Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПояснювальна записка

УКООПСПІЛКА

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ

ІНФОРМАТИКА І КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА

Завдання

Для навчальної практики студентів

Спеціальності

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Підготувала: Минько О.Л.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін, інформатики та комп’ютерної техніки

Протокол №____ від___________2013 р.

Голова ЦК___________В.Б.Сенченко

 

 

м.Чернігів


Пояснювальна записка

Студенти кооперативних технікумів і коледжів проходять навчальну практику з інформатики та комп'ютерної техніки від­повідно до типових навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у навчальних закладах Укоопспілки зі спеціальнос­тей: 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050701 Маркетин­гова діяльність, 5.03050801 Фінанси і кредит, 5.03050901 Бух­галтерський облік, 5.03050802 Оціночна діяльність.

Практика студентів організовується відповідно до Поло­ження про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93, та Положення про проведення практи­ки студентами вищих навчальних закладів Укоопспілки, яке за­тверджено Постановою 7-х зборів Ради Укоопспілки XVI скли­кання від 23.04.1998 р.

Навчальну практику з інформатики та комп'ютерної тех­ніки студенти проходять у комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів.

Завдання для навчальної практики базуються на знаннях та вміннях, здобутих у процесі вивчення дисципліни "Інформа­тика і комп'ютерна техніка".

Мета проходження практики: розширити і закріпити тео­ретичні знання та практичні навички роботи з комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням, сформувати інформацій­ну та комп'ютерну культуру майбутнього фахівця, яка б відпо­відала сучасному рівню, для подальшого використання в профе­сійній діяльності.

Після виконання завдань для навчальної практики сту­денти повинні:знати правила техніки безпеки та охорони праці при ро­боті з комп'ютерною технікою; можливості практичного вико­ристання операційної системи; ключові поняття з тем, зазначе­них у програмі; характеристику засобів комп'ютерної техніки; архітектуру та принципи роботи ПК; технологію роботи локальної мережі та мережі Іnternet, склад і призначення пакетів прикладних програм;

вміти використовувати можливості операційної системи; вільно користуватися сервісними програмами; користуватися послугами локальної мережі та мережі Іnternet; створювати редагувати та форматувати текстові документи; використовувати електронні таблиці; застосовувати прийоми роботи з графічними редакторами та засобами створення електронних презентацій розробляти WеЬ-сайти.

Результатом виконання навчальної практики є звіт, який формується студентом у процесі виконання практичних і самостійних завдань.

Після завершення практики проводиться кваліфікаційний екзамен на присвоєння робітничої професії 4112 Операторкомп'ютерного набору.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми Назва розділу і теми Кількість годин
Усього Практичні заняття Самостійна робота
Розділ 1. Робота на персональному комп’ютері
1.1. Операційні системи
1.2. Сервісні програми
1.3. Локальні комп’ютерні мережі
1.4. Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET
Розділ 2. Технологія роботи з електронними документами
2.1. Текстові редактори
2.2. Електронні таблиці
2.3. Система управління базами даних
2.4. Електронні презентації
  Разом
Date: 2015-05-22; view: 397; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию