Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Права, обов'язки та повноваження органів студентського самоврядування





3.1. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

3.1.1 захищати права студентів на:

- вільне та безперешкодне отримання знань;

- отримання знань у санітарно – гігієнічних умовах, що відповідають чинному законодавству при виконанні вимог з охорони та безпеки праці;

- доступ до джерел інформації, що необхідна для навчального процесу;

- доступ до публічної та відкритої інформації, що їх стосується;

- етичне, людяне та справедливе ставлення до них викладачів;

3.1.2 запобігати порушенню прав студентів, розслідувати та вимагати покарання винних при порушенні цих прав;

3.1.3. допомагати адміністрації університету, факультету, студмістечка у виконанні завдань навчально-виховної роботи, спрямованих на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

3.1.4. інформувати студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються;

3.1.5 звітувати перед студентами університету про виконану роботу;

3.1.6. проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету;

3.1.7. проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

3.1.8. аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.2. Органи студентського самоврядування мають право:

3.2.1. обирати виборних представників з числа осіб, які навчаються в КНУБА до органів громадського самоврядування університету, факультету згідно чинного законодавства;

3.2.2. вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

3.2.3. брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили Правила внутрішнього розпорядку КНУБА та Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках КНУБА;



3.2.4. брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

3.2.5. одержувати від адміністрації університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;

3.2.6. приймати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

3.2.7. застосовувати заохочення Студентської ради КНУБА за вагомий особистий внесок у розвиток студентського самоврядування, зразкове виконання своїх обов’язків або інші заслуги до члена студентського самоврядування КНУБА;

3.2.8. приймати рішення про застосування зауваження до члена студентського самоврядування КНУБА на засіданні Студентської ради КНУБА;

3.2.9. розпоряджатися коштами передбаченими законом про Вищу освіту

3.2.10. розпоряджатися майном, яке надане в користування, і виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті приймаються рішення про:

3.3.1. відрахування студентів та їх поновлення на навчанні;

3.3.2. переведення студентів, що навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб;

3.3.3. переведення студентів, що навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. призначення заступника декана факультету з навчально-виховної роботи, проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота);

3.3.5. поселення студентів в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

3.3.6. затвердження рішень з питань функціонування студмістечка Університету та гуртожитків, де проживають студенти.

3.3.7. затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується студентів.

3.4 У вищому колегіальному органі громадського самоврядування та у Вченій Раді Університету, вчених радах факультетів має забезпечуватися представництво органів студентського самоврядування, не менше 15% від загальної чисельності складу ради.

3.5 В Університеті визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України та цього Положення. Адміністрація Університету, факультету сприяє органам студентського самоврядування.

3.6 Рішення органів студентського самоврядування має обов’язково розглядати адміністрація Університету, факультету у випадках, передбачених законодавством України та цим Положенням.

3.7 Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на основі:

- законності;

- виборності;

- гласності;

- колегіальності;

- незалежності;

- підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;

- демократичних принципів.

 

4.Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

4.1 Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, факультету, Університету.



4.2 Первинною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.

4.3 На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування на різних рівнях визначаються даним Положенням про студентське самоврядування.

4.4 В гуртожитках створюються Студентські ради гуртожитків, які організовують свою роботу відповідно до Положення про студентську раду гуртожитку,які не суперечать даному положенню і підзвітності ГССУ

4.5 Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

4.6 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

4.7 Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференціям цих рівнів та студентській громаді.

4.8 Органи студентського самоврядування зобов’язані забезпечувати повне та ефективне інформування студентської спільноти щодо ходу своєї роботи, планів, цілей та стану виконання певних задач.

4.9 Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

4.10 Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.11 Виконавчим органом студентського самоврядування Університету є Студентська рада Університету.

4.12 Вищим органом студентського самоврядування факультету є Конференція студентів факультету.

4.13 Виконавчим органом студентського самоврядування факультету є Студентська рада факультету.

4.14 Вищим органом студентського самоврядування у гуртожитках є загальні збори студентів – мешканців відповідного гуртожитка.

4.15 Виконавчим органом студентського самоврядування у гуртожитках є Студентська рада гуртожитку.

4.16 Для ефективного функціонування Студентської ради Університету, створюються Департаменти Студентської ради Університету за напрямком діяльності:

- Департамент спорту

- Департамент культурно-масової роботи

- Науково-освітній департамент

- Департамент соціальної роботи

- Інформаційний департамент

 








Date: 2015-06-08; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию