Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗНАНЬ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З ОЦІНКОЮ

 

1. Що таке екологія та в чому полягає її основне призначення?

2. Основні етапи екологічної кризи ІY періоду та її особливості.

3. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем.

4. Екологічні функції води.

5. Проблеми навколишнього середовища згідно програми ООН.

6. Головні причини розвитку глобальної екологічної кризи.

7. Основні періоди взаємозв’язку людини з природою, їх характеристики.

8. Де і коли відбулася конференція ООН з питань охорони навколишнього середовища? Які питання були розглянуті?

9. Значення електромагнітного поля в біосфері.

10. Склад і функціонування біосфери.

11. Роль інформаційних зв’язків в біосфері.

12. Сприятливі фактори існування життя на Землі.

13. Ноосфера.

14. Варіанти виживання людства.

15. Походження життя на Землі.

16. Великий кругообіг речовин та енергії в біосфері.

17. Антропогенний вплив на ентропію

18. Зв’язок процесів в біосфері.

19. Антропогенний вплив на біосферу.

20. Основні завдання універсальної екології.

21. Трофічні ланцюги.

22. Екологічний закон внутрішньої динамічної рівноваги.

23. Назвіть чотири основні екологічні закони.

24. Основні розділи універсальної екології та їх призначення.

25. Біотичний кругообіг речовин та енергії в біосфері.

26. Енергія, цикли.

27. Що таке магнітосфера? Її вплив на людину.

28. Фізичні фактори космічного впливу на землю

29. Геомагнітне поле.

30. Що відноситься до механізмів дії магнітних полів.

31. Космічне випромінювання.

32. Вираження матеріально-виробничої частини діяльності людини.

33. Інтенсифікація і глобалізація впливу людини на оточуюче природне середовище. Чим вони супроводжуються?

34. Природні екологічні катастрофи.

35. Екологічні катастрофи, викликані людиною.

36. Реальні екологічні негативні наслідки.

37. Загальний план життєдіяльності людини.

38. Сучасні екологічні катастрофи.

39. Характер забруднення навколишнього середовища.

40. Причини деградації природних вод Землі.

41. Охорона фауни.42. Ґрунтоутворення.

43. Розподіл охоронних природних об’єктів та територій.

44. Атмосфера Землі, її будова.

45. Класифікація забруднювачів повітряного середовища.

46. Рекультивація земель.

47. Розподіл господарств за відношенням до водних ресурсів.

48. Охорона флори.

49. Критерій несприятливого впливу вібрації на людину.

50. Питоме водоспоживання.

51. Ерозія ґрунтів.

52. Шуми, їх розподіл та вплив на живе.

53. Антропогенні забруднювачі повітряного середовища.

54. Види забруднювачів.

55. Заповідна справа.

56. Головні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища.

57. Види забруднення гідросфери.

58. Заходи збереження надр.

59. Стан атмосфери в Україні.

60. Методи усунення негативної дії вібрації.

61. Які роботи виконуються під час технічної рекультивації?

62. Матеріальні й енергетичні антропогенні забруднення навколишнього середовища.

63. Визначення небезпеки порушень поверхневих природних водоймищ.

64. Міграція флори.

65. Головні причини деградації ґрунтів.

66. Основні заходи захисту лісів.

67. Глобальні, регіональні, місцеві забруднення атмосферного повітря.

68. Заходи боротьби з забрудненням атмосфери.

69. Ліси, їх функції.

70. Забруднення природного середовища електромагнітними випромінюваннями.

71. Комплекс заходів для нормального забезпечення стану водних об’єктів.

72. Степи.

73. Основні засоби відновлення ґрунтів.

74. Охорона земної поверхні.

75. Що розуміють під стійкими антропогенними забруднювачами навколишнього середовища.?

76. Червона книга.

77. Сільськогосподарські землі.

78. Очищення стічних вод.

79. Забруднення природного середовища штучною радіацією.

80. Мінеральні ресурси.

81. Корисні копалини.

82. Охорона водного середовища.

83. ГДК шкідливих речовин.

84. Втрати корисних копалин під час їх добування та транспортування.

85. ГДВ шкідливих речовин.

86. Критерій забрудненості води.

87. Санітарно-захисні зони.

88. Види екологічних ситуацій.

89. Рівні шуму від різних джерел.

90. Основні джерела радіоактивних випробувань.

91. Заходи боротьби від дії іонізуючого випромінювання.

92. Пасивна форма юридичної відповідальності.

93. Екологічний вплив ГЕС на навколишнє середовище.

94. Які матеріали необхідно надати для проведення екологічної експертизи?

95. Основні законодавчі акти з охорони навколишнього середовища.

96. Спосіб подолання енергетичної кризи.

97. Яку одиницю використовують під час енергетичних розрахунків? Чому вона дорівнює?

98. Які документи необхідно мати при затвердженні проекту підприємства?

99. Чим забезпечується право громадян на сприятливе навколишнє середовище?

100. Головні природні ресурси Землі, як вони поділяються?

101. Що відноситься до системи джерел екологічного законодавства?

102. Основні положення природоохоронної політики.

103. Паливно-енергетичний комплекс.

104. Радіоактивне забруднення.

105. Основні завдання економіки природокористування.106. Які зміни навколишнього середовища відбуваються під час роботи ТЕС?

107. Право як засіб у регулюванні еколого-економічних і суспільних відносин.

108. Економіка природокористування. Показник природоємності.

109. Паливно-енергетичний комплекс України.

110. Активна еколого-правова відповідальність.

111. Енергетика та екологія.

112. Еколого-правова відповідальність, її види.

113. Основні види відшкодувань збитків за порушення навколишнього середовища.

114. Альтернативні джерела енергії

115. Ефективність правової охорони природного середовища.

116. Екологічний вплив АЕС на навколишнє середовище.

117. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

118. Майнова еколого-правова відповідальність.

119. Основні питання економіки природокористування.

120. Які заходи необхідно провести для зниження викидів забруднюючих речовин промисловим підприємством в атмосферу?

121. Стаття 66 Конституції України.

122. Порядок обнародування інформації про екологічну, радіаційну обстановку та стан захворюваності населення.

123. Екологічна експертиза.

124. Стаття 16 Конституції України.

125. Основні положення документу “Правові принципи охорони навколишнього середовища й стійкого розвитку”.

126. Як поділяються джерела енергії?

127. Радіаційний вплив на навколишнє середовище.

128. Стаття 3 Конституції України.

129. Екологічна концепція України.

130. Основні законодавчі акти з охорони навколишнього середовища.

131. Порядок проведення екологічної експертизи. Чим визначається вплив промислового підприємства на геологічне середовище?

132. Основні положення механізму реалізації екологічної концепції України.

133. Як повинні бути вказані свідомості про викиди забруднюючих речовин в атмосферу при узгодженні повітряноохоронних заходів?

134. Об’єкти підвищеної екологічної небезпеки.

135. Що відноситься до системи джерел екологічного законодавства?

136. Шляхи соціально-економічного зростання.

137. Стаття 50 Конституції України.

138. Ступінь вивченості та ступінь розвіданості природних ресурсів.

139. Вітроенергетика.

140. На основі яких заходів здійснюється охорона природи?

141. Відновлювані та невідновлювані джерела енергії. Різниця їх впливу на біосферу.

142. Добування енергії за рахунок спалювання мінерального палива.

143. Створення замкнутих систем водозабезпечення.

144. На основі чого проводять оцінку екологічного впливу промислового підприємства на гідросферу?

145. Основні фактори розвитку економіки.

146. Які методи використовуються для боротьби з забрудненням атмосфери автомобільними двигунами й дизельними енергетичними установками?

147. Види шкоди, заподіяної природному середовищу діяльністю людини.

148. Місто, його характеристики.

149. Військова діяльність, її характер щодо впливу на біосферу.

150. Можливості впливу людини на природне середовище.

151. Радіоекологія.

152. Проблема утилізації відходів.

153. Процес розвитку населених пунктів.

154. Новий етап розвитку мілітаристичної екології.

155. Екологічна криза, її характеристики.

156. Основні аспекти радіоекології.

157. Природоохоронна діяльність в міжнародному масштабі.

158. Негативні наслідки урбанізації.

159. Пропозиції ООН щодо усунення воєн як явища.

160. Головні завдання і особливості людської діяльності в період глобальної екологічної кризи.

161. Головні джерела радіоактивного забруднення.

162. Прояви урбанізації в Україні.

163. Норми радіаційної безпеки.

164. Стратегія охорони природи.

165. Типові споруди міст, їх розташування.

166. Вплив військової діяльності на навколишнє середовище в Україні.

167. Етичні принципи еколога Чіраса.

168. Наслідки забруднення біосфери радіоактивними речовинами.

169. Новий підхід сучасної екополітики.

170. Основні типи забудови міст.

171. Екологічне забезпечення ВВ МВС України.

172. Головні еколого-економічні принципи.

173. Використання енергії в містах.

174. Основні завдання екологічного забезпечення ВВ МВС України.

175. Транспорт у містах.

176. Роботи, які потребують першочергового екологічного забезпечення у ВВ МВС України?

177. Напрямки основних змін щодо організації правової реформи.

178. Природоохоронна діяльність в міжнародному масштабі.

179. Якість міського життя.

180. Мілітаристична екологія.

181. Заходи з оздоровлення екологічної ситуації в регіонах України.

182. Смоги у містах.

183. Вплив людини на навколишнє середовище.

184. Головні завдання і особливості людської діяльності в період глобальної екологічної кризи.

185. Шляхи виходу України з екологічної кризи.

186. Типовий склад міських відходів та їх розподіл.

187. Екологічна криза планети.

188. Напрямки звільнення від відходів.

189. Відображення екологічних проблем в Конституції України.

190. Етапи очистки від відходів.

191. Проблеми відходів в Україні.

192. Міжнародна торгівля відходами.

193. Етапи знешкодження рідких стоків.

194. Природоохоронні завдання стійкого розвитку екологічної ситуації.

195. Урбанізація.

 


Date: 2015-05-09; view: 220; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию