Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


СКЛАДАННЯ ЗАЯВИ

АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

ТЕМА 1. ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТА. ПОНЯТТЯ ПРО РЕКВІЗИТИ, КОМПОЗИЦІЮ ДОКУМЕНТА

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте поданий нижче текст, запишіть визначення поняття «документ».

Слова «документ» латинського походження і означає «доказ, свідоцтво, взірець». В українську і російську мову слово «документ» увійшло в Петровську епоху. Далі у слові «документ» розвинулось два нових значення: 1) вузьке, побутове – «паспорт, посвідчення особи»; 2) переносне, поширене – «те, що може свідчити про що-небудь, підтверджувати щось».

Документ– основний вид ділового мовлення, засобів закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумову діяльність людини. Документ дають можливість відтворити факти діяльності установи, організації чи підприємства, знайти в закінчених і зданих до архіву справах такі відомості, які мають значення для поточної оперативної роботи і для історії.

Документи широко використовуються як джерела та носії інформації і як засіб засвідчення, доведення певних фактів і тому мають велике правове значення.

У соціальному плані будь-який офіційний документ поліфункціональний, тобто одночасно виконує декілька функцій, що і дозволяє йому задовольняти різноманітні людські потреби.

Документ виконує основні функції:

інформаційну – документ створюється для збереження інформації;

комунікативну – документ виступає як засіб зв’язку між окремими елементами громадської структури;

управлінську – документ є інструментом управління;

правову– документ є засобом закріплення і змін правових норм та правовідносин у суспільстві.

 

ЗАВДАННЯ 2. Прочитайте текст, законспектуйте його інформацію. Підготуйте усне повідомлення на його основі, добравши приклади.

Вимоги до документів, що мають бути повноцінним джерелом інформації:

1) Документ повинен видаватися повноважним органом або особою у відповідності до їх компетенції.

2) Документ не повинен суперечити чинному законодавству і директивним вказівкам вищих органів.3) Документ повинен бути достовірним і відповідальним завданням конкретного керівництва, тобто базуватися на фактах і містити конкретні і реальні пропозиції або вказівки.

4) Документ повинен бути складений за встановленою формою, дотримання якої обов’язково для всіх.

5) Документ має бути бездоганно відредагований і оформлений.

 

ЗАВДАННЯ 3. Перекладіть поданий нижче текст. Отриманий варіант запишіть.

Заявлениеофициальное сообщение в устной или письменной форме, в которой излагается определённая просьба. Заявления бывают от организаций, учреждений и личные.

В личном заявлении части (реквизиты) документа располагают в такой последовательности:

1) с правой стороны пишется названия организации или учреждения, куда подаётся заявление (адресат);

2) ниже в столбик пишут название профессии, место работы, фамилия, имя и отчество, адрес того, кто подаёт заявление (если заявление адресуется той организации, где работает автор, то не нужно писать домашний адрес, а достаточно назвать место работы и должность (адресант);

3) ещё ниже посредине сточки пишется название вида документа

– Заявление;

4) с большой буквы и с абзаца начинается текст заявления, где чётко излагается просьба с кратким обоснованием (текст);

5) после текста заявления с левой стороны пишут дату, а с правой стороны – подпись человека, который писал заявление.

Иногда в заявлении подаются сведения о том, какие именно документы додаются к заявлению на подтверждение правомерности изложенной в нём просьбе (документы перечисляются после основного текста перед датой) (Приложение).

Заявление пишется от руки в одном экземпляре.

 

ЗАВДАННЯ 4. Прочитайте текст, підготуйтеся до відповіді на запитання, що надаються після тексту.

Кожний документ складається з окремих елементів які мають назву, реквізит. Реквізит – це складовий елемент, властивий окремому виду документа, наприклад: дата, текст, підпис. За нормами держстандарту максимальна загальна кількість реквізитів дорівнює 32.

У практиці складання ділових паперів авторові треба враховувати, що з максимального числа реквізитів (32) можна виділити такі, що постійно відтворюються у службових, зовнішніх документах. Залежно від виду документа їх кількість може коливатися від 7 до 14. Наприклад: у заяві про прийняття на роботу їх кількість дорівнює 8: адресат (одержувач, тобто кому), адресант (відправник), поштова адреса відправника, назва виду документа, текст, відпис, дата, відмітка про наявність додатку.

До обов’язків реквізитів листів відносять наступні:

1) назва міністерства або відомства (вищої організації або засновника);

2) повна назва установи організації або підприємства (адресант, відправник);

3) назва структурного підрозділу;

4) індекс підприємства зв’язку, поштова і телеграфна адреса, номер телефону, факсу, номер рахунку в банку. Наприклад; 83000, Донецьк, вул. Артема, 58, тел.: 337-37-06, факс.: 214-16-25;5) назва виду документа (акт, заява, тощо, крім листів);

6) дата (25.08.06);

7) індекс (номер документа);

8) місце складання або видання документа (м. Донецьк тощо);

9) адресат (одержувач) листи, записки, довідки;

10) заголовок до тексту (Про ремонт комп’ютерної техніки та ін.);

11) текст;

12) відмітка про наявність додатку;

13) підпис;

14) печатка.

Будь-який документ має свою композицію, тобто побудову, яка зумовлена його матеріалом. Укладач документа повинен брати до уваги, що побудова документа це послідовне і логічне розміщення всіх його складових частин (компонентів) залежно від мети документа.

Композиційної стрункості документа надає послідовний виклад, вдале розміщення матеріалу, оптимально визначені характер та обсяг відомостей. Найбільш раціональною вважається структура, композиція документа, яка складається з 3-х частин:

– заголовочної частини (до неї відносять реквізити, розміщені до реквізиту «текст»);

– основної частини (реквізити «текст» і «додатки»);

– оформлення (реквізити, що розміщують нижче реквізитів «текст», «додатки», наприклад: «дата», «підпис», «печатка»).

 

Контрольні питання

1. Що означають слова: «реквізит», «композиція»?

2. Скільки обов’язкових реквізитів повинно бути в більшості службових документів?

3. Яку характеристику можна дати обов’язковим реквізитам?

4. З яких частин складається композиція документа?

ТЕМА 2.: ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКІВ У ДІЛОВОМУ І ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

ЗАВДАННЯ 5. Прочитайте текст "Особливості використання іменників у науковому і діловому текстах". Законспектуйте основну інформацію.

Особливості використання іменників

у науковому і діловому текстах

Під час викладу інформації автор повинен приділити увагу не тільки вибору точного слова, а і граматичному оформленню матеріалу. Найбільш часто проблеми можуть виникати відносно категорій роду та числа іменників.

Зазначимо особливості оформлення категорії роду під час укла-дання наукового чи ділового тексту:

1) В офіційно-діловому мовленні посади, професії, звання жінок позначаються іменниками чоловічого роду. Наприклад: Нараду провела декан факультету Прокоф´єва І.П.; Декан факультету Слєдь М.І. ознайомив викладачів з новими правилами прийому; Ухвалили виділити путівки до санаторно-лікувального закладу за рахунок профспілкової організації лаборантам Морозовій Т.М. і Кондратовській І.І.; М.Р. Веселова отримала диплом викладача математики.

2) Відсутні відповідники жіночого роду у всіх складних назв посад, звань: головний бухгалтер, змінний майстер, молодший держав-ний інспектор, старший викладач, провідний технолог, статист-дослідник тощо.

3) Якщо іменник чоловічого роду вживається на позначення жінки і ім´я особи при цьому не називається, то узгоджене означення і присудок ставляться у формі чоловічого роду: Мій опонент захворів; Доповідач навів цікаві факти. Сполучення на зразок доцент Максимишина, програміст Соколова вимагають, щоб присудок мав форму жіночого роду. Що ж стосується означення, то воно в таких випадках узгоджується з назвою особи граматично, тобто має форму чоловічого роду: Мій шеф Сераковська Ганна першою поздоровила мене з днем народження; Мій керівник Єршова щойно повернулась із відпустки. Вирази моя майстер, наша бухгалтер мають розмовний характер.

Таким чином, офіційного характеру набуває текст документа, якщо з іменником, що позначає посаду, узгоджуються залежні від нього слова (головний механік дозволив). Проте, якщо в документі зазначено прізвище жінки, яка обіймає названу посаду, то підпорядковані дієслова узгоджуються з прізвищем жінки, наприклад: професор Гордєєва блискуче виступила на симпозіумі – тобто не можна використовувати форми такого типу: наша директор дозволила, професор доповідала та ін.

Багато проблем виникає у автора документа і у зв´язку з використанням категорії числа іменників:

1) якщо однорідні предмети важко або неможливо порахувати, то в тексті можуть вживати іменник для їх називання у формі однини, напр.: зібрано зерно; вишню здано на консервний завод.

2) якщо однорідні предмети можна рахувати, то слід вживати форми множини, напр.: отримали (надіслано) комп´ютери; закуплено калькулятори.

3) Іноді при позначенні речовини можна вживати іменники у формі множини, напр.: На нашому підприємстві можна придбати мінеральні води; Фірма пропонує технічні мастила за дешевими цінами.

4) Частина однослівних назв осіб за ознакою місця проживання або місця роботи належить до розмовних форм, наприклад: сільчанин, городянин, освітянин, зв´язківець, річковики, консерваторець, циркач, естрадник і под. В офіційно-діловому мовленні необхідно вживати нейтральні відповідники цих форм у вигляді наступних складних найменувань: мешканець села, мешканець міста, працівник навчаль-ного закладу, працівник відділення зв´язку, працівник річкового транс-порту, студент консерваторії, артист цирку, артист естради.

На даний момент в сучасній українській літературній мові є особливості, які вирізняють її у порівнянні з російською, але їх слід враховувати під час складання документа:

1) наявність 4-ої відміни іменників, наприклад: ім´я (імені, іменем тощо), коліща (коліщати…). На відміну від російської мови ця група іменників виділяється в окрему відміну. Іменники, що входять до її складу, в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають однакове нарощення -ен-, -ат-;

2) використання у дав. відмінку іменників чол. р. (2-а відміна) паралельних закінчень: -ові-(-еві) тау: наприклад: директору Костен-кові В.Г. директорові Костенку В.Г.;

3) вживання в орудному відмінку іменників жін. р. (1-а відміна), прийменників, займенників закінчень -ою-(-ею), наприклад: головою, суддею (рос. головой, судьёй);

4) особливої уваги потрібують іменники чол. р. у родовому від-мінку однини (2-а відміна), бо вони можуть мати закінчення -а-(-я) або -у-(-ю):

-а (-я) -у (-ю)

керівника

директора “істота” товариша

Івана розвитку

верстата “конкретний процесу

барабана предмет” бізнесу “абстрактне маркетингу поняття”

радіуса університету

квадрата “більшість заводу

комп´ютера іншомовних цеху, банку “назви установ,

калькулятора термінів” гуртожитку навч. закладів,

будинку приміщення”

 

Виняток: телефону,

папера (“документ”) – паперу (“матеріал”)

листопада (“місяць”) – листопаду (“процес падіння листу”).

 

ЗАВДАННЯ 6. Перечитайте попередній текст. Підготуйте усне повідомлення на його матеріалі.

ЗАВДАННЯ 7. На основі аналізу текстів (ЗАВДАННЯ 1,2,3 цього розділу) охарактеризуйте функціонування іменників у діловому стилі.

?

Орфоепічна примітка

Слід запам΄ятати, що віддієслівні іменники середнього роду на -аннянаголошуються на тому ж складі, що й інфінітиви. Наприклад:

читáти – читáння;

писáти – писáння;

питáти – питáння;

надбáти – надбáння;

тесáти – тесáння;

пізнáти – пізнáння;

завдáти – завдáння;

признáти – признáння.

Неправильний наголос іменників жін.роду з суфіксом -к(а) у формах множини: гóлка, кáчки, лóжки, мúски, лáстівки, учúтельки, копíйки. Треба: голкú, качкú, ложкú, мискú, ластівкú, учителькú, копійкú.

 

Зверніть увагу!

В українській мові буквосполучення дж, дз можуть мати два значення:

а) якщо вони передають один звук у межах морфеми (наприклад, кореня слова), то вимовляються як африкати, тобто артикулюються як один звук: [дзвóник], [дзéркало], [джерелó], [кукурýдза], [ходжý], [джаз], [джéмпер]. Роздільна вимова цих звуків типу: [д – з] воник, [д – ж] брело є порушенням орфоепічної норми; []

б) якщо ж [д] і [з], а також [д] і [ж] належать до різних морфем, наприклад до префікса й кореня, то вимовляються як два окремих звуки: [над – звичáйно], [над - звуковúй], [від - женú], від – жимати

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте родову характеристику виділених іменників у російській та українській мовах:

1) Укажите, по какому адресу вы проживаете.

2) На заявлении отсутствует ваша подпись.

3) Наш руководитель имеет научную степень кандидата технических наук.

4) Гарантийное письмо составлено поданному образцу.

 

ВПРАВА 2. Складіть речення з поданими нижче іменниками. Поясніть, які іменники можуть позначати осіб чоловічої та жіночої статі, а які – ні.

Економіст, президент, інженер, редактор, лікар, активіст, ентузіаст, філолог, секретар, солдат, громадянин, депутат, декан, ректор, професор, програміст.

 

ВПРАВА 3. Використовуючи форми іменників на позначення посад в дужках, дайте првильний варіант речення. Поясніть вибір.

1. (Лаборант, лаборантка) Яловецька І.О. отримала доручення на одержання персонального комп’тера.. 2. (Мій, моя) (власний керівник, керівниця) склала резюме до наукової статті. 3. Усіх здивувало, що (адміністратором, адміністраторшею) призначили Чижову І.П. 4. Монографія (викладача, викладачки) Мальцевої Н.І. була обговорена на засіданні кафедри 27 вересня 2004 року. 5. На пленарному засіданні виступила з доповіддю (професор, професорка) Тарасенко Л.П. 6. Ірина Андріївна – (цікавий співрозмовник, цікава спів-розмовниця). 7. Довідка видана Дмитровій О.Ф. про те, що вона дійсно працює на посаді (бібліотекар, бібліотекарка) в технічному ліцеї № 2 м. Донецька.

 

ВПРАВА 4. Допишіть закінчення, мотивуйте свій вибір форми числа іменників, визначте можливість використання однини і множини.

 

1. Будемо разом шукати шлях… виходу із скрутн… становищ… .

2. Іспити і заліки є обов´язковою складовою частиною навч… процес… в університеті.

3. Організація відправить ваш… вантаж… у най-коротш… строк… .

4. Поздоровлення краще написати червон… фломаст… .

5. Днями на кількох свердловинах області почн…ться випробувальн… робот… .

 

ВПРАВА 5. Проаналізуйте вживання однини і множини іменників. Виправте помилки у використанні форм числа.

1. Фірма виконує комплексні ремонти офісів.

2. Абітурієнти повинні подати на ім´я ректора університету заяви, документи про освіту і довідки про стан здоров´я.

3. Рік у рік міцніють зв´язки виробництва з науками, і це приносить результат – поширюються асортименти, поліпшуються якості продукції.

4. Усі пропозиції були взяті на замітки.

5. Усі кабінети обчислювального центру технічного університету обладнані новітніми устаткуваннями.

 

ВПРАВА 6. Проаналізуйте наведені нижче форми іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Поясніть функціонування різних закінчень.

 

Листа – листу, папера – паперу, терміна – терміну, бала – балу, граната – гранату, акта – акту, листопада-листопаду, блока – блоку, магазина – магазину.

 

ВПРАВА 7. Розкриваючи дужки, поставте іменники в родовому відмінку однини.

Відповідь (абітурієнт), пляшка (оцет),аркуш із (зошит), шматок (хліб), гість з (Ужгород), лист із (Гамбург), відвідання (Крим), товари з (Китай), вступ до (інститут), останнє число (місяць), відмінок (іменник), сторона (квадрат),частина (вантаж).

 

ВПРАВА 8. Розкрийте дужки, поставивши іменники у потрібній формі. Вкажіть можливі варіанти.

 

1. Керівником відділу постачання затверджено (Ющенко Володимир Мусійович).

2. Доручення видане (інженер...) обчислювального центру Донецького національного технічного університету (Чувпило Іван Сергійович).

3. Я мешкаю на вулиці (Іван Франко).

4. Інженером (Ткачук Петро Васильович) були внесені цікаві пропозиції.

5. Фінансову дисципліну підприємства перевіряла комісія під керівництвом (Чурай Ганна Петрівна).

 

ВПРАВА 9. Перекладіть речення українською мовою, поясніть вживання іменників.

1) Передновогодняя выставка-продажа проходит по адресу: ул. Артёма, 78.

2) Слово даётся депутату Иваненко Ивану Николаевичу.

3) Заявление алресовано директору заводу.

4) Прошу Вас, Александр Яковлевич, ещё поработать над этими тезисами.

 

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте документи, які наводяться нижче. Зверніть увагу на особливості оформлення інформації про одержувача. Зробіть висновки на підґрунті аналізу документів.

*ЗРАЗОК

А.

Директорові заводу

порошкової металургії

п. Кириленку О.І.

 

Астахова М.П., майстра

експериментального цеху

 

 


Date: 2016-02-19; view: 223; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.024 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию