Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хомич В.Ф

________________________________

“______”_______________2013 року

 

Робоча програма навчальної дисципліни

 

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки_6.010104 «Професійна освіта»__________

(шифр і назва напряму підготовки)

 

спеціальність 6.010104 «Професійна освіта (Товарознавство, Туристичне обслуговування)»

 

спеціалізація______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення __фінансово-економічний____

 

 

2012 – 2013 рік


 

 

Робоча програма _Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів

за напрямом підготовки професійна освіта, спеціальністю 6.010104 «Професійна освіта (Товарознавство, Туристичне обслуговування)».

„___” ______, 2013 р.- __ с.

 

________________________________________________________

Розробник:ст. викладач Овсієнко А.М.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства та економічної теорії

Протокол від. «__»_________201__ року № ____

 

Завідувач кафедри Мех О.А.

 

_______________________ (Мех. О.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_ 6.010104 «Професійна освіта (Товарознавство, Туристичне обслуговування)».

 

 

Протокол від “___” ____________201__ року № __

 

“_____”______________20__ року Голова ___________ __(Шапран О. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó Овсієнко О.А. 2013 рік

 


1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів 3 Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»   Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта»
Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування): 6.010104 Товарознавство, Туристичне обслуговування Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________   Семестр
Загальна кількість годин - 108 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
24 год. 4 год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
50 год. 96 год.
Індивідуальні завдання:
10год. - год
Вид контролю: екз.
         

 Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48/50/10

для заочної форми навчання – 12/96/-

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності» є засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Завданням курсу є вивчення механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, інструментів дослідження закордонних ринків з метою їх вибору, способів виходу на зовнішні ринки, особливостей міжнародної товарної та цінової політики, засвоєння методичних засад міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, специфіки валютного, митного та податкового регулювання такої діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність базових понять курсу;

- інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- критерії вибору міжнародних ринків;

- специфіку механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;

- нормативну базу щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

- специфіку запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

- порядок розробки та укладання міжнародних господарчих контрактів.

уміти:

- збирати та аналізувати інформацію з метою вибору та дослідження закордонних ринків;

- оцінювати кон’юнктуру зарубіжного ринку;

- за допомогою різноманітних методів і способів визначати ефективність укладених угод і зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому;

- оперувати специфікою запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;

- охарактеризувати основні процедури укладання зовнішньоекономічних контрактів.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види та механізм регулюванняТема 1. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств

Принципи, види зовнішньоекономічної політики держави. Протекціонізм. Фритредерство. Економічна інтеграція. Механізм державного регулювання ЗЕД. Торговельно-політичні та валютно-політичні інструменти регулювання ЗЕД.

 

Тема 2. Митне регулювання ЗЕД підприємств

Митний кордон України, митна територія. Спеціальні митні зони. Єдиний митний тариф. Країна походження товару. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Види митного режиму: імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад, спеціальна митна зона, переробка за межами митної території України.

Тема 3. Оподаткування ЗЕД підприємств.

Принципи оподаткування зовнішньоекономічних операцій. Податок на прибуток від ЗЕД. Оподаткування ЗЕД податком на додану вартість. Податковий вексель. Відшкодування ПДВ. Податкові пільги.

 

Змістовий модуль 2. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки

 

Тема 4. Стратегія входження в міжнародний ринок

Маркетинг, мотиви та етапи виходу підприємства на зовнішні ринки, пробний експорт, екстенсивний експорт, інтенсивний експорт. Підходи до вибору зарубіжного ринку: суб’єктивний, дискретний, комплексний, дослідження ринку, кабінетне, польове дослідження, первинна та вторинна інформація.

 

Тема 5. Товарна політика на світових ринках

Міжнародна товарна політика. Товарний асортимент. Асортиментна позиція. Асортиментні групи. Міжнародна товарна стратегія. Стратегія розробки нового товару. Теорія життєвого циклу товару. Упаковка товару, її функції.

 

Тема 6. Ціноутворення в ЗЕД підприємств

Ціни і цінова політика. Види цін. Фактори ціноутворення. Види цінових стратегій: відшкодування повних витрат, «зняття вершків», прориву або проникнення на ринок, цінової диференціації, встановлення цін у рамках товарної номенклатури. Методи ціноутворення. Реалізація цінової стратегії.

 

Тема 7. Договори міжнародної купівлі-продажу

Зовнішньоекономічний договір (контракт). Сторони зовнішньоекономічного договору. Види контрактів. Бартерні угоди. Оферта. Акцепт. Кількість та якість товару. Базисні умови поставки товарів. Умови платежів. Форс-мажорні обставини. Санкції та рекламації. Урегулювання спорів.

Змістовий модуль 3. Техніка ведення зовнішньоекономічних операцій

 

Тема 8. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД

Міжнародні розрахунки. Способи платежу: готівковий, авансовий, у кредит, комбінований. Форми розрахунків: акредитивна, інкасова, банківський переказ, розрахунки чеками, вексельна, за відкритим рахунком.

 

Тема 9. Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств

Транспортні послуги. Міжнародні перевезення. Види транспорту. Види вантажу: генеральні, масові, особливо режимні. Міські перевезення. Транспортно-експедиційні підприємства. Міжнародна логістика.

Тема 10. Кредитування ЗЕД підприємств

Міжнародний кредит. Суб’єкти, джерела, принципи міжнародного кредиту. Види кредитів: валютні, товарні, комерційні, банківські, урядові, надані міжнародними валютно-фінансовими організаціями, довго- середньо- і короткострокові, готівкові, акцептні, забезпеченні, бланкові.

Тема 11. Страхування ЗЕД підприємств

Ризики ЗЕД та їх страхування. Види ризиків: політичні, юридичні, макроекономічні, маркетингові інформаційні, інноваційні, кон’юнктурні, щодо властивостей товарів, щодо умов постачання, щодо вибору валютних умов контракту. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
лекції практ інд с.р. лекції практ інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види та механізм регулювання
Тема 1. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств -
Тема 2. Митне регулювання ЗЕД підприємств - - -
Тема 3. Оподаткування ЗЕД підприємств - - -
Змістовий модуль 2. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки
Тема 4. Стратегія входження в міжнародний ринок -
Тема 5. Товарна політика на світових ринках - - -
Тема 6. Ціноутворення в ЗЕД підприємств - - -
Тема 7. Договори міжнародної купівлі-продажу - -
Змістовий модуль 3. Техніка ведення зовнішньоекономічних операцій
Тема 8. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД - -
Тема 9. Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств - - -
Тема 10. Кредитування ЗЕД підприємств - - -
Тема 11. Страхування ЗЕД підприємств - - - -
Усього годин -

 


5.Теми лекційних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види та механізм регулювання
1. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств 1.1. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки. 1.2. Механізми регулювання ЗЕД в Україні. 1.3. Принципи, суб’єкти та види ЗЕД підприємств.
2. Митне регулювання ЗЕД підприємств. 2.1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф України. 2.2. Система митних податків та митних зборів. 2.3. Види митного режиму в Україні.
3. Оподаткування ЗЕД підприємств. 3.1. Система оподаткування ЗЕД в Україні. 3.2. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій. 3.3. Основні види пільг суб’єктам ЗЕД, що діють на території України.
Модуль 2. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки
4. Стратегія входження в міжнародний ринок 4.1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки. 4.2. Підходи до вибору зарубіжного ринку. 4.3. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків.
5. Товарна політика на світових ринках 5.1. Суть міжнародної товарної політики. 5.2. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки. 5.3. Стратегія товарних знаків.
6. Ціноутворення в ЗЕД підприємств 6.1. Ціни і цінова політика на світовому ринку 6.2. Фактори ціноутворення в ЗЕД
7. Договори міжнародної купівлі-продажу 7.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів 7.2. Укладання договору купівлі-продажу 7.3. Структура договору купівлі-продажу
Модуль 3. Техніка ведення зовнішньоекономічних операцій
8. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД 8.1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД 8.2. Акредитивні розрахункові операції 8.3. Інкасова форма платежу 8.4. Механізм здійснення платежів чеками 8.5. Вексельна форма платежу
9. Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств 9.1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг 9.2. Організація зовнішньоекономічних перевезень 9.3. Міжнародна логістика
10. Кредитування ЗЕД підприємств 10.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види 10.2. Комерційний міжнародний кредит
11. Страхування ЗЕД підприємств 11.1. Ризики в ЗЕД та їх страхування 11.2.Страхування валютних ризиків
Всього

6. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види та механізм регулювання
1. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств 1.1. Органи державного регулювання ЗЕД 1.2. Інструменти регулювання ЗЕД 1.3. Види зовнішньоекономічної діяльності
2. Митне регулювання ЗЕД підприємств. 2.1. Основні митні процедури і порядок їх здійснення 2.2. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів 2.3. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі
3. Оподаткування ЗЕД підприємств. 3.1. Система оподаткування ЗЕД в Україні. 3.2. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій. 3.3. Основні види пільг суб’єктам ЗЕД, що діють на території України.
Модуль 2. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки
4. Стратегія входження в міжнародний ринок 4.1. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки 4.2. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки
5. Товарна політика на світових ринках 5.1. Суть міжнародної товарної політики. 5.2. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки. 5.3. Стратегія товарних знаків. 5.4. Міжнародна товарна стратегія.
6. Ціноутворення в ЗЕД підприємств 6.1. Ціни і цінова політика на світовому ринку 6.2. Фактори ціноутворення в ЗЕД 6.3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку 6.4. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні
7. Договори міжнародної купівлі-продажу 7.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів 7.2. Укладання договору купівлі-продажу 7.3. Структура договору купівлі-продажу
Модуль 3. Техніка ведення зовнішньоекономічних операцій
8. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД 8.1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД 8.2. Акредитивні розрахункові операції 8.3. Інкасова форма платежу 8.4. Механізм здійснення платежів чеками 8.5. Вексельна форма платежу
9. Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств 9.1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг 9.2. Організація зовнішньоекономічних перевезень 9.3. Міжнародна логістика
10. Кредитування ЗЕД підприємств 10.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види 10.2. Комерційний міжнародний кредит
11. Страхування ЗЕД підприємств 11.1. Ризики в ЗЕД та їх страхування 11.2. Страхування валютних ризиків 11.3. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпорних операціях
Всього

 


7. Самостійна робота

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види та механізм регулювання
1. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств 1.1. Цілі, суб’єкти та інструменти регулювання ЗЕД. 1.2. Органи державного регулювання ЗЕД.. 1.3. Види зовнішньоекономічної діяльності 1.4. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
2. Митне регулювання ЗЕД підприємств. 2.1. Основні митні процедури та порядок їх здійснення. 2.2. Організація діяльності митних брокерів та ліцензійних митних складів. 2.3. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі.
3. Валютне регулювання ЗЕД підприємства . 3.1. Механізм валютного регулювання і валютного контролю в Україні. 3.2. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті. 3.3. Розрахунки в готівковій іноземній валюті. 3.3. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
Модуль 2. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки
4. Стратегія входження в міжнародний ринок 4.1. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків 4.2. Критерії вибору способу виходу на зовнішній ринок. 4.3. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки.
5. Товарна політика на світових ринках 5.1. Суть міжнародної товарної політики. 5.2. Міжнародна товарна стратегія. 5.2. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки.
6. Ціноутворення в ЗЕД підприємств 6.1. Цінові стратегії на зовнішньому ринку. 6.2. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні.
7. Договори міжнародної купівлі-продажу 7.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів 7.2. Укладання договору купівлі-продажу 7.3. Структура договору купівлі-продажу
Модуль 3. Техніка ведення зовнішньоекономічних операцій
8. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД 8.1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД 8.2. Акредитивні розрахункові операції 8.3. Інкасова форма платежу 8.4. Механізм здійснення платежів чеками 8.5. Вексельна форма платежу
9. Пошук і оцінка закордонних партнерів 9.1. Класифікація підприємств, що діють на світовому ринку 9.2. Вибір і вивчення зовнішньоекономічних партнерів. 9.3. Проведення переговорів з іноземним партнером 9.4. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент ЗЕД.
Кредитування ЗЕД підприємств 10.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види 10.2. Комерційний міжнародний кредит 10.3. Банківське кредитування ЗЕД 10.4. Міжнародні лізингові операції.
Діяльність підприємств на світовому ринку технології 11.1. Світовий ринок технології: суть і структура. 11.2.Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці 11.3. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій. 11.4. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій. 11.5. Державне та міждержавне регулювання передачі технології
Всього

 

8. Індивідуальні завдання

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль 1. Професійно-педагогічна комунікація як феномен педагогічної діяльності
1. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств 1.1. Органи державного регулювання ЗЕД 1.2. Інструменти регулювання ЗЕД 1.3. Види зовнішньоекономічної діяльності
2. Митне регулювання ЗЕД підприємств. 2.1. Основні митні процедури і порядок їх здійснення 2.2. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів 2.3. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі
3. Оподаткування ЗЕД підприємств. 3.1. Система оподаткування ЗЕД в Україні. 3.2. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій. 3.3. Основні види пільг суб’єктам ЗЕД, що діють на території України.
Модуль 2. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки
4. Стратегія входження в міжнародний ринок 4.1. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки 4.2. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки
5. Товарна політика на світових ринках 5.1. Суть міжнародної товарної політики. 5.2. Роль упаковки в просуванні товару на закордонні ринки. 5.3. Стратегія товарних знаків. 5.4. Міжнародна товарна стратегія.
6. Ціноутворення в ЗЕД підприємств 6.1. Ціни і цінова політика на світовому ринку 6.2. Фактори ціноутворення в ЗЕД 6.3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку 6.4. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні
7. Договори міжнародної купівлі-продажу 7.1. Поняття і види зовнішньоекономічних договорів 7.2. Укладання договору купівлі-продажу 7.3. Структура договору купівлі-продажу
Модуль 3. Техніка ведення зовнішньоекономічних операцій
8. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД 8.1. Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД 8.2. Акредитивні розрахункові операції 8.3. Інкасова форма платежу 8.4. Механізм здійснення платежів чеками 8.5. Вексельна форма платежу
9. Транспортне забезпечення ЗЕД підприємств 9.1. Транспортні послуги на світовому ринку послуг 9.2. Організація зовнішньоекономічних перевезень 9.3. Міжнародна логістика
10. Кредитування ЗЕД підприємств 10.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види 10.2. Комерційний міжнародний кредит
Всього

Date: 2015-06-07; view: 240; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.019 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию