Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Химия» пәнi бойынша емтихан сұрақтары

 

Сұрақ Бөлім*
  Алюминийдің оксидін, негізін, тұздарын жазып оларлың эквивалентін анықтаңыз. 1 Сұрақ
  Мырыштың оксидін, негізін, тұздарын жазып оларлың эквивалентін анықтаңыз. 1 Сұрақ
  Азоттың оксидтерін, қышқылдарын, тұздарын жазып оларлың эквивалентін анықтаңыз. 1 Сұрақ
  Эквивалент және эквивалент заңың мысалмен түсіндіріп беріңіз. 1 Сұрақ
  Жәй және күрделi заттардың эквивалентiн анықтау тәсiлдерiн мысалмен тусіндіріңіз. 1 Сұрақ
  Стехеометриялық заңдарды мысалдар келтіре отырып түсіндіріңіз 1 Сұрақ
  Газ күйiндегi заттардың массаларын табу тәсiлдерi. Бiр газдың екiншi газ бойынша салыстырмалы тығыздығы. 1 Сұрақ
  Атомның күрделiлігiн дәлелдейтін жаңалықтарды туралы мәлімет беріңіз. 1 Сұрақ
  Дж. Томсоның моделi мен Резерфордтың атомның ядролық моделiн сипаттап беріңіз. 1 Сұрақ
  Атом құрылысы туралы квантты-механикалық көқзарас. Квант сандары. 1 Сұрақ
  Атом қабаттары мен қатпарларын толтырудағы ерекшеліктері туралы түсінік беріңіз (Паули, Клечковский және Хунд ережелерi). 1 Сұрақ
  Вольфрам элементінің электрондық конфигурациясын жазып, квант сандарын анықтап беріңіз. 1 Сұрақ
  Мыс элементінің электрондық конфигурациясын жазып, квант сандарын анықтап беріңіз. 1 Сұрақ
  Химиялық элементтердiң қасиеттерiнiң периодтылығын мысал негізінде тусіндіріңіз (иондану энергиясы, электронға ынтықтық, электртерiстiк). 1 Сұрақ
  Химиялық элементтердiң қасиеттерiнiң периодтылығын мысал негізінде тусіндіріңіз (атом және ион радиусы, элементтердың металдық және бейметалдық қасиеттерi). 1 Сұрақ
  Химиялық байланыстардың түрлеріне мысалдармен сипат беріңіз. 1 Сұрақ
  Ковалентті байланыстың түрлері (полюстi және полюссiз, донорлы-акцепторлы) және түзiлу механiзмiн мысалмен түсіндіріңіз. 1 Сұрақ
  Химиялық байланыстардың түрлері (иондық, сутектiк, металдық) түзiлу механiзмiн мысалмен түсіндіріңіз. 1 Сұрақ
  Коваленттi байланыстың қасиеттерiн (байланыс ұзындығы, энергиясы, полюстiгi, еселік байланыстар) мысалмен тусіндіріңіз. 1 Сұрақ
  Атомдық орбиталдердің гибридтенуiн мысалдармен түсіндіріңіз. 1 Сұрақ
  Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Химиялық реакциялардың жылдамдығына әсер ететiн факторларды мысалмен түсіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Химиялық реакциялардың жылдамдығына әрекеттесушi заттардың табиғатының және концентрациясының әсерi мысалмен түсіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Химиялық реакциялардың жылдамдығына температураның әсерi, Вант-Гофф ережесi. Активті молекулалар және активтену энергиясы. 2 Сұрақ
  Катализ. Химиялық реакциялардың жылдамдығына катализатордың әсерiн мысалмен тусіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Химиялық тепе-теңдiктi ығыстыру әдiстерi. Ле-Шателье принципiн мысалмен түсіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Химиялық тепе-теңдiктiң ығысуына әсе ететін факторларды мысалдармын түсіндіріңіз 2 Сұрақ
  Химиялық тепе-теңдікті анықтайтын белгілер, тепе - теңдік константасы. 2 Сұрақ
  Химиялық реакция кезінде энергияның өзгеруі. Эндотермиялық, экзотермиялық реакциялар. 2 Сұрақ
  Реакцияның жылу эффектiсі туралы түсінік беріңіз. Термохимия заңдары: Лавуазье-Лаплас және Гесс заңдары. 2 Сұрақ
  Термодинамиканың бірінші және екінші заңы. Энтальпия мен энтропияға анықтама беріңіз. 2 Сұрақ
  Ерiтiндiлердiң жалпы стипаттамасы. Ерiтiндiлердiң концентрациясы. 2 Сұрақ
  Диссоциациялану процесінің механизмi, С. Аррениустың электролиттiк диссоциация теориясын түсіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Диссоциациялану дәрежесі, диссоциациялану константасына мысалдар келтіре отырып анықтама беріңіз. 2 Сұрақ
  Тұздардың гидролизінің жүру жолдарын мысалдармен түсіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Кешенді қосылыстарға мысалдармен жалпы сипаттама беріңіз 2 Сұрақ
  Тотығу – тотықсыздану реакциялары, тотығу дәрежесі, тотығу – тотықсыздану реакцияларының түрлерін мысалдармен айтыңыз.  
  Электродты потенциал құбылысы, гальвани элемент жене гальвани элементінің электр қозғаушы күшін мысалмен сипаттап беріңіз. 2 Сұрақ
  Электролиз процессі, заңдары және оның практ икалық мәнің ашып беріңіз. 2 Сұрақ
  Табиғаттағы металдар және оларды алудың негізгі тәсілдері мысалмен тусіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Металдардың физикалық және химиялық қасиеттері мысалмен тусіндіріңіз. 2 Сұрақ
  Мына өзгерiстердi жүзеге асыру үшiн қажеттi реакция теңдеулерiн құрастырындар: FeS → H2S → SO2→ SO3 → H2SO4 → BaSO4. 3 Сұрақ
  Мына өзгерiстердi жүзеге асыру үшiн қажеттi реакция теңдеулерiн құрастырындар: Fe→ Fe2O3→ FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe2O3→ Fe2(SO4)3. 3 Сұрақ
  Мына өзгерiстердi жүзеге асыру үшiн қажеттi реакция теңдеулерiн құрастырындар: Al2(SO4)3→ Al(OH)3→ Al2O3→ Al(NO3)3→ Al(OH)3→ NH4AlO2 3 Сұрақ
  Мына өзгерiстердi жүзеге асыру үшiн қажеттi реакция теңдеулерiн құрастырындар: Cu→CuO→CuCl2→Cu(OH)2→ CuO → Cu→CuSO4. 3 Сұрақ
  Тотығу-тотықсыздану реакцияны теңестiріп: Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO2 + H2O, тотықсыздандырғыш пен тотықтырғышты көрсетіңіз. 3 Сұрақ
  Тотығу-тотықсыздану реакцияны теңестiріп: KMnO4 + H3PO3 + H2SO4 → MnSO4 + H3PO4 + K2SO4 + H2O, тотықсыздандырғыш пен тотықтырғышты көрсетіңіз. 3 Сұрақ
  Тотығу-тотықсыздану реакцияны теңестiріп: K2Cr2O7 + HCl → KCl + Cl2 + CrCl3 + H2O, тотықсыздандырғыш пен тотықтырғышты көрсетіңіз. 3 Сұрақ
  Тотығу-тотықсыздану реакцияны теңестiріп: KMnO4 + H2S + H2SO4 = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O, тотықсыздандырғыш пен тотықтырғышты көрсетіңіз. 3 Сұрақ
  Тотығу-тотықсыздану реакцияны теңестiріп: K2Cr2O7 + KJ + H24 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + J2, тотықсыздандырғыш пен тотықтырғышты көрсетіңіз. 3 Сұрақ
  Тотығу-тотықсыздану реакцияны теңестiріп: KMnO4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O, тотықсыздандырғыш пен тотықтырғышты көрсетіңіз. 3 Сұрақ
  2,28 г металды жаққанда 3,78 г оксидi түзiлдi. Металдың эквивалентi қанша? 3 Сұрақ
  Бағдаршамен берілген реакциялардың теңдеуін жазыңыз, тізбекте тұрған заттардың атын атаңыз, гидролизге түсетін тұздардың гидролиздену реакциясының теңдеуін жазыңыз CuО ® CuCl2 ® Cu(ОН)2 ® CuSO4 ® Cu(ОН)2 3 Сұрақ
  Температураны 140оС – тан 160оС – қа дейін жоғарылатқанда химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер температуралық коэффициент 4 – ке тең болса? Бұл есеп қандай заңға негізделген? 3 Сұрақ
  Келесі айналымдарды жүзеге асыратын реакцияларды жазыңыз. Кешенді қосылысты көрсетіп, кешен түзушіні анықтаңыз, кешен түзушінің координациялық саны нешеге тең? CuSO4 →Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](ОН)2 → CuCl2 3 Сұрақ
  Келесі тотығу-тотықсыздану реакциясын иондық-электрондық әдіспен теңестіріңіз. Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты атаңыз. Қышқылдық ортада марганецтің тотығу дәрежесі қалай өзгереді? КМnO4 + Na2SO3 + H2SO4 ® MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 3 Сұрақ
  Келесі тотығу-тотықсыздану реакциясын электрондық әдіспен теңестіріңіз. Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты атаңыз. PbS + HNO3(сұйытыл.) ® S + NO + Pb(NO3)2 + H2O 3 Сұрақ
  Келтірілген реакциялардың қайсысы соңына дейін жүреді? Себебі неде? Реакцияларды теңестіріңіз. Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + HNO3; KOH + NaNO3 = KNO3 + NaOH; KCl + NaNO3 = NaCl + KNO3; H2SO4 + NaNO3 = Na2SO4 + HNO3; HNO3 + K2SO4 = KNO3 + H2SO4. 3 Сұрақ
  Мынандай реакциялардың қайтымсыз болу себептерін түсіндіріңіз және теңестіріп коэффициенттерін қойыңыз. а)AlCl3 + AgNO3 → AgCl + Al(NO3)3; б)KOH + H3PO4 → K3PO4 + H2O; в)K2CO3 + HBr → KBr + CO2 + H2O 3 Сұрақ
  Төмендегі реакцияларды теңестіріңіздер. Mn-тің тотығу дәрежесін анықтаңыздар. Олардың әртүрлі болу себептерін түсіндіріңіз. KMnO4+Na2SO3+H2SO4=Mn SO4+ Na2SO4 +K2SO4 +H2O KMnO4+Na2SO3+КОН → К2MnO4+ Na2SO4 +H2O KMnO4+Na2SO3+ H2O = MnO2+Na2SO4 +KOH 3 Сұрақ
  Келтірілген қосылыстардың қайсысында күкірттің эквиваленттік массасы 8 г/мольге тең? Есептеу жолын көрсетіңіз. 1) H2S; 2) H2SO4; 3) SO2; 4) SO3; 5) CuS. 3 Сұрақ

<== предыдущая | следующая ==>
Теплообмен излучением между двумя плоскими параллельными пластинами | заочной формы учебы на 2014 учебный год

Date: 2015-05-05; view: 850; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию