Ãëàâíàÿ Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà


Ïîëåçíîå:

Êàê ñäåëàòü ðàçãîâîð ïîëåçíûì è ïðèÿòíûì Êàê ñäåëàòü îáúåìíóþ çâåçäó ñâîèìè ðóêàìè Êàê ñäåëàòü òî, ÷òî äåëàòü íå õî÷åòñÿ? Êàê ñäåëàòü ïîãðåìóøêó Êàê ñäåëàòü íåîòðàçèìûé êîìïëèìåíò Êàê ñäåëàòü òàê ÷òîáû æåíùèíû ñàìè çíàêîìèëèñü ñ âàìè Êàê ñäåëàòü èäåþ êîììåð÷åñêîé Êàê ñäåëàòü õîðîøóþ ðàñòÿæêó íîã? Êàê ñäåëàòü íàø ðàçóì çäîðîâûì? Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ëþäè îáìàíûâàëè ìåíüøå Âîïðîñ 4. Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàñ óâàæàëè è öåíèëè? Êàê ñäåëàòü ëó÷øå ñåáå è äðóãèì ëþäÿì Êàê ñäåëàòü ñâèäàíèå èíòåðåñíûì?

Êàòåãîðèè:

ÀðõèòåêòóðàÀñòðîíîìèÿÁèîëîãèÿÃåîãðàôèÿÃåîëîãèÿÈíôîðìàòèêàÈñêóññòâîÈñòîðèÿÊóëèíàðèÿÊóëüòóðàÌàðêåòèíãÌàòåìàòèêàÌåäèöèíàÌåíåäæìåíòÎõðàíà òðóäàÏðàâîÏðîèçâîäñòâîÏñèõîëîãèÿÐåëèãèÿÑîöèîëîãèÿÑïîðòÒåõíèêàÔèçèêàÔèëîñîôèÿÕèìèÿÝêîëîãèÿÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêà


Îòäåëèòåëåé è êîðîòêîçàìûêàòåëåé

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå,| Âðåìÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è èìïóëüñà, ñ |

| ê | |

| |————————————————————————————————————————————————|

| |äî çàìûêàíèÿ êîíòàêòîâ | äî çàìûêàíèÿ êîíòàêòîâ |

| | ïðè âêëþ÷åíèè | ïðè îòêëþ÷åíèè |

| | êîðîòêîçàìûêàòåëÿ | îòäåëèòåëÿ |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

| 35 | 0,4 | 0,5 |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

| 110 | 0,4 | 0,7 |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

| 150 | 0,5 | 0,9 |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

| 220 | 0,5 | 1,0 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Òàáëèöà 22

 

Çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèé âåíòèëüíûõ ðàçðÿäíèêîâ èëè èõ ýëåìåíòîâ

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òèï ðàçðÿäíèêà èëè | Ñîïðîòèâëåíèå, ÌÎì |Äîïóñòèìûå èçìåíåíèÿ ïî |

| ýëåìåíòà |———————————————————————————| ñðàâíåíèþ ñ çàâîäñêèìè |

| | íå ìåíåå | íå áîëåå | äàííûìè èëè äàííûìè |

| | | | ïåðâîíà÷àëüíûõ |

| | | | èçìåðåíèé |

|———————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————|

|ÐÂÌ-3 | 15 | 40 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌ-6 | 100 | 250 | +-30% |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌ-10 | 170 | 450 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌ-15 | 600 | 2000 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌ-20 | 1000 | 10000 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————|

|ÐÂÐÄ-3 | 95 | 200 |  ïðåäåëàõ çíà÷åíèé, |

|———————————————————|—————————————|—————————————|óêàçàííûõ â ñòîëáöàõ 2 è|

|ÐÂÐÄ-6 | 210-940 | | 3 |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÐÄ-10 | 770 | 5000 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————||Ýëåìåíò ðàçðÿäíèêà | | | |

| | | | +-60% |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌÃ-110Ì | 400 | 2500 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌÃ-150Ì | 400 | 2500 | |

|———————————————————|—————————————|—————————————| |

|ÐÂÌÃ-220Ì | 400 | 2500 | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Òàáëèöà 23

 

Òîêè ïðîâîäèìîñòè âåíòèëüíûõ ðàçðÿäíèêîâ ïðè ïðèëîæåíèè

Âûïðÿìëåííîãî íàïðÿæåíèÿ

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Òèï ðàçðÿäíèêà èëè | Èñïûòàòåëüíîå | Òîê ïðîâîäèìîñòè, ìêÀ, ïðè |

| ýëåìåíòà |íàïðÿæåíèå, ê | òåìïåðàòóðå 20°Ñ |

| | |————————————————————————————————|

| | | íå ìåíåå | íå áîëåå |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÑ-15* | 16 | 450 (200) | 620 (340) |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÑ-20* | 20 | 450 (200) | 620 (340) |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÑ-33 | 32 | 450 (200) | 620 (340) |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÑ-35* | 32 | 450 (200) | 620 (340) |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÌ-3 | 4 | 380 | 450 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÌ-6 | 6 | 120 | 220 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÌ-10 | 10 | 200 | 280 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÌ-15 | 18 | 500 | 700 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÌ-20 | 28 | 500 | 700 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÝ-25Ì | 28 | 400 | 650 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÌ-25 | 32 | 450 | 600 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÐÄ-3 | 3 | 30 | 85 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÐÄ-6 | 6 | 30 | 85 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|ÐÂÐÄ-10 | 10 | 30 | 85 |

|———————————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|Ýëåìåíò ðàçðÿäíèêà ÐÂÌÃ| 30 | 1000 | 1350 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïðèìå÷àíèå: * Çíà÷åíèÿ òîêîâ â ñêîáêàõ îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäíèêàì äëÿ ñåòåé ñ èçîëèðîâàííîé íåéòðàëüþ è êîìïåíñàöèåé åìêîñòíîãî òîêà çàìûêàíèÿ íà çåìëþ, èçãîòîâëåííûõ ïîñëå 1975 ãîäà.

 

Òàáëèöà 24

 

Òîêè ïðîâîäèìîñòè îãðàíè÷èòåëåé ïåðåíàïðÿæåíèé ïðè ïåðåìåííîì

Íàïðÿæåíèè ÷àñòîòû 50 Ãö

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————|Òèï îãðàíè÷èòåëÿ | Íàèáîëüøåå | Òîê ïðîâîäèìîñòè, ìÀ, |

| ïåðåíàïðÿæåíèé | ðàáî÷åå | ïðè òåìïåðàòóðå 20 °Ñ |

| | íàïðÿæåíèå, ê | |

| | |————————————————————————————————————|

| | | îãðàíè÷èâàþùèé | ïðåäåëüíî |

| | | îáëàñòü | äîïóñòèìûé |

| | | íîðìàëüíîãî | |

| | | ñîñòîÿíèÿ | |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-110Ó1 | 73 | 1,0 | 1,2 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-1-110ÕË4 | 73 | 2,0 | 2,5 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-110ÏÍ | 73 | 0,9 | 1,2 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-150Ó1 | 100 | 1,2 | 1,5 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-150ÏÍ | 100 | 1,1 | 1,5 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-220Ó1 | 146 | 1,4 | 1,8 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ-1-220ÓÕË4 | 146 | 2,0 | 2,5 |

|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|

|ÎÏÍ220ÏÍ | 146 | 1,3 | 1,8 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Òàáëèöà 25

 

Ïðîáèâíûå íàïðÿæåíèÿ ðàçðÿäíèêîâ è ýëåìåíòîâ ðàçðÿäíèêîâ

Ïðè ÷àñòîòå 50 Ãö

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òèï ðàçðÿäíèêà èëè ýëåìåíòà|Äåéñòâóþùåå çíà÷åíèå ïðîáèâíîãî íàïðÿæåíèÿ, |

| | ê |

| |————————————————————————————————————————————|

| | íå ìåíåå | íå áîëåå |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÏ, ÐÂÎ-6 | 16 | 19 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÏ, ÐÂÎ-10 | 26 | 30,5 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÑ-15 | 35 | 51 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÑ-20 | 42 | 64 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÑ-33 | 66 | 84 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÑ-35 | 71 | 103 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÌ-6 | 14 | 19 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÌ-10 | 24 | 32 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÌ-15 | 33 | 45 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÌ-20 | 45 | 59 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÐÄ-3 | 7,5 | 9 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÐÄ-6 | 15 | 18 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|ÐÂÐÄ-10 | 25 | 30 |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Ýëåìåíò ðàçðÿäíèêîâ ÐÂÌÃ | 60,5 | 72,5 |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Òàáëèöà 26

 


Date: 2015-06-07; view: 254; Íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.03 sec.) Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ÷èòàòåëÿìè è íå ïðåñëåäóþò êîììåð÷åñêèõ öåëåé èëè íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ - Ïîæàëîâàòüñÿ íà ïóáëèêàöèþ