Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поездарды станцияға кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде қабылдау

ТПЕ-нің 16.8-тармағына сәйкес поезды станцияға кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде немесе оның негіз-гі шамдары сөніп тұрған кезде қабылдауға жол берілмейді. Поезды станцияға кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде неме-се оның негізгі шамдары сөніп тұрған кезде қабылдау ісі тек айрықша жағдайларда ғана станция кезекшісінің шақырту сигналы бойынша, арнайы рұқсаты бойынша және Поездар қозғалысы мен маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықта ескерілген тәртіпке сәйкес түрде орын-далуы мүмкін.

Поездың станция кезекшісінің шақырту сигналы бойынша не-месе арнайы рұқсаты бойынша станцияға қабылдау кезіндегі жүріс жылдамдығы ары кеткенде 20 км болуы тиіс, бұл ретте машинист по-езды асқан абайлықпен және бұдан арғы қозғалысына кедергі кездесе қалса шұғыл тоқтауға даяр болатындай жүргізуі тиіс.

Поездарды станцияға кіру (маршруттық) бағдаршамының тыйым салу-ды көрсетуі кезінде қабылдауға тек төмендегі жағдайларда жол беріледі:

а) кіру бағдаршамы ақаулы болғандықтан оны ашу мүмкін болмаған жағдайда;

б)егерпоездтехникалық-жарлықактідеескерілмегенжолғақабылданса, жоне кіру бағдаршамын ашу мүмкін болмаса;

в) жолдардың белгілі бір бөліктеріне итермелеуші локомотивтерді, стан-цияда орналасқан депоға бара жатқан локомотивтерді, деподан поездардың қүрамына тіркелуге арнап келе жатқан локомотивтерді қабылдау кезінде;

г) қалпына келтіруші және өрт сөндіруші поездарды, қосалқы локо-мотивтерді, вагондары жоқ локомотивтерді, қартазалағыштарды, арнайы о.чдігінен жүретін жылжымалы құрамды, сондай-ақ шаруашылық поезда-ры мен жол машиналарын жолаушы поездары тұрған жолдарды есепке йлмағанда, станциялық жолдардың бос телімдеріне қабылдау кезінде.9.30.Поездарды станцияға кіру (маршруттық) бағдаршамның тыйым гплуды көрсетуі кезінде қабылдау ісі төмендегі тәртіп бойынша орындала-ды:

а) станция кезекшісінің радиобайланыс арқылы машиниске беретін і Іркелетін бұйрығы бойынша;

б) станция кезекшісінің кіру бағдаршамының түбінде орнатылған ар-найы телефон арқылы берілетін тіркелетін бұйрығы бойынша;

в) шақырту сигналы бойынша;

г) станция кезекшісінің жазбаша рұқсаты бойынша;

д) поезд диспетчерінің тіркелетін бұйрығы бойынша;

е) кіру сигналының бағанындаорнатылғанарнайыманеврлікбағдаршам бойынша.

Дәл осындай тәртіп бойынша кіру бағдаршамының тыйым салу-ды көрсетуі кезінде (немесе ондай бағдаршам болмаған кезде) дұрыс жол арқылы келе жатқан поездар станцияда қабылданады. Бұл рұқсат етулер кіру (маршруттық) бағдаршамы кенеттен тыйым салуға жабылған кезде ма-шинист жабылуды түсініп, поезды кіру бағдаршамынан өткеннен кейін ғана тоқтатқан жағдайда қолданылады.

Аталған рұқсат етулердің кез келгені машиниске станция кезекшісінің қабылдау маршрутының дайын болғанына көз жеткізгенінен кейін ғана бе-рілуі мүмкін.

Машиниске берілетін поезды станцияға кіру (маршруттық) бағдаршамның тыйым салуды көрсетуі кезінде қабылдау жөніндегі бұрықтары осы Нұсқаулықтың Жалпы ережелерінің 8-тармағында ескеріл-ген тәртіппен тіркелуі тиіс.

Қызметкерлердің поездарды станцияға кіру (маршруттық) бағдаршамның тыйым салуды көрсетуі кезінде және теріс жол арқылы қабылдау кезіндегі әрекеттерінің нақты тәртібі станцияның техникалық-жарлық актісінде көрсетіледі.

9.31. Кіру (маршруттық) бағдаршамында маршруттық (паркты неме-се қабылдау жолын) нұсқағышты жабу мүмкін болмаған жағдайда поезд станцияға кіру (маршруттық) бағдаршамының рұқсат етуді көрсетуі ке-зінде машиниске теріс маршруттың нұсқағышын өту жөніндегі қосымша рұқсатын бермей-ақ қабылданады.Кіру (маршруттық) бағдаршамын айнымалы және тұрақты токтың электртартымының түйісу станцияларында, сондай-ақ жолтабаны түрлі ендіктегі жолдарды үйлестіру станцияларында өту тәртібі «ҚТЖ»¥К»АҚ басшылығы бектікен нұсқаулықтарда бекітіледі.

9.32.Станция кезекшісінің поезды кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезіндегі қабылдау жөніндегі тіркелетін бұйрығы радиобайланыс арқылы келесі нысан бойынша беріледі:

«№.......бұйрық Уақыты:.... сағ.....мин.

№... поезының машинисі. Мен,.... станциясының кезекшісі, сізге......

жолына кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде жүруге рұқсат етемін. Қабылдау маршрутыдайын. ДСП................(тегі)».

Поезд теріс жоларқылы жүрген кезде немесе сол жол бойынша кіру бағдаршамы болмаған кезде тіркелетін бұйрық келесі нысан бойынша бе-ріледі:

«№.......бұйрық Уақыты:.... сағ.....мин.

№... поезының машинисі. Мен, .... станциясының кезекшісі, сізге теріс жол арқылы.... жолына жүруге рұқсат етемін. Қабылдау маршру-ты дайын. ДСП................(тегі)».

I Машинист бұйрықты қайталап, және станция кезекшісінің бұйрықтың

дұрыс түсінілгені туралы растауын алғаннан кейін поезды станцияға енгізеді.

Станция кезекшісінің станция арқылы кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезіндегі поездың жүруі туралы бұйрығы, егер бұл рұқсат кіру бағдаршамының («Станция шекарасы» сигналдық белгісі) түбінде орнатылған арнайы телефон арқылы берілетін болса машиниске дәл осы жоғарыдағыдай нысандар бойынша беріледі. Бұл телефонды тек локомо-тивтік бригадалар ғана пайдалана алады.

Әдетте, бұйрық машиниске радиобайланыс арқылы поезд станцияға, жақындаған кезде алдын ала беріледі. Арнайы телефон арқылы беріле-гін бұйрық маіііиниске поезд кіру бағдаршамының («Станция шекарасы» сигналдық белгісі) алдына тоқтағаннан кейін барып беріледі.

9.33. Диспетчерлік орталықтандырумен жабдықталған телімдерде по-езды станцияға кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсетуі кезінде стан-ция кезекшісінің жазбаша рұқсаты бойынша қабылдау ісі, осы мақсатта^ осы Нұсқаулықтың 9.30-тармағында ескерілген өзге түрдегі рұқсат берут лер қолданылмайтын айрықша жағдайларда ғана орындалады. Жазбаша рұқсат-қағазы төмендегі нысан бойынша толтырылады:

«№... поезының машинисіне станцияның... жолынажүруге рүқсатетіледі. Қабылдау маршруты дайын. ДСП..........(қолы)».

Рұқсат-қағазы станцияның мөрқалыбымен және станция кезекшісінің қолымен толтырылған кунін, айы мен уақытын (сағат, минут) көрсетумен расталады.

Келіп жеткен поездың машинисіне жазбаша рұқсат-қағазын тап-сыру үшін стрелкалық қосындардың кезекшілері, сигнал беруші-лср, орталықтандыру қосындарының операторлары, құрастырушы бригадалардың қызметкерлері және станцияның техникалық-жарлық ак-тісінде ескерілген тәртіппен өзге де қызметкерлер тартылуы мүмкін.

9.35. Машиниске жазбаша рұқсат-қағазын тапсыруға арнап тпгайындалатын қызметкерлер поезды кіру (маршруттық) бағдаршамның ж.інынан, ал теріс жол арқылы (бұл жол бойынша кіру сигналы болмаған ж.ндайда) - «Станция шекарасы» сигналдық белгісінің жанында, келе ж.ітқан поезға күндіз жазылған қызыл жалауды, ал түнде - қолына ұстаған гмгналдық шамының қызыл отын көрсете отырып қарсы алады. Поезд тоқтағаннан кейін рұқсат-қағаз машиниске тапсырылады.

9.36. Қалпына келтіруші және өрт сөндіруші поездарды, қосалқы локо-мотивтерді, вагондары жоқ локомотивтерді, қар тазалағыштар мен арнайы

өздігінен жүретін жылжымалы құрамды, сонымен қатар шаруашылы поездарын (жұмыстарды аралықты жаба отырып жүргізген кезде станциялық жолдардың бос жолдарына (жолаушы, адам тасиытын жән ерекше санаттағы жүктері бар поездарды есепке алмағанда) қабылдауғ қажетті жағдайларда тек кіру сигналының тыйым салуды көрсетуі кезін де осы Нұсқаулықтың 9.30-тармағында ескерілген рұқсаттар бойынш рұқсат етіледі, бұл ретте локомотивтердің машинистері (арнайы өздігінеі жүретін жылжымалы құрамның жүргізушілері) оларға станцияға қабылда жөніндегі рұқсат-қағазды тапсыру кезінде (кіру бағдаршамындағы шақырт сигналы жанбас бұрын) қай жерде тоқтау керектігі туралы алдын ала ескер тілуі тиіс.

Бұл жағдайда станцияға кіру бағдаршамының тыйым салуды көрсету кезінде жүре отырып, локомотивтердің машинистері (арнайы өздігінеі жүретінжылжымалықұрамныңжүргізушілері)хабарландырудакөрсетілгеі жерде тоқтауы, ал бұдан ары станция кезекшісінің, орталықтандыру қосыні операторының, стрелкалық қосын кезекшісінің немесе сигнал берушініі сигналдарын немесе нұсқауларын басшылыққа алуы тиіс.

9.37. ТПЕ-нің 16.6-тармағына сәйкес әзірленіп жатқан сианциялыі жолдардың белгілі телімдеріне итермелеуші локомотивтерді, поездардь құрастыру үшін станцияда орналасқан депоға немесе іргелес станцияді орналасқан деподан келе жатқан локомотивтерді қабылдау тәртібі олардыі станция шекарасынан белгілі жерге дейін - маневрлік бағдаршамға дейін не месе «Итермелеуші локомотивтың аялдамасы», «Поезды құрауға арнап кел< жатқан локомотивтың аялдамасы», «Депоға бара жатқан локомотивтың (мо тор-вагондық поездың) аялдамасы» дене жазулары бар арнайы нұсқағышқ; дейін жүруін, сондай-ақ осы локомотивтердің станциялық жолдар арқыль одан ары қозғалу тәртібін ескеруі тиіс.

Бұл локомотивтердің станцияға кіруіне арналған рұқсат болып ось Нұсқаулықтың 9.30-тармағында ескерілгендердің арасындағы поездь станцияға кіру сигналының тыйым салуды көрсетуі кезінде қабылдауғ< арналған рұқсат табылады. Бекітілген тәртіп станцияның техникалық жарлық актісінде көрсетіледі және итермелеуші локомотивтердің барлыі машинистеріне және депоға келіп жатқан локомотивтердің (моторвагондыі поездардың) машинистеріне жарияланады.


Date: 2015-05-19; view: 314; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию