підготовку, вміння застосовувати здобуті під час навчання знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань. Відповідним чином, виконання та подальший захист магістерської роботи надає змогу оцінити відповідність студента низці професійних вимог, що висуваються до різногалузевих спеціалістів з права щодо знань та навичок у галузі права (юриспруденції).Виконання студентом магістерської роботи демонструє результат опануванням ним (студентом) сучасних та належних методів наукового дослідження, уміння коректно їх застосовувати для аналізу тих чи інших державних та правових категорій та явищ, а також уміння формулювати на основі проведених досліджень власних узагальнень та висновків, працювати з різного роду джерелами (літературою).

 

 

1 ПОНЯТТЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Магістерська робота є кваліфікаційною науковою працею, виконаною у вигляді спеціально підготовленого рукопису, що характеризується єдністю змісту і свідчить про внесок автора в науку. Вона містить висунуті автором для публічного захисту науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, наукові положення. Магістерська робота, що визначається специфікою відповідного напрямку освіти та спеціальності, виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і прикладних завдань.

Метою магістерської роботи є:

― систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних навичок зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і практичних завдань;

― вдосконалення навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних наукових висновків та рекомендацій за обраною темою та їх впровадження у практичну діяльність.

Загальними вимогами до виконання магістерської роботи є: чіткість побудови структурних елементів, логіка викладу дослідження, послідовність і конкретність подання матеріалу, переконлива аргументація, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, практична значущість отриманих результатів.

Зміст магістерської роботи передбачає:

― формулювання наукової проблеми, обґрунтування мети дослідження та визначення основних завдань дослідження;

― висвітлення методів дослідження, які застосовуються під час вирішення науково-дослідної задачі, розробку нової методики дослідження;

― науковий аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;

― отримання нових результатів, що мають прикладне та науково-методичне значення.

У процесі підготовки і захисту магістерської роботи студент магістратури повинен продемонструвати:

― здатність до творчого мислення та професійного аналізу;

― належний рівень оволодіння методами і методиками наукових досліджень, які використовувались у процесі виконання роботи, формулювання висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;― уміння оцінити можливості використання отриманих результатів в науковій та практичній діяльності;

― володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення магістерської роботи.

Магістерська дипломна робота виконується з додержанням усіх вимог, що висуваються до публікацій наукового характеру.

 

 

2 ВИБІР ТЕМИ, ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Студенту надається право самостійно обрати тему дипломного проекту (роботи) серед визначених випускаючою кафедрою Академії (кафедра Господарського та транспортного права – далі «Кафедра»). Крім того, студенту надається право запропонувати свою тему дипломного проекту (роботи) з належним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Порядок виконання та захисту дипломних проектів (робіт) здійснюється відповідно до цих методичних рекомендацій, інших актів Академії, а також відповідно до вимог нормативно-правових та інших актів, що діють у цій сфері.

Зважаючи на об’єктивну важливість вибору студентом теми магістерської роботи та з метою забезпечення належного та найбільш раціонального вибору теми, передбачається консультативна допомога, що надається студентові його потенційним науковим керівником магістерської роботи та/або науково-педагогічним персоналом Кафедри.

Вибір теми магістерської роботи здійснюється студентами із запропонованого Кафедрою переліку у визначений період випускного навчального року (з «__» _________ по «___» ___________), про що на Кафедру подається заява студента на ім’я завідуючого Кафедрою із зазначенням пропонованої теми магістерської роботи і кандидатури наукового керівника (Додаток 1).

Тематика магістерських робіт розробляється та затверджується Кафедрою на кожний навчальний рік.

При виборі теми магістерської роботи студент має право запропонувати власну тему із обґрунтуванням доцільності її розробки, актуальності та перспектив впровадження її результатів. При цьому перевага надається темам, які безпосередньо пов’язані з місцем професійної діяльності студента.

При виборі теми також слід враховувати, що не допускається виконання магістерської роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами протягом одного року, з огляду на що студентам рекомендується консультуватися на Кафедрі з приводу тем магістерських робіт, які були обрані іншими студентами.

Тематика та наукові керівники магістерських робіт закріплюються за студентами рішенням Кафедри з наступним затвердженням наказом юридичного факультету. У разі неподання студентом у визначений строк заяви щодо вибору теми магістерської роботи Кафедра закріплює за ним тему із запропонованого переліку та наукового керівника. Уточнення або зміна теми чи наукового керівника здійснюється у такому ж порядку, але не пізніше ніж за місяць до державної атестації.

Підготовка до виконання магістерської роботи повинна розпочинатись з пошуку й накопичення необхідних різного роду джерел (літератури) та складання бібліографії з обраної теми. З цією метою пропонується опрацювати фонди бібліотеки університету Центральної наукової бібліотеки НАН України, Національної Парламентської бібліотеки України, бібліотеки Української Правничої Фундації, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та інших. При цьому слід мати на увазі, що більшість бібліотек допускають до користування своїми фондами осіб за умови подання відповідного клопотання з місця навчання або роботи. Крім того, рекомендується з цього приводу додатково здійснити моніторинг різних фондів електронних ресурсів (у т. ч. мережі «Інтернет»).

Вивчення літератури з обраної теми слід починати з відповідних нормативно-правових актів, підручників, посібників, енциклопедій, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних видань, науковими повідомленнями тощо. У першу чергу здійснюється підбір літератури останніх років видання. Для полегшення вибору статей у періодичних виданнях (журналах тощо) доцільно ознайомитися зі змістом статей, що були опубліковані за рік, в останньому або першому номері журналу.

Підбираючи літературу для дослідження, варто переглянути останні публікації українських юридичних часописів, таких як: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридичний вісник України», «Юридична Україна», «Юрист», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник господарського судочинства» тощо.

Аналізуючи нормативно-правові акти, слід приділяти увагу як загальним (базовим) актам (міжнародні акти, законодавчі акти, акти Президента України та акти Кабінету Міністрів України), так і відомчим та іншим актам (акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади та місцевого самоврядування; акти органів судової влади та інші).

При опрацюванні та підборі літературних джерел увагу необхідно зосередити як на базових навчально-методичних джерелах (підручники, посібники, монографії та інші), так і на науково-дослідних роботах (дисертації, автореферати дисертацій) та окремих публікаціях.

Окрему увагу пропонується також зосередити на моніторингу різних фондів електронних ресурсів (у т. ч. мережі «Інтернет»), у т. ч. офіційних інтернет-ресурсах владних органів. При цьому слід також пам'ятати про те, що в ресурсах мережі Інтернет досить часто можна віднайти не лише бібліографічні дані окремих наукових праць, а й самі джерела.

Працюючи з літературою, доцільно робити нотатки (короткі записи текстових фрагментів з книг, статей, статистичних і фактичних відомостей), які можуть бути дослівними, тобто цитатами, а можуть мати вигляд вільного переказу ідей і думок, відображених у літературному матеріалі (з дотриманням при цьому авторських прав та правил і вимог оформлення відповідних посилань).

Особливо високо оцінюється використана в роботі найбільш нова та актуальна (в межах теми дипломної роботи) інформація.

Роблячи нотатки, обов’язково слід точно переписати бібліографічні дані опрацьовуваного джерела, щоб при посиланні в тексті на джерело інформації не витрачати час на пошуки таких даних.

Особливу увагу слід приділити проблемним питанням, спірним думкам, дискусіям, неузгодженостям законодавства. Разом з цим, варто мати на увазі, що окремі нормативні акти можуть бути повністю або в певній частині застарілими, не чинними. Тому посилатись на такі акти доцільно лише в тому випадку, коли тема досліджується в історичному чи порівняльно-правовому аспекті.

Вивчення літературних джерел під час виконання роботи бажано проводити у такій послідовності:

― виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується;

― загальне ознайомлення з твором в цілому та перегляд усього змісту;

― вибіркове опрацювання вибраної частини твору;

― виписка матеріалів, що зацікавили з посиланнями на сторінки, з яких зроблено виписку;

― критична оцінка записаного, його редагування та використання в роботі.

Робота над науковими джерелами сприяє набуттю навичок самостійної творчості студента.

Після ознайомлення з літературою за темою роботи студент повинен сформувати думку про напрям та методи свого дослідження і може пропонувати науковому керівникові проект плану магістерської роботи. Загальними вимогами до складання плану є наявність кількох розділів (від двох до чотирьох), складна структура, побудова дослідження від загального до часткового і, головне, дотримання меж дослідження визначених темою роботи. Досить поширеними помилками при складанні плану є те, що студенти формують план, у змісті якого лише один структурний розділ охоплює тему роботи, а інші виходять за її межі. Також слід пам’ятати, що назви окремих розділів та підрозділів – це лише частини загальної теми магістерської роботи, а тому вони повинні бути більш вузькими за змістом і не повторювати назву магістерської роботи.

З метою оптимізації роботи рекомендується також скласти розгорнутий план дослідження з посторінковою розбивкою майбутнього тексту.

Після остаточного уточнення структури роботи науковий керівник погоджує план роботи, а студент розпочинає працювати над текстом роботи.

При визначенні структури та плану роботи окрему увагу також слід приділити вирішенню питання щодо розробки додатків до дипломної роботи (презентацій, структурно-логічних та інших схем, таблиць, графіків, зображень, плакатів тощо). При цьому слід пам’ятати, що в структурно-логічній схемі дипломної роботи слід відобразити мету та завдання дослідження, їх взаємозв’язок зі структурними елементами дипломної роботи (розділами, підрозділами), об’єкт та предмет дослідження.


Date: 2016-01-20; view: 93; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию