Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок рекомендованих джерел

1. Акмаєв А.І., Кліяненко Б.Т., Осика О.П., Ахромкін Є.М., Фесенко І.А. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посібник / Донбаський держ. технічний ун-т; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; НАН України; Луганський філіал Інституту економіко- правових досліджень. – Луганськ; Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 341c.

2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – КНЕУ, 2005. – 292 с.

3. Бандур Семен Іванович. Організація та нормування праці: курс лекцій / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – К.: ІПК ДЗСУ, 2008. – 141с. – Бібліогр.: с. 135-138.

4. Бахтінова А. П., Гиль О. О., Гришина Л. О. Організація виробництва: практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Новий Світ-2000, 2008. – 216с.

5. Бойчик І.М., Хорів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навч. посібник. – Львів: «Сполом», 2000. – 212 с.

6. Гаєвська Л.М., Марченко О.І. Економіка, організація діяльності об'єднань підприємств: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2008. – 103с.

7. Герасимчук Н.А., Кондратюк О.І., Вікарчук О.І. Організація виробництва: навч. посібник. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 244с.

8. Гризунок В. Экономика предприятия: Учеб. пособие – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

9. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник дня самостійного вивчення дисципліни – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152 с.

10. Горфинкель В.Я, и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 742 с.

11. Економіка аграрних підприємств / Руснак П.П., Андрійчук В.Г., Черевко В.Г., Микитюк В.М. та ін. – К.: НАУ, 2002. – 200 с.

12. Економіка підприємства / За ред. проф. П.П.Руснака. – Біла Церква, 2003. – 256 с.

13. Економіка та організація виробництва: метод. вказівки до проведення практичних занять для студ. приладобудівного ф-ту усіх форм навчання / Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т» / Катерина Олександрівна Любимова (уклад.), Наталія Василівна Ткачук (уклад.). – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 52с.14. Збарський В.К., Горьовий В.П., Срібнюк М.С. Організація і перспективи розвитку виробництва у сільськогосподарських підприємствах: монографія. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. – 136c.

15. Зубовський В. Економіка підприємств. – К.: Уфімб, 1999, – 64с,

16. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я., Мельник С.І., Коновал І.А., Шкільов О.В., Єрмаков О.Ю. Організація і планування сільськогосподарського виробництва: [підруч.] для підгот. бакалаврів напрямів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у ВНЗ II-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України / М.М. Ільчук (ред.), Л.Я. Зрібняк (ред.) – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 455с.

17. Киперман Г. Экономика предприятия. Словарь. – М.: Юрист, 2000. – 272с.

18. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. Організація виробництва: підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. – К.: Лібра, 2008. – 360 с.

19. Організація сільськогосподарського виробництва: Підручник для сту­дентів економ. спец. вищ. аграрн. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Г.С. Тарасенко, Л.Я.Зрібняк, М.М. Ільчук та ін. /За ред. Г.С.Тарасенка та ін. – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – 446 с.

20. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. –528 с.

21. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

22. Тарасенко З.С., Зрібняк Л.Я. Організація виробництва в сільськогосподарсь­ких підприємствах. – К.: «Урожай», 1993. – 305с с.

23. http://www.ukrstat.gov.ua/

24. http://www.stat.ic.zt.ua/
Date: 2015-05-19; view: 330; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию