Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конференція СНТ

 

31. Конференція студентського наукового товариства (далі – Конференція) є вищим представницьким органом СНТ, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів СНТ та контроль за діяльністю Правління СНТ (далі – Правління), а також інших органів СНТ.

32. Право голосу на Конференції мають усі члени СНТ. Кожен член СНТ має один голос.

33. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини членів СНТ.

34. Члени СНТ на Конференції голосують особисто. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Положенням. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови товариства є вирішальним.

35. Рішення про припинення діяльності СНТ, дострокове припинення повноважень Голови товариства, Першого заступника Голови та Заступника Голови, членів Правління приймаються трьома четвертими від кількості присутніх на Конференції.

36. До компетенції Конференції належить вирішення будь яких питань діяльності СНТ.

37. Конференція може делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань, крім питань, що належать до її виключної компетенції.

38. До виключної компетенції Конференції СНТ відноситься:

1) внесення змін і доповнень до Положення про СНТ і подання їх для затвердження ректору університету;

2) затвердження документів, що визначають структуру та порядок функціонування Правління;

3) прийняття рішення про утворення органів СНТ та їх ліквідацію;

4) визначення основних напрямків діяльності СНТ;

5) обрання Голови СНТ;

6) дострокове припинення повноважень Голови СНТ;

7) призначення за поданням Голови СНТ Першого заступника Голови та Заступника Голови та припинення їх повноваження;

8) призначення членів Правління та інших органів;

9) дострокове припинення повноваження членів Правління та інших органів товариства;

10) обрання секретаря СНТ та припинення його повноваження;

11) затвердження Положення про СНТ факультетів (інституту);12) затвердження Регламенту Конференції СНТ та Регламенту Правління СНТ;

13) затвердження, за поданням Голови СНТ, щорічного плану діяльності СНТ, внесення змін та доповнень в нього;

14) заслуховування щорічного звіту Голови СНТ про діяльність СНТ та його Правління;

15) затвердження за поданням Правління символіки СНТ, зокрема форми бланка з власним найменуванням, штампів, членських квитків та інших засобів ідентифікації СНТ;

16) прийняття рішення про припинення діяльності СНТ.

39. Конференція СНТ університету може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Про час і місце проведення Конференції її члени повідомляються не пізніше ніж за тиждень до її проведення.

40. Чергова конференція СНТ скликається Головою СНТ щорічно протягом навчального року.

41. Позачергова конференція скликається Правлінням за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини від загальної кількості членів Наукового товариства або за вимогою керівництва вищого навчального закладу.

42. Головує на Конференції Голова СНТ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, заступник Голови.

43. Секретар СНТ веде протокол Конференції. Протокол Конференції підписується головою та секретарем, і його копія направляється до керівництва університету. Обов’язки по збереженню протоколу покладаються на секретаря СНТ.

44. Інші питання порядку проведення Конференції СНТ можуть визначатися Регламентом, який затверджується Конференцією Наукового товариства.

45. Рішення Конференції СНТ обов’язкові до виконання всіма його членами.

 


Date: 2015-06-05; view: 132; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию