Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


УКРАЇНА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 1953-1964

Політика десталінізації в Україні

Після смерті Сталіна (1953) у країні сталися суттєві зміни у соціально-політичному житті та економічній політиці. Почавсяпро­цес часткової десталінізації, який бун названий «відлигою». Знач­ною віхою у цьому процесі був XX з'їзд КПРС (1956), де тодішній керівник партії М. С. Хрущов зробив доповідь «ІІро культ особи та його наслідки». У ній він піддав досить різкій критиці діяльність Сталіна, вказавши на численні незаконні дії з його боку. Було при­пинено масові репресії, почалася реабілітація незаконно репресова­них.На кінець 50-х рр. було переглянуто справи 5,5 млн людей, які перебували на обліку репресивних органів. З цього обліку знято (фа­ктично реабілітовано) 58 % справ. Ці цифри свідчать про жахливий масштаб репресій і одночасно — про обмеженість процесу реабіліта­ції їх жертв. Поза реабілітацією залишилося більшість жертв репре­сій 20 — початку 30-х рр., діячі ОУН — УПА, майже всі, хто обви­нувачувався у «націоналізмі». Жорстокий ідеологічний контроль дещо ослаб, йшла критика «культу особи» Сталіна. Тіло Сталіна винесли з мавзолею. Його численні пам'ятники були знищені, названі на його честь міста, вулиці, колгоспи — перейменовані, його твори вилучені з масових бібліотек.

Було ліквідовано концтабори і визволено сотні тисяч жертв сталінського терору, у тому числі українців. Підвищувалась роль і розширювалася компетенція республіканських, обласних і місцевих органів влади, депутатів рад. Проте вибори у ради всіх рівнів були формальними, а самі ради не мали реальної влади. Профспілки, комсомол, творчі спілки залишилися придатками державних структур. Процес демократизації йшов непослідовно і повільно. Головною причиною цього була неспроможність коман­дно-адміністративної системи до глибокого реформування, поло-винчатість у подоланні сталінізму, відрив ідеології і політики від реального життя, слабка участь широких народних мас у рефор­мах, стиль керівництва самого М. С. Хрущова. Виступаючи з кри­тикою Сталіна і проводячи реабілітацію його жертв, Хрущов ви­явив мужність і справедливість, проте будучи сином свого часу і лідером командно-адміністративної системи, не міг бути послідовним, нерідко допускаючи суб'єктивізм і волюнтаризм. Проте навіть його курс на десталінізацію зустрів опір з боку консерва­тивних соратників Сталіна (Молотова, Кагановича, Маленкова), які намагалися усунути 1957 р. Хрущова, проте невдало. Спроба реанімувати сталінізм провалилася. 

Економічні реформи Хрущова

Прагнучи «поліпшити соціалізм», повернути суспільно-політичне життя до «ленінських норм»,

М. С. Хрущов провів деякі реформи та здійснив низку експериментів у економіці.

Реформи почалися з сільського господарства. При Сталіні сільське господарство було збитковим, і збитки покривалися дер­жавними кредитами і дотаціями, що з економічної точки зору було абсурдом. З 1953 р. почалося підвищення заготівельних та за­купівельних цін на сільськогосподарські продукти, які до кінця 50-х рр. зросли втричі. Були скасовані обов'язкові поставки сільськогосподарських продуктів із колгоспних дворів, удвічі зни­жені податки з присадибних господарств. З середини 50-х рр. сільське господарство вперше за довгі роки стало рентабельним. Валовий збір зерна в Україні зріс за 1954-1958 рр. на 20 %, цук­рових буряків — удвічі, м'яса — більш як удвічі, молока — втри­чі. Однак наприкінці 50-х рр. знов посилилися обмеження розвит­ку особистого підсобного господарства, бо Хрущов наказав, щоб усі колгоспники звели корів до колгоспу і брали молоко з магазинів. У результаті питома вага особистих господарств у загальній то­варній продукції сільського господарства знизились з 27 % 1940 до 15 % 1960 р.

Хрущов намагався вирішити проблему продовольства, спитраю-чись на екстенсивні фактори — освоєння цілинних земель у Казах­стані і Сибіру. Це суттєво позначилося на ситуації в Україні, яка повинна була взяти на себе значну частину витрат. До 1956 р. звідси на цілину було перекинуто тисячі тракторів і 80 тис. досвідчених сільськогосподарських робітників, що для України мало негативне значення. Практика показала, що більший ефект мало б вкладення коштів в інтенсивний розвиток сільського господарства України.

Інший експеримент передбачав вирощування величезної кількості кукурудзи. Хрущов побачив у цьому головний важель, за допомо­гою якого можна вирішити продовольчу проблему, адже кукуру­дза дає і корм худобі (силос), і борошно, і олію. Проте її значення перебільшувалось і посіви насаджувались командним методом на шкоду іншим традиційним для України культурам, перш за все пшениці.

1958 р. ліквідували машинно-тракторні станції (МТС), а їхню техніку передали колгоспам, що було неоднозначним рішенням, адже за техніку треба було платити значні кошти, а вона знаходи­лась не в дуже гарному стані.

Розвитку сільського господарства заважала надмірна центра­лізація, коли у центрі продовжували вирішувати, що і де треба сіяти, не враховуючи місцевої специфіки. З 1958 р. у сільському госпо­дарстві почався спад.1957 р. почалася реформа управління. У результаті створили таку структуру, яка повинна була поєднати централізоване планове керівництво з підвищенням самостійності республік і областей. Економіка переходила на управління за територіальним принци­пом через ради народного господарства (раднаргоспи), що створю­валися в економічних адмінстративних районах. На території УРСР їх було утворено 11.

Це робилося для того, щоб зменшити бюрократизм у центрі. Під контроль раднаргоспів України було передано понад 10 тис. про­мислових підприємств, а на кінець 1957 р. вони наглядали за 97 % заводів у республіці. Спочатку реформа дала певний ефект. У рам­ках економічних районів розширились можливості спеціалізації і кооперування, господарники дещо звільнилися від диктату центру, поліпшилося використання місцевих ресурсів. Проте тенденція до територіальної відокремленості все більше вступала у суперечність з об'єктивним процесом поглиблення галузевої спеціалізації виро­бництва. Не вдалося знайти й оптимальні форми поєднання місцевих та загальнодержавних інтересів. Повною утопією було проголошення «розгорнутого будівництва комунізму», твердження Хрущова, що «теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі».

Передбачалося, що протягом 20 років (до 1980 р.) радянське суспільство повинно стати «в основному комуністичним», економі­ка — обігнати США, реалізується перехід до розподілу «за потре­бами».

Хоч хрущовські реформи не виправдали пов'язаних з ними сподівань, але рівень життя людей все ж значно зріс, вражаючих успіхів було досягнуто у космосі (1957 р. — запущено перший штучний супутник Землі, а 1961 р. — першу людину в космос). Лібералізація радянської системи дозволила сформуватись цілому поколінню «шістидесятників» (діячів культури, науки), які ви­ступали за поглиблення реформ і подальшу демократизацію суспільства. З'явилася нова багатообіцяюча генерація діячів куль­тури, яка відіграла важливу роль у суспільно-політичному житті республіки, особливо у 80-90-х рр.

Реформи Хрущова містили позитивні елементи, він щиро бажав підвищення добробуту народу, але вони в силу об'єктивних та су­б'єктивних причин не могли бути радикальними.

 


Date: 2015-12-12; view: 359; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию