Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вказівки до виконання та оформлення контрольного завдання

Роботу необхідно виконувати в окремому зошиті або на аркушах паперу формату А4, на титульній сторінці якого повинно бути вказано: прізвище, ім’я та по батькові студента, його шифр, номер контрольного завдання та назва.

Писати слід на одній сторінці аркуша. Аркуші роботи нумеруються.

Основні положення розв’язку повинні мати пояснення. Розв’язок повинно ілюструвати схемами, рисунками, ескізами, які рекомендується виконувати на міліметровому папері і розміщувати, як правило, за текстом, в якому робиться посилання на даний ескіз, рисунок або схему.

Слід дотримуватись такого порядку запису при розрахунках: спочатку наводиться формула у буквеному виразі, потім підстановка числових значень величин, які входять у формулу, без будь-яких перетворень, потім результат із зазначенням одиниць виміру згідно з чинним держстандартом.

Контрольне завдання повинно мати перелік використаної літератури, дату і підпис студента.

Незараховане контрольне завдання виправити згідно із зауваженнями й подати на повторну рецензію. Усі виправлення повинні бути зроблені у тій же роботі після рецензії. Вносити виправлення у рецензований викладачем текст не дозволяється.

Роботи, які виконані не за своїм варіантом, а також оформлені неакуратно і написані нерозбірливо, не рецензуються.

Захист робіт проводиться в очній співбесіді з викладачем.

Завдання на курсову роботу

Тема: Розрахунок напівпровідникового блока живлення постійного струму.

Мета: Закріпити теоретичні знання та набути практичні навички і

уміння з розрахунку параметрів елементів і вибору схеми

випрямних пристроїв.

Завдання включає:

1) вибір схеми випрямлення;

2) розрахунок параметрів та вибір напівпровідникових вентилів;

3) розрахунок параметрів елементів та вибір згладжувального фільтра;

4) розрахунок трансформатора;

5) розрахунок стабілізатора (за вказівкою викладача).

Вихідні дані варіантів завдання наведено у таблиці, додатка В.

Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

1) вступ, номер та вихідні дані варіанта;

2) вибір схеми, розрахунок параметрів та вибір вентилів випрямляча;

3) розрахунок параметрів та вибір типу згладжувального фільтра;

4) розрахунок трансформатора;

5) основні схеми, часові діаграми напруг на навантаженні,

розрахункові співвідношення та параметри елементів і схеми випрямлення;

6) висновки.

Контрольні запитання до захисту контрольної роботи:

1. Властивості, вольт-амперна характеристика та параметри випрямних вентилів.

2. Пряме і зворотне вмикання вентиля.

3. Принцип дії випрямляча, часові діаграми напруг на навантаженні без і зі згладжувальними фільтрами (L - і C -фільтрами).

4. Основні схеми одно - і трифазних некерованих випрямлячів, параметри, робота та розрахункові співвідношення.

5. Призначення, принцип дії, основні характеристики і схеми згладжувальних С, L і – фільтрів.

6. Методика розрахунку параметрів та вибору елементів.

Таблиця 4

Вихідні дані варіантів завдання

Найменування величини Номери варіантів
По першій цифрі шифру По другій цифрі шифру По третій цифрі шифру
                   
                         
, B 0-9 0, 2,                    
1, 3,                    
6, 7, 8, 9                    
, А 0, 1, 0-9 0,1 0,25 0,4 0,55 0,7 0,85 1,0 0,23 0,82 0,72
3, 4, 5, 6 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,1 0,33 1,12 1,14
7, 8, 0,2 0,35 0,5 0,65 0,8 0,95 1,2 0,53 0,92 1,16
0-9 1, 3, 5, 7, 9 0,005 0,008 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,009 0,01 0,02
0, 2, 4, 6, 8 0,006 0,007 0,07 0,03 0,09 0,04 0,05 0,055 0,07 0,03
схема випрямлення 0-9 0, 2, 4, 7 схема з нульовою точкою
1, 3, 5, 9 мостова схема
6, 8 однопівперіодна схема (m = 1)
7, 9 схема з нульовою точкою
кількість фаз m 0-9 0, 2, 4, 6, 8 m = 1 m = 3
1, 3, 5, 7, 9 m = 1 m = 3
                           

Примітка:

1. У таблиці 4 вказані величини і – середні випрямлені значення напруги та струму відповідно; – коефіцієнт пульсації на виході згладжувального фільтра.

2. Додаткові вихідні дані: напруга мережі U 1 = 220 В, частота напруги мережі f = 50 Гц при кількості фаз m =1 та U 1 = 220/380 В при кількості фаз m =3.

 

Додаток А

Довідкові розрахункові дані

Таблиця А1

Параметри кремнієвих діодів

Тип діода Найбільша зворотна напруга U зв.доп, В Найбільший випрямлений струм (середнє значення) I ср.доп, A Найбільший зворотний струм I зв.доп, A Падіння напруги на відкритому діоді Uпр, В
Д202   0,4 0,5 1,0
Д203   0,4 0,5 1,0
Д204   0,4 0,5 1,0
Д207   0,1 0,05 1,0
Д208   0,1 0,05 1,0
Д214А     3,0 1,0
Д226В   0,3 0,1 1,0
Д248Б     3,0 1,0

 

Таблиця А2

Таблиця А3

Конденсатори електролітичні типу К50-3Б

Номінальна напруга, В Номінальна ємність, мкФ
  50, 100, 200, 500, 1000
  20, 50, 100, 200, 1000
  10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000
  10, 20, 50, 100, 200
  2, 5, 10, 20, 200
  20, 50
  5, 10, 20, 50
  2, 5, 10, 20
  2, 5, 10, 20

Таблиця А4

Уніфіковані дроселі фільтрів

Тип дроселя Індуктивність дроселя, Гн Струм підмагні- чування, А Опір дроселя, Ом Тип дроселя Індуктив- ність дроселя, Гн Струм підмагні-чування, А Опір дроселя, Ом
Д7 5,0 0,05   Д32   0,1  
Д8 0,08 0,56 8,6 Д33   0,07  
Д9 0,16 0,40 17,3 Д34 0,08 1,6 2,6
Д10 0,3 0,28 24,0 Д35 0,16 1,1 5,3
Д11 0,6 0,20   Д36 0,3 0,8 10,54
Д12 1,2 0,14   Д37 0,6 0,56  
Д13 2,5 0,10   Д38 1,2 0,4  
Д14 5,0 0,07   Д39 2,5 0,28  
Д15   0,05   Д40   0,2  
Д16 0,08 0,8 4,55 Д41   0,14 352,7
Д17 0,16 0,56 10,6 Д42   0,1  
Д18 0,3 0,4   Д43 0,08 2,2 1,85
Д19 0,6 0,28   Д44 0,16 1,6 3,8
Д20 1,2 0,2   Д45 0,3 1,1 6,5
Д21 2,5 0,14   Д46 0,6 0,8  
Д22   0,1   Д47 1,2 0,56 30,7
Д23   0,07   Д48 2,5 0,4  
Д24   0,05   Д49   0,28  
Д25 0,08 1,1 3,5 Д50   0,2  
Д51   0,14   Д60 0,0005   0,015
Д52 0,01 12,5 0,09 Д61 0,02   0,72
Д53 0,02 4,4 0,35 Д62 0,05 2,5 0,5
Д54 0,02 1,1 1,54 Д63 0,00125 0,56 0,12
Д55 0,02 0,56 2,4 Д64 0,08 0,1  
Д56 0,0005   0,017 Д65 0,0025 0,56 0,36
Д57 1,2 0,8   Д66 0,05 0,02 0,95
Д58   0,035   Д67 0,002   0,25
Д59 0,0043 2,9 0,3 Д68 0,008   0,7
                Д69 0,005 5,6 0,17

Таблиця А5

Магнітопровід однофазного (трифазного) трансформатора

Тип магнітопроводу   Параметри магнiтопроводу, мм Активна площа перерізу середнього стрижня, см2 Вага магні-топроводу, кг Кількість плас- тин Δ = 0,35 мм, шт. Розрахункова потужність трансформатора, ВА
а h с С H b S G N Р р
                     
Ш(Т)12х10             0,98     5,0
    1,31     5,5
    1,75     7,0
    2,18     8,5
    2,73     10,0
    3,49     12,0
Ш(Т)16х10             1,31      
    1,75      
    2,33      
    2,91      
    3,64      
    4,66      
    5,82      
Ш(Т)20х12             2,18      
    2,91      
    3,64      
    4,55      
    5,82      
    7,28      
    9,10      
Ш(Т)25х25   62,2     87,5   5,68      
    7,28      
    9,10      
    11,4      

 

Таблиця А6

Номінальні дані обмотувальних проводів круглого перерізу

Номінальний діаметр дроту по міді, мм Розрахун-ковий переріз, мм2 Максимальний зовнішній діаметр, мм Номінальний діаметр дроту по міді, мм Розрахун-ковий переріз, мм2 Максимальний зовнішній діаметр, мм
ПЭЛ ПЭВ-1 ПЭЛ ПЭВ-1
               
0,15 0,01767 0,17 0,18 0,77 0,4657 0,83 0,83
0,16 0,02011 0,18 0,19 0,80 0,5027 0,86 0,86
0,17 0,02270 0,19 0,20 0,83 0,5411 0,89 0,89
0,18 0,02545 0,20 0,21 0,86 0,5809 0,92 0,92
0,19 0,02835 0,21 0,22 0,90 0,6362 0,96 0,96
0,20 0,03142 0,225 0,23 0,93 0,6793 0,99 0,99
0,21 0,034640 0,235 0,24 0,96 0,7238 1,02 1,02
0,23 0,04155 0,255 0,27 1,00 0,7854 1,08 1,08
0,25 0,04909 0,275 0,29 1,04 0,8495 1,12 1,12
0,27 0,05726 0,31 0,31 1,08 0,9161 1,16 1,16
0,29 0,06050 0,33 0,33 1,12 0,9852 1,20 1,20
0,31 0,07548 0,350 0,35 1,16 1,05680 1,24 1,24
0,33 0,08553 0,370 0,37 1,20 1,1310 1,28 1,28
0,35 0,09621 0,390 0,39 1,25 1,2272 1,33 .33 1,33
0,38 0,11340 0,420 0,420 1,30 1,3270 1,38 .38 1,38
0,41 0,13200 0,450 0,450 1,35 1,4314 1,43 .43 1,43
0,44 0,15210 0,49 0,48 1,40 1,5394 1,48 1,48
0,47 0,17350 0,52 0,51 1,45 1,6513 1,53 1,53
0,49 0,18860 0,54 0,53 1,50 1,7672 1,58 1,58
0,51 0,20430 0,56 0,56 1,56 1,9113 1,64 1,64
0,53 0,2206 0,58 0,58 1,62 2,0612 1,71 1,70
0,55 0,2376 0,60 0,60 1,68 2,217 1,77 1,76
0,57 0,2552 0,62 0,62 1,81 2,5730 1,90 1,90
0,59 0,2734 0,64 0,64 1,88 2,776 1,97 1,97
0,62 0,3019 0,67 0,67 1,95 2,987 2,04 2,04
0,64 0,3217 0,69 0,69 2,02 3,205 2,12 2,11
0,67 0,3526 0,72 0,72 2,10 3,46 2,20 2,20
0,69 0,3739 0,74 0,74 2,26 4,012 2,36 2,36
0,72 0,4072 0,78 0,77 2,44 4,676 2,54 2,54
0,74 0,4301 0,8 0,8                

Таблиця А7

Параметри стабілітронів

Тип пристрою Uст, B при (Iст, mА) Максимально-допустима потужність розсіяння на стабілітроні Рmax, мВт
2С133В 3,3 (5)  
КС139Г 3,9 (5)  
2С147В 4,7 (5)  
КС409А 5,6 (5)  
КС412А 6,2 (5)  
2С112А 7,5 (5)  
2С180А 8,0 (5)  
КС182А 8,2 (5)  
2С190А 9,0 (5)  
КС210Б 10,0 (5)  
2С512А 12,0 (5)  
КС512А 12,0 (5)  
КС213Б 13,0 (5)  
КС515А 15,0 (5)  
КС518А 18,0 (5)  
КС522А 22,0 (5)  
2С527А 27,0 (5)  
2С530А 30,0 (5)  
2С536А 36,0 (5)  

Таблиця А8

Date: 2015-05-04; view: 469; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию