Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 4. На основі горизонтального аналізу і вертикального аналізу побудувати порівняльний аналітичний баланс по нижченаведеній формі (таблиця 2.4)

На основі горизонтального аналізу і вертикального аналізу побудувати порівняльний аналітичний баланс по нижченаведеній формі (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Порівняльний аналітичний баланс

Показники Абсолютні величини, тис. грн. Питома вага, % Зміни
20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. В абсолют. вели чинах (3-2) В питомій вазі     (5-4) В % до величин за попередній рік (6/2) х 100 В % до змін суми балансу   (6/2) х 100
Актив                
                 
                 
                 
                 
БАЛАНС                
Пасив                
                 
                 
                 
                 
                 
БАЛАНС                

Висновок:

 

 

Завдання 5.

На підставі бухгалтерського балансу досліджуваного підприємства проаналізувати структуру майна підприємства і джерел його формування (таблиця 2.5). Зробити відповідні висновки.

Таблиця 2.5

Склад і структура майна підприємства та джерел його утворення

Показник Значення показника Зміни
на початок року, грн. в % до валюти балансу на кінець року, грн. в % до валюти балансу абсолютне відхилення (гр.4 - гр.2) грн. темп росту (гр.4 : гр.2)
АКТИВ            
Необоротні активи            
Поточні активи, всього            
З них запаси            
В тому числі: виробничі запаси готова продукція інші            
Ліквідні активи, всього            
У тому числі: векселі одержані            
дебіторська заборгованість            
поточні фінансові інвестиції            
грошові кошти та їх еквіваленти            
Інші оборотні активи            
Витрати майбутніх періодів            
ПАСИВ            
Власний капітал            
Позикові кошти, всього            
З них: довгострокові зобов¢язання            
короткострокові зобов¢язання, всього в тому числі: кредити банку розрахунки з кредиторами інші короткострокові зобов¢язання            
Валюта балансу            

Висновок:Контрольні питання до теми:

1. Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства.

2. Методологічна послідовність та порядок розрахунку її аналізу показників фінансового стану підприємства.

3. Загальна оцінка майнового стану та капіталу підприємства.

4. Узагальнена оцінка фінансового стану підприємства.

 

Практичне заняття 3


Date: 2016-02-19; view: 117; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию