Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модуль І

 

 1. Сфера зовнішньополітичної діяльності України спрямована на.
 2. Засадний документ зовнішньої політики України є.
 3. Основою діяльності України із міжнародними економічними організаціями є.
 4. Ознака правомірно створеної міжнародної економічної організації полягає.
 5. Ознака класифікації міжнародної економічної організації.

® юридична природа організацій;

® масштаб діяльності організацій;

® предмет діяльності організацій.

або

® членство 3 і більше країн;

® наявність установчого міжнародного договору;

® постійні органи і штаб-квартира;

® повага суверенітету членів-держав;

® невтручання у внутрішні справи;

® встановлення порядку прийняття рішень і їх юридичної сили.

 1. Міжнародною універсальною організацією є. ООН
 2. Міжнародною організацією регіонального характеру є. Ліга арабських держав (ЛАД )
 3. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації це. це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами(Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд валютного співробітництва, Європейський банк реконструкції та розвитку.)
 4. Найважливішу роль серед міжнародних і регіональних валютно-кредитних організацій відіграє. Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).
 5. У якому році Україна стала членом МВФ. 3 вересня 1992 р
 6. У світовій практиці основні міжнародні фінансові інституції об’єднані під загальною назвою.
 7. До структури Світового банку входять. лише дві інституції – Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР),
 8. Мета Міжнародної та регіональної валютно-кредитної організації це. розвиток співробітництва та забезпечення цілісності, а також стабілізація складної світової економічної ситуації. Міжнародні фінансові організації безпосередньо займаються регулюванням світових фінансових і валютних ринків.
 9. Характерною рисою сучасного світового співтовариства є. глобалізація міжнародних економічних відносин, а також взаємозалежність їх учасників. Унаслідок цього необхідною умовою реалізації економічного потенціалу будь-якої держави є її участь у діяльності світового господарства.
 10. Необхідною умовою реалізації економічного потенціалу будь-якої держави є. її участь у діяльності світового господарства
 11. Міжнародні економічні організації є. різновидом міжнародних організацій і інституційними механізмами координації та регулювання співробітництва практично в усіх галузях міжнародних економічних відносин.
 12. Один з ефективних шляхів побудови багатостороннього економічного співробітництва це створення МЕО, покликаних сприяти укладенню багатосторонніх договорів, формуванню міжн. механізмів з нагляду і контролю за їх виконання, розробленню і встановленню норм спрямованих на пряме регулювання МЕО.
 13. Перші міжнародні економічні організації XIX ст. називалися комісії, спілки, комітети, асоціації.
 14. Основна ціль діяльності міжнародної, міждержавної організації ООН.
 15. Головною міжнародною економічною організацією у системі соціалістичних країн, була. Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ
 16. Система капіталістичних держав була представлена. Європейським Економічним Співтовариством ( ЄЕС).
 17. Національно-визвольний рух у багатьох країнах призвів до створення такої міжнародної економічної організації, як.
 18. Узагальнений поділ міжнародних організацій виділяє групи.

- універсальні міжн. орг. членами яких є держави зізних соц.-екон. систем- міжн. орг. членами яких були соціалістичні країни

- МО які обєднують розвинуті країни

- Міжн. регіональні орг. до складу яких входять країни що розвиваються

 1. Основна класифікація, коли міжнародні економічні організації поділяються на групи.

® міжнародні економічні організації в системі ООН;

® міжнародні економічні організації, які не входять до системи ООН;

® регіональні економічні організації

 1. Найважливіший напрям діяльності будь-якої міжнародної економічної організації. організація і здійснення міжнародного економічного співробітництва.
 2. Питання організації міжнародних валютних відносин стосуються.МВФ
 3. Суб’єктом міжнародного транспортного права є.
 4. Основне завдання міжнародних міждержавних організацій є. основне завдання яких полягає у забезпеченні співробітництва держав-членів
 5. Система норм і принципів, які визначають правовий статус міжнародних організацій, їх органів, називається. правом міжнародних організацій
 6. Правовим фундаментом діяльності міжнародної економічної організації, що становить сутність первинного права, є.
 7. Міжнародні міжурядові економічні організації, це є постійним обєднанням відповідних держав, створюються на основі схваленої державами міжн. угоди чи іншого установчого акту з метою координації зусиль для вирішення певних проблем.
 8. Рішення приймаються на основі суверенної рівності держав за формулою 1 держава = 1 голос
 9. У міждержавних організаціях фінансово-економічного характеру при прийнятті рішень здійснюється зважене голосування, тобто. При котрому кожна держава має таку кількість голосів, яка залежить від розмірів її внеску в бюджет організації
 10. Міжнародна організація, це обєднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і діяльність яких виходить за нац. кордони.
 11. Чинник що веде до створення міжнародних організацій, є.

- міжн. поділ праці- міжн. екон. інтеграція

- політ. стосунки між країнами

- глобалізація міжн. відносин

 1. Міжнародний поділ праці обумовлює спеціалізацію країн на виробництві певних товарів і послуг, обмін продуктами, що призводить до міжн. кооперування.
 2. Міжнародний поділ праці супроводжуєтьсяекономічною інтеграцією.
 3. Економічна інтеграція, це процес екон. взаємодії країн, що призводить до зближення господарських механізмів, набуває форми міжн. угод і регулюється міжн. органами.
 4. Інтернаціоналізація світової економіки, це сукупність міжн. відносин що базується на інтернаціоналізації виробництва, яке утворюється внаслідок міжн. усуспільнення виробництва у процесі міжн. поділу праці.
 5. Основний критерій типології міжнародної економічної організації є.

- членство субєктів МВ і юридичний статус організації

- географічне поширення

- функціональна спрямованість

- характер діяльності

 1. За складом членів і юридичним статусом організації поділяються на. :міждержавні і неурядові
 2. Міждержавні організації утворюються на основі офіційних урядових угод між державами
 3. Неурядові організації утворюються : на основі індивідуального або колективного членства субєктів, які не є офіційними представниками своїх урядів
 4. За географічним поширенням міжнародні організації поділяються на. Глобальні і регіональні
 5. Глобальні організації об’єднують країни незалежно від того в якій частині світу вони знаходяться
 6. Регіональні міжнародні організації об’єднують країни розташовані в якомусь певному регіоні компактно територіальній близькості
 7. За функціональною спрямованістю організації поділяються на загальної компетенції і спеціальної компетенції
 8. За характером діяльності міжнародні організації поділяються на : універсальні, політичні, економічні, гуманітарні, культурно-просвітницькі, оборонні
 9. Міжнародні економічні організації поділяються на : загально-економічні і спеціалізовані
 10. До загальноекономічних міжнародних організацій можна віднести - широкий спектр екон. проблем
 11. До спеціалізованих міжнародних організацій можна віднести. – зосереджують увагу на вузькому колі проблем (МВФ, Світовий банк)
 12. Митний союз передбачає усунення митних тарифів в торгівлі між учасниками, формування митних тарифів до третіх країн
 13. Класифікація міжнародних організацій за компетенцією. розрізняють організації загальної та спеціальної компетенції. Діяльність організацій загальної компетенції охоплює всі сфери відносин між державами-членами: політичну, економічну, соціальну, культурну (ООН, Рада Європи, Ліга арабських держав).
 14. Класифікація міжнародних організацій за рівнем.
 15. Класифікація міжнародних організацій за часом дії.
 16. Класифікація міжнародних організацій за масштабом.
 17. Фінансові кошти міжнародної економічної організації складаються з.
 18. Однією із головних ознак транснаціональної корпорації є. Здійснення прямих іноземних інвестицій
 19. Як поз­начаються компанії, що мають міжнародне виробництво на основі пря­мих іноземних інвестицій.
 20. Транснаціональні компанії - національні за капіталомта контролем, але міжнародні за сферою операцій , мають зарубіжні активи, всесвітню мережу філей, материнська компанія належить капіталові однієї фірми
 21. Багатонаціональні компанії контролюються капіталом двох або більше країн, є мережа філей....
 22. Транснаціональна компанія це
 23. Головним критерієм, що відрізняє транснаціональні компанії від національних фірм, є.
 24. Усі групи ТНК об'єднує цілеспрямована орієнтація на глобальний характер бізнесу.
 25. Транснаціональна корпорація складається з головної холдінг компанії та підконтрольних зарубіжних підприємств.
 26. Країна, в якій розташовується штаб-квартира ТНК, називається країна базування..... ?
 27. Країна, в якій розташовуються підконтрольні підприємства ТНК, має назву.
 28. Головну голдінг-компанію називають материнською або батьківською. Це компанія що контролює активи інших фірм у приймальних зарубіжних країнах.
 29. Зарубіжні підприємства транснаціональної фірми називають
 30. Зарубіжна філія, це.
 31. Від материнської компанії до філії рухаються.
 32. Основою розробки теорії ТНК, є.
 33. Суть теорії міжнародного розподілу ресурсів.
 34. Суть теорії промислової (виробничої) організації.
 35. Ключовий момент електричної парадигми Даннінга

- аналіз переваг власності

- аналіз переваг інтерналізації

- аналіз переваг розміщення

 1. Одна з важливих сукупних «переваг власності» електричної парадигми Даннінга Аби нац. фірма могла перетворитися на ТНК вона повинна мати переваги власності (конкурентні переваги) порівняно з іншими фірмами
 2. Одна з важливих сукупних «переваг інтерналізації» електричної парадигми Даннінга. зазначені фірми лідери, що мають у наслідок своїх конкурентних переваг найбільші можливості для зарубіжної діяльності можуть здійснювати їх в різних організаційних формах: - через продаж товарів, технологій, управлінського досвіду, ноу-хау, прямі інвестиуії, міжн.виробниц.
 3. Одна з важливих сукупних «переваг розміщення» електричної парадигми Даннінга. Райони в яких продаватиметься діяльність ТНК визначаються перевагами розміщення.
 4. Показник міжнародного виробництва ТНК. (прямі інвестиції, продажі, експортно-імпортні операції, зайнятість іноземних філіалів)
 5. Для оцінки ступеня входження країн світу у процеси транс­націоналізації використовують індекс транснаціональності приймальних країн, який розраховується як середня величина показників.
 6. Найбільше значення індексу транс національності притаманні.
 7. Основна частина найбільших у світі ТНК належала до галузі. однієї із чотирьох галузей: електроніка та електротехнічне обладнання, автомобілебудування; видобуток та дистрибуція нафти, виробництво харчових продуктів та напоїв.
 8. Особливістю операцій ТНК в останні десятиліття стала наявність декількох тривалих циклів посилення міжнародної інвестиційної діяльності, цей період отримав назву. глобальних інвестиційних циклів.
 9. Глобальна інвестиційна хвиля має тривалість.
 10. Скільки глобальних інвестиційних циклів (хвиль) була протягом 25 років відомих економістам.
 11. Максимальна динаміка першої глобальної хвилі припливу інвестицій фіксувалася в.
 12. Пік другого циклу інвестиційного буму припав на. на 1990 р., після чого щорічний обсяг вивезення прямих інвестицій дещо знизився і почав зростати від 1992 р.
 13. Третій цикл стрімкого зростання інвестицій став більш тривалим у.1997
 14. Міжнародне виробництво ТНК викликає різ­нопланові транскордонні внутріфірмові трансфери, головними з них є. є фінансові та торговельні потоки, а також рух ноу-хау, технологій, кадрів.
 15. Основний центр вивезення капіталу – промислово розвинуті країни. Європейський Союз, США, Японію
 16. Другим світовим інвестором в останні два-три десятиліття висту­пає.
 17. Третю-четверту позицію серед світових експортерів капіталу поділяють.
 18. Основні райони вкладання прямих іноземних інвестицій.
 19. Прямі іноземні інвестиції та міжнародне виробництво ТНК роз­поділяються між країнами.
 20. Найбільшою приймальною країною для інвестицій ТНК тра­диційно є.
 21. В останні 15 років дуже швидко зростає обсяг ПІІ, вкладений транс­національними фірмами в.
 22. В останні 20 років пріоритетним районом вкладення капіталу транс­національними фірмами стали країни.
 23. Стратегічний альянс, це угоди про співробітництво між фірмами, що йдуть далі звичайних боргових операцій, але не доводять справу до злиття фірм.
 24. Стратегічні альянси бувають.
 25. Основна мета стратегічного альянсу.

101. Головним мотивом укладання стратегічних угод у «Альянсі» є.

 1. У Стародавньому Римі існували різноманітні об’єднання осіб.
 2. Які існували корпорації у господарській сфері і Стародавньому Римі.
 3. Для середньовічних корпорацій було характерним.
 4. Наднаціональні юридичні особи.
 5. Європейське об'єднання з економічних інтересів.
 6. Учасниками Європейського об’єднання з економічних інтересів можуть бути.
 7. Європейське об’єднання з економічних інтересів створюється на підставі договору, що укладається між усіма його учасниками.
 8. Європейське товариство. Другий вид наднаціональної юридичної особи, який виник і функціонує у рамках ЄС,
 9. Єдину систему правового регулювання Європейського товариства запроваджено для.
 10. Спосіб формування Європейського товариства.
 11. Капітал Європейського товариства має бути виражений у.
 12. Розміщений мінімальний капітал Європейського товариства має бути.
 13. Перевага Європейського товариства.
 14. «Підприємством соціальної економіки» виступає.

 

116. Теорії про абсолютні та порівняльні переваги у міжнародній торгівлі розробили:

@ А. Сміт і Д. Рікардо;

) Р. Оден і Д. Дефо;

) Дж. Ло і III. Фур'є;

) А. Пуерго і Л. Фейєрбах.

 

117. Теорію конкурентних переваг розробив:

@ М. Портер;

) Т. Рибчинський;

) Р. Вернеш;

) Е. Хекшер.

 

118. Зазначте неіснуючий вид спеціалізації:

) предметна;

@ загальна;

) подетальна;

) технологічна.

 

119. Організація економічного співробітництва і розвитку охоплює такі країни:

@ промислово розвинені;

) економічно відсталі;

) аграрні;

) країни, що розвиваються.

 

120. До опублікованих цін не належать:

) довідкові;

) ціни аукціонів;

) ціни пропозицій великих фірм;

@ розраховані.

 

121. Товарні біржі - це:

) епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

) постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

@ постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

) постійні оптові ринки різних товарів.

 

122. Угоди на біржах укладають:

) дилери;

) дистриб'ютори;

@ брокери;

) ліцитатори.

 

123. Строкові реальні угоди називаються:

) спотовими;

@ форвардними;

) варантними;

) контингентними.

 

124. Ф'ючерси - це:

@ строкові угоди спекулятивного характеру;

) спотові угоди з реальним товаром;

) форвардні угоди з реальним товаром;

) угоди у сфері інтелектуальної власності.

 

125. Аукціони спеціалізуються на реалізації:

а) масових сировинних товарів;

@ реальних товарів з чіткими індивідуальними властивостями;

в) нереальних товарів з довільними індивідуальними властивостями;

г) послуг.

 

126. Міжнародні торги не бувають:

) відкритими;

) закритими (тендерними);

) відкритими з попередньою кваліфікацією;

@ закритими з подальшою кваліфікацією.

 

127. Квотами не є:

) вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;

) обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

) вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

@ кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію

 

128. До міжнародних зустрічних угод не належать такі угоди:

) бартерні;

@ спотові;

) торговельні компенсаційні;

) промислові компенсаційні.

 

129. Зазначте неіснуючий вид оферти:

а) тверда;

б) вільна;

в)акцептована;

@г) диспозитивна.

 

130. Правила тлумачення міжнародних комерційних термінів вперше були опубліковані:

@а) Міжнародною торговельною палатою;

б) Лігою Націй;

в) Організацією Об'єднаних Націй;

г) Світовою організацією торгівлі.

 

131. Зазначте неіснуючий спосіб платежу:

а) готівкою;

б) авансовий;

в) вексель;

@г)акредитив.

 

132. Зазначте форму розрахунків, що не існує у міжнародній торгівлі:

а) інкасо;

б) акредитив;

в) банківський переказ;

@г) тратта.

 

133. До оренди не належить:

а) рентинг;

@б) франчайзинг;

в) хайринг;

г) лізинг.

 

134. Об'єктом морського транспортного страхування не є:

а) вантаж;

б) транспортний засіб;

в) фрахт;

@г) страховий сертифікат.

 

135. До комерційних форм міжнародного технологічного обміну не належить:

а) інжиніринг;

б) ліцензійне використання об'єктів промислової власності;

в) експорт комплектного обладнання;

@г) трудова міграція фахівців.

 

136. Технологія у світовій економіці не може передаватися за допомогою:

а) винаходів;

@б) товарних знаків;

в) корисних моделей;

г) промислових зразків.

 

137. Всесвітня туристична організація є організацією:

@а) міжурядовою;

б) міжнародною неурядовою комерційною;

в) неурядовою міжнародною некомерційною;

г) міжнародною неурядовою політичною.

 

138. У діяльності Світової організації торгівлі застосовується система голосування:

а) зваженого;

@б) "одна країна — один голос";

в) комбінована;

г) жодна із зазначених.

 

139. Найвищим органом Світової організації торгівлі є:

@а) Міністерська конференція;

б) Генеральна рада;

в) Рада з торгівлі товарами;

г) Рада з торгівлі послугами.

 

140. Під час прийняття рішень Світова організація торгівлі не застосовує такий спосіб голосування:

а) консенсус;

б) більшість;

в) спеціальний;

@г) блоковий.

 

141. У Світовій організації торгівлі органом з урегулювання спорів є:

@а) Генеральна рада;

б) Рада з торгівлі товарами;

в) Рада з торгівлі послугами;

г) Рада з Угоди ТРІПС.

 

142. Чотири основні правила ГАТТ такі:

@а) захист національної промисловості лише за допомогою тарифів; тарифи мають знижуватися та забороняється їх подальше підвищення; торгівля має здійснюватися за режимом нації найбільшого сприяння; національний режим — іноземцям;

б)можливість застосування ембарго; ненадання іноземцям національного режиму; торгівля має здійснюватися за режимом нації найбільшого сприяння; тарифи мають скорочуватися або зростати;

в) тарифи забороняється скорочувати, але не забороняється їх підвищувати; національний режим надається вибірково; національну промисловість можна захищати лише нетарифними методами; міжнародна торгівля здійснюється за

режимом нації найбільшого сприяння;

г) національну промисловість можна захищати лише за допомогою тарифів; тарифи можуть зростати; режим нації найбільшого сприяння застосовується лише до країн, що розвиваються; національний режим до іноземців не застосовується.

 

143. Уругвайський раунд переговорів ГАТТ поклав тягар доказів про точність декларованої вартості імпортованих товарів на таких осіб:

@а) імпортерів;

б) експортерів;

в) митників;

г) імпортерів та експортерів одночасно.

 

144. Згідно з Угодою про митну оцінку у рамках ГАТТ митним органам заборонено визначати митну вартість імпортованого товару за допомогою:

а) контрактової вартості ідентичних товарів;

б) контрактової вартості схожих товарів;

в) дедуктивної вартості імпортованих товарів;

@г) індуктивної вартості довільно вибраних товарів.

 

145. В Угоді про технічні бар'єри в торгівлі, укладеній у рамках ГАТТ, відповідні терміни вживаються у таких випадках:

а) термін "технічні правила", якщо їх дотримання добровільне;

б) термін "стандарти", коли їх дотримання обов'язкове;

@в) термін "технічні правила", якщо їх дотримання обов'язкове, термін "стандарти" — добровільне;

г) терміни "технічні правила" і "стандарти" взагалі відсутні.

 

146. Угодою про технічні бар'єри в торгівлі у рамках ГАТТ заборонено, щоб технічні правила застосовувалися на принципах:

а) нації найбільшого сприяння;

б) національного режиму;

в) науковості;

@г) дискримінації.

 

147. Правила ГАТТ не дозволяють країнам звільняти експортовані товари:

а) від мита та інших непрямих податків, накладених на скла­

дові, що використані і спожиті у виробничому процесі;

б) від непрямих податків на експортований продукт;

в) від непрямих податків на виробництво та дистриб'юцію

експортованого продукту;

г) від прямих податків (наприклад, податку на прибутки).

 

148. Правила ГАТТ дозволяють запроваджувати експортні обмеження або забороняти експорт:

а) усіх товарів з метою уникнення конкуренції серед експор­

терів;

б) сировини з метою стимулювання розвитку національної

обробної промисловості;

в) продовольства та інших життєво важливих товарів, якщо

це спрямовано на недопущення їх критичного дефіциту;

г) будь-яких товарів.

 

149. Угодою про субсидії та врівноважені заходи у рамках ГАТТ дозволено такі види субсидій:

а) експортні;

б) субсидії, що надають перевагу у використанні товарів на­

ціональної промисловості над іноземними;

в) імпортні;

г) субсидії, які держави надають відсталим регіонам, а не кон­

кретним підприємствам цих регіонів.

 

150. В Угоді про субсидії та врівноважені заходи у рамках ГАТТ зазначається, що субсидії можуть бути:

а) лише забороненими;

б) лише дозволеними;

в) забороненими, але оскаржуваними;

г) дозволеними, але оскаржуваними, дозволеними неоскаржу-

ваними і забороненими.

 Date: 2016-02-19; view: 256; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.036 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию