Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


на реалізацію товару

ДОГОВІР КОМІСІЇ №_

,

М. Гнівань Дата_____________

 

ПІБ____________________________________________________________________, іменований надалі "Комітент", з одного боку, і ПП Лемес, що іменується надалі "Комісіонер", в особі Лемес Тараса Олександровича, того, що діє на основі свідоцтва, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1.Предмет договору

1.1. За даною угодою Комісіонер переймає на себе обов'язок по реалізації товарів Комітента від свого імені, але за рахунок Комітента. У свою чергу Комітент зобов'язується виплатити Комісіонерові винагороду за зроблену послугу у розмірі ___ від вартості товару. (див. Додаток про відсотки комісії)

1.2. Найменування, міра зносу і недоліки товару описані в переліку товарів, прийнятих на комісію (Додаток 1).

2.Права і обов'язки сторін

2.1. Комісіонер зобов'язаний:

- реалізувати товар Комітента за ціною_________ грн.

- реалізувати товар впродовж 15 робочих днів;

- у разі неможливості реалізувати товар за вказаною ціною в зазначений термін зробити уцінку товару за узгодженням з комітентом;

- відповідати перед Комітентом за втрату, недостачу або ушкодження майна Комітента, що знаходиться у нього, у разі, якщо втрата, недостача або ушкодження сталися з його вини;

- вживати заходи до охорони прав Комітента на його майно, що знаходиться у Комісіонера;

- надавати Комітентові звіт про виконану роботу, а також передавати усе отримане за реалізовану продукцію за вирахуванням сум, належних на плату за виконане доручення;

- повідомляти Комітента про реалізацію товару, прийнятого на комісію, впродовж _3_ робочих днів з моменту реалізації;

- повідомляти Комітента про відмову від виконання доручення.

2.2. У випадку якщо реалізувати товар за ціною і в терміни, вказані в пункті 2.1, неможливо, Комісіонер має право зробити уцінку товару погодженну з Комітентом:

1-уцінка через 15 робочих днів на _10__% від вказаної ціни

2-уцінка через 30 робочих днів на _15__% від ціни після першої уцінки3-уцінка: через 45 робочих днів на _30__%від ціни після другої уцінки.

Уцінка може бути також зроблена при виявленні дефектів, не виявлених при прийманні товарів, про що комісіонер зобов'язаний повідомити Комітента впродовж _3_ робочих днів з моменту виявлення дефектів.

При неможливості реалізації товару в зазначені терміни Комісіонер має право повернути товар Комітентові.

2.3. Комісіонер має право утримати належні йому за договором комісії суми з усіх сум, що поступили до нього за рахунок Комітента.

2.4. Комітент зобов'язаний:

- виплачувати Комісіонерові винагороду за зроблені послуги в розмірах, вказаних в пункті 1.1 цього договору;

- відшкодовувати Комісіонерові витрати по зберіганню товару у розмірі _0,1__%за кожен день зберігання;

- повідомляти Комісіонера про відмову від цього договору.

3.Розрахунки і відповідальність за договором

3.1. Виплата Комітентові належних йому сум, отриманих від реалізації товару, здійснюється з каси Комісіонера.

3.2. У разі невиконання або неналежного виконання Комісіонером зобов'язань за даною угодою він зобов'язаний відшкодувати Комітентові заподіяні таким невиконанням збитки.

4.Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даною угодою, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або запобігти.

4.2. При настанні обставин, вказаних в п.4.1, кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу сторону. Сповіщення повинне містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і по можливості дають оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цим договором.

5.Вирішення суперечок

5.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого дозволу в тексті цього договору, вирішуватимуться шляхом переговорів.

5.2. При неврегулюванні в процесі переговорів спірних питань спори вирішуватимуться в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.Припинення договору

6.1. Цей договір припиняється:

- при відмові Комітента від виконання договору;

- за угодою сторін;

- за ініціативою Комісіонера у разі, якщо з'ясується неможливість виконання доручення або порушення Комітентом умов цього договору;

- по інших підставах, передбаченим чинним законодавством.

Цей договір складений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін.

Комітент: Комісіонер:

ПІБ: _____________________________________ ПП Лемес «Комісійний магазин знахідка»

Адреса: __________________________________ Телефон: 0679890888

Телефон _________________________________ Адреса: м. Гнівань, вул Жовтнева 20/17Паспорт__________________________________ Підпис: ______________________________________

Підпис: ____________________

 

    Додаток №1
     
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ №__ прийнятих на комісію та відсотки комісії магазину*
   
Назва товару Стан товару Виробник Арт. од. вим % ком. Ціна Кількість Сумма
            Шт.        
          Шт.        
          Шт.        
          Шт.        
          Шт.        
          Шт.        
      Всього:
                           
Ціна проданого товару Комісія магазина
Від 1грн. до 300 грн. 20%
Від 301 грн. -до 500 грн. 19%
Від 501 грн. -до 700 грн. 18%
Від 701 грн. -до 900 грн. 17%
Від 901 грн. -до 1200 грн. 15%
Від 1201 грн. -до 1500 грн. 12%
Від 1501 грн. -до 1800 грн. 10%
Від 1801 грн. -до 2100 грн. 9%
Від 2101 грн. -до 2500 грн. 8%
Від 2501 грн. -до 3000 грн. 7%
Від 3001 грн. -до 3500 грн 6%
Від 3501 і вище По домовленості.

 

 


<== предыдущая | следующая ==>
 | 

Date: 2016-02-19; view: 90; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию