Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаних джерел

 

В роботі має бути використано не менш 30 джерел.

Оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел розміщується після висновків. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів: 1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; ГОСТ 7.1­84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582­97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12­93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Джерела можна розміщувати у списку одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, інформація про джерело наводиться лише один раз, незалежно від того, скільки разів з’являється посилання на це джерело у тексті. Назви використаних робіт перекладу не перекладають і подають мовою оригіналу.

Необхідно мати на увазі, що у списку використаних джерел обов’язково вказуються джерела, на які автор посилався в роботі.

 

Бібліографічний опис документів здійснюється за:

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». - К.: Держстандарт України, 2007.

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

1. ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». - К.: Держстандарт України, 1998.

2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

 

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України..– 1996.– № 30.– Ст. 141.

2. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 24. – Ст. 189.

3. Земельний кодекс України: за станом на 20 листоп. 2001 р. / Верховна Рада України.. – К.: Парлам., 2001..– 71 с..– (Бібліотека офіційних видань).

4. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» вiд 10.07.2010 за № 2487-VI // Офіційний вісник України. – 2010. - № 55/1. – Ст. 1901.

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» вiд 07.07.2010 за № 2453-VI // Офіційний вісник України. – 2010..– № 55/1. – Ст. 1900.

6. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. за № 2707- ХІІ у новій ред. від 21.06.2001 р. за № 2556-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001..– № 31. – Ст. 1383.

7. Постанова ВРУ «Про основні напрями державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998 - № 38-39. - Ст. 248.

8. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» вiд 09.12.2010 за № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010..– № 94. – Ст. 3334.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади» вiд 17.01.2011 за № 20 // Офіційний вісник України. – 2011..– № 4. – Ст. 204.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання організації діяльності міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади в регіонах» вiд вiд 26.05.2010 за № 362 // Офіційний вісник України. – 2010..– № 39. – Ст. 1302.

11. Постанова Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку звірення платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» вiд вiд 23.11.2010 за № 27-1 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 97. – Ст. 3449.

12. Салтовський І.О. Основи соціальної екології: навч. посібник / І.О. Салтовський..– Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 382 с.

13. Гардашук Т.В. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст: [моногр.] / Тетяна Василівна Гардашук. – К.: Техпринт, 2000. – 126 с.

14. Кисельов М.М. Національне буття серед екологічних реалій / М.М. Кисельов, Ф.М. Канак. -К.: Тандем, 2000.– 320с.

15. Екологічне управління: підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. / [Шевчук В.Я, Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін. ] – К.: Либідь, 2004. – 430 с.

16. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.: іл., табл.

17. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch: [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

18. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.: іл., табл., портр., карти.

19. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К.: Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с.: табл. — (Національний стандарт України).

20. Екологічна енциклопедія: у 3-х т. / [редкол.: Толстоухов А.В (голова) та ін.]. – Київ: ТОВ «Центр екол. освіти та інформації», 2007-2008. – Т.1. А-Е..– 2007. – 432 с.

21. Галушкіна Т.П. Екологічна політика як складова державної регіональної політики / Тетяна Павлівна Галушкіна, Людмила Миколаївна Качаровська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003..– № 2. – С.216-220.

22. Гладкий М.П. Проблеми екологічного виховання і формування свідомості / М.П. Гладкий // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 23. – К.: Український центр духовної культури..– 2001..– С. 112 - 120.

23. Шуленина Н.В. К вопросу об определении понятия «экологическая политика» / Надежда Викторовна Шуленина // Вестник РУДН. Серия «Политология». – 2006..– № 8. – С.51-63.

24. Настечко О. Правовий механізм охорони навколишнього природного середовища / Оксана Настечко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип.4 (26). – 283 с.

25. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

26. Шиляев, Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Воеводин В. Н.. Шиляев Б. А. — Х.: ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с.

27. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко; Європ. ун-т. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.: табл.

28. Бадрак О.С. Удосконалення фінансового механізму забезпечення сталого розвитку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища» / Бадрак. – Київ, 2006. – 22 с.

29. Васюта О.А. Проблеми екологічної політики України в контексті глобального розвитку: дис. … доктора політ. наук: 23.00.02 / Ольга Анатоліївна Васюта. – Т., 2002. – 737 с.

30. CrossRef [Electronic Resource]. – Mode of access: URL: http://www. crossref.org./– Title from the screen.

31. Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з екрану.

32. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=33727. – Назва з екрану.

 

 

Date: 2015-05-22; view: 395; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию