Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах / Я.Я. Болюбаш. – Київ: ВВП «Компас», 1997. – 61 с.

2. Види наукової роботи студентів (зміст, структура, вимоги) – Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ,
2000. – 14 с.

3. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Ю.І. Цеков – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2004. – 69с.

4. Дубасенюк О.А., Іванченко Л.В., Сбруєва А.А. Методичні основи організації курсового дослідження з педагогіки: [методичні рекомендації]. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 108 с.

5. Єріна А.М., Захотай В.Б., Єрін Д.Л. Меодологія наукових досліджень: [навчальний посібник] /
А.М. Єріна, В.Б. Захотай, Д.Л. Єрін – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

6. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: [навчальний посібник] / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240с.

7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: [навчальний посібник] /
О.В. Крушельницька – К.: Кондор, 2009. – 206 с.

8. Логіка та методологія наукового пізнання // Філософія: [навчальний посібник] / За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1998. – С. 335-356.

9. Музика О.Л. Курсові роботи з психології: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.Л. Музика – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 104 с.

10. Науковий стиль // Стилістика сучасної української мови: [посібник] / О.Д. Пономарів – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – С. 9-12.

11. Науковий стиль мови і мовлення // Стилістика української мови: [навчальний посібник] / П.С. Дудик. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – С. 74-80.

 

12. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: [навчальний посібник] / Г.С. Онуфрієнко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – 312 с.

13. Осадчий М.М. Положення про організацію навчального процесу в Житомирському державному університеті імені Івана Франка – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – 40 c.14. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: [навчальний посібник] /
І.С. П’ятницька-Позднякова – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

15. Письменна О.О. Підготовка анотацій, рефератів, доповідей та їх обговорень англійською мовою /
О.О. Письменна – К.: НАУ, ЛВК, 2002. – 32 с.

16. Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9–13.

17. Ростовський В.С., Дібрівська Н.В. Основи наукових досліджень та технічної творчості: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] /
В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 96 с.

18. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: Новый словарь-справочник активного типа (на английском языке) / Н.К. Рябцева. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 600 с.

19. Сажко Л.А., Гапонова С.В. Вимоги до написання та захисту рефератів, курсових і дипломних робіт // Іноземні мови. – №2. – 1998. – С. 54-62.

20. Спіцин Є.С., Назаров С.М. Організація науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі / Є.С. Спіцин, С.М. Назаров – К.: вид.центр КДЛУ, 2001. – 64 с.

21. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: [посібник] / А.С. Філіпенко – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

 

22. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: [підручник] – [5-е вид.] / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 240 с.

23. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради /
Л. А. Пономаренко – К.: Редакція «Бюлетня Вищої атестаційної комісії України», 1990. – 80 с.

24. Biggam J. Succeeding with Your Master’s Dissertation.
A step-by-step handbook. – Maidenhead: Open University Press, McGraw-Hill Education, 2008. – 268 p.

 
Date: 2016-01-20; view: 122; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию