Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

1. Які основні етапи розвитку економічної теорії: їх напрями, школи і течії?

2. Які економічні потреби суспільства: їх сутність і структура? Що таке закон зростання потреб та механізм його дії?

3. Які основні фактори виробництва? Які існують проблеми вибору виробничих ресурсів та які основні напрямки ефективного використання факторів виробництва?

4. Які є види економічних ресурсів? Яким чином здійснюється розподіл доходів в економіці за факторами виробництва

5. Що таке товарне виробництво і які умови та причини його виникнення? Які характерні риси товарного виробництва?

6. Що таке гроші та які їх суттєві риси? Які є функції грошей? Які закони грошового обігу Ви можете назвати?

7. Які існують організаційні форми підприємницької діяльності? Які складові вартості новоствореної продукції Ви можете навести?

8. Що таке конкуренція та монополія? Що являє собою антимонопольне законодавство в Україні?

9. Які існують види цінової еластичності попиту, їх практичне значення та графічне вираження?

10. Що таке аграрні відносини? Які існують форми господарювання у сільському господарстві? Які особливості та проблеми реформування аграрних відносин в Україні Ви можете привести?

11. Що таке інфраструктура ринку, її елементи та функції? Як відбувається становлення ринкової інфраструктури в Україні?

12. Що таке банки, які їх функції? Які існують джерела банківського прибутку? Які характерні риси банківської системи в Україні Ви можете назвати?

13. Що таке фондові біржі: їх типи та функції? Які особливості розвитку фондових бірж в Україні?

14. Яка необхідність і сутність державного регулювання? Які існують функції держави в ринковому господарстві на мікро- та макрорівнях?

15. Як можна охарактеризувати сектори економіки в системі відтворення? Які проблеми структурної перебудови економіки України Ви знаєте?

16. Що являє собою циклічний характер розвитку економіки? Які існують види економічних циклів? Які особливості кризи економіки України та шляхи її подолання?17. Що таке теорія циклів М. Кондратьєва та яке її значення?

18. Що являє собою формування доходів населення та їх структура? Що таке номінальні та реальні доходи? Який аналіз структури доходів населення України?

19. Що являє собою диференціація доходів у суспільстві? Яка крива Лоренца. Коефіцієнт Джіні?

20. Який предмет і метод мікроекономічної теорії? Що таке поняття обмеженості економічних ресурсів та альтернативного вибору?

21. Яка сутність правила споживчої рівноваги як його розглядає кардиналістська теорія?

22. Яка сутність правила споживчої рівноваги як його розглядає ординалістська теорія?

23. Який прояв ефекту заміщення і ефекту доходу за Хіксом та Слуцьким?

24. Які принципи побудови кривої індивідуального попиту на товар за допомогою карти індиферентності та бюджетних ліній Ви знаєте?

25. Що таке попит? Як побудувати криву попиту? Що розкриває сутність закону попиту та цінових і нецінових факторів попиту?

26. Що таке пропозиція? Як побудувати криву пропозиції? Що розкриває сутність закону пропозиції та цінових і нецінових факторів пропозиції?

27. Що розкриває поняття еластичності попиту за ціною, її виміру, видів, застосування? Яка форма кривих еластичного та нееластичного попиту?

28. Що розкриває поняття еластичності попиту за доходом, її виміру, видів, застосування? Що таке існування нормальних благ та благ Гіффена?

29. Як виміряти перехресну еластичність попиту та охарактеризувати за допомогою коефіцієнта перехресної еластичності товари-субститути та товари-комплементи?

30. Що розкриває поняття виробничої функції? Які існують властивості виробничих функцій?

31. Як знайти максимальний обсяг виробництва при фіксованих сумарних витратах на фактори виробництва та мінімум витрат при фіксованому обсязі виробництва?

32. Як побудувати криву сукупних змінних витрат за допомогою карти ізоквант та ізокост?

33. Як можна охарактеризувати сутність витрат виробництва? У чому відмінність між економічними та бухгалтерськими витратами?

34. У чому відмінність між фіксованими і змінними витратами?

35. У чому відмінність між сукупними, середніми і граничними витратами?

36. Як визначити довгострокові витрати виробництва? У чому полягає ефект масштабу виробництва?

37. Яка сутність правила максимізації прибутку? Яке графічне зображення на прикладі ринку досконалої конкуренції?

38. Які існують методики визначення оптимального обсягу виробництва фірми в умовах вільної конкуренції?

39. Що таке монополія і яка її економічна ефективність? Яка соціальна ціна монополії?

40. У чому полягає модель цінової дискримінації?

41. Які характерні риси олігополії? Що таке концентрація виробництва, який її вимір?

42. Які основні принципи побудови формальної моделі олігополії «ламана крива попиту»?

43. Які характерні риси монополістичної конкуренції? Як визначають оптимаольний обсяг виробництва та оптимальну ціну в умовах монополістичної конкуренції (коротко- і довгостроковий періоди)?44. Як Ви можете охарактеризувати індивідуальну та ринкову пропозицію праці, попит на працю, рівновагу на ринку праці?

45. Який вплив відкритих та закритих профспілок на ставку заробітної плати та зайнятість?

46. Що являє собою функціонування ринку позикового капіталу? Яке встановлення рівноважної ставки відсотку?

47. Як відбувається прийняття інвестиційних рішень на основі визначення дисконтованої цінності доходу?

48. Що таке пропозиція землі? Що являє собою функціонування ринку землі?

49. Які існують види земельної ренти7 Що таке капіталізація земельної ренти?

50. Як побудувати “діаграму Еджуорта”? Як її використовують для аналізу виробництва та розподілу ресурсів?

51. Які основні макроекономічні показники Ви знаєте? Яка залежність між ними?

52. Що таке реальний та номінальний ВНП? Що показує індекс цін? Як він визначається?

53. Що таке сукупний попит та які його фактори? Яка форма кривої сукупного попиту?

54. Що таке макроекономічна рівновага? Що розкриває поняття повної зайнятості економіки?

55. Що таке рецесійний та інфляційний розрив, яке їх графічне зображення в моделі “AD – AS”?

56. Що таке споживання та заощадження як складові макроекономічного аналізу? Які графіки споживання і заощадження?

57. Що таке явище мультиплікатора, сутність та вимір? Що таке простий та складний мультиплікатор?

58. Що таке рівноважний доход за методом порівняння сукупних витрат та обсягу виробництва “C – DI”?

59. Що являють собою інвестиції, попит на інвестиції, його фактори? Який вплив зміни інвестиційних витрат на макроекономічну рівновагу?

60. Який вплив змін у чистому експорті на макроекономічну рівновагу? Графічне зображення.

61. Що таке система оподаткування, види податків та вплив їх зміни на макроекономічну рівновагу?

62. Яка фінансова система держави? Що таке державний бюджет та проблема його збалансованості?

63. Що таке пропозиція грошей: М1, М2, М3? В чому полягає функціонування ринку грошей?

64. Що являє собою грошово-кредитна політика центрального банку? Яка її мета та засоби здійснення?

65. Що таке резервна норма? У чому відмінності обов’язкових, надлишкових та фактичних резервів комерційного банку?

66. Що таке облікова ставка Центрального банку та який вплив її зміни на розмір пропозиції грошей?

67. Яка зміна резервної норми та її вплив на величину грошової пропозиції?

68. Що таке валютні системи, встановлення валютного курсу та валютне регулювання?

69. Які існують цикли ділової активності, фази циклу? Які причини циклічного розвитку економіки?

70. У чому полягає сутність інфляції, які її причини та види?

71. Що таке безробіття, який його вимір та види? Що являє собою закон Оукена?

72. Що таке стагфляція? Які причини її виникнення в поясненні різних течій економічної теорії?

73. Що таке гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення та рекомендації для політики?

74. Які існують економічні функції держави? Що таке економічна політика, яка її мета, інструменти, залежності між ними?

75. Що являє собою перерозподіл ресурсів державою? У чому сутність теореми Коуза?

 

ТИПОВІ ЗАДАЧІ

 

Виробничі можливості економіки

За даними про виробничі можливості економіки виконайте такі завдання:

а) накресліть криву виробничих можливостей (КВМ). Визначте, що показують точки на КВМ, всередині КВМ, зовні КВМ

б) Технологія виробництва товару А вдосконалилася, а технологія виробництва товару В залишилася незмінною. Покажіть зміни на КВМ.

 

товар Виробничі альтернативи
А В С D E
А
В

Попит, пропозиція. Ринкова рівновага.

За наведеними даними про попит та пропозицію на ринку товару А визначте:

1) рівноважну ціну і рівноважну кількість товару; 2) поясніть, яким чином буде відновлюватися ринкова рівновага, якщо ціна буде меншою від рівноважної ціни; 3) збільшення доходу споживачів призвело до зміни ринкової рівноваги. Покажіть схематично на графіку новий рівноважний стан ринку.

 

P
QD
QS

 

Функція попиту на товар А має вигляд:

QD=870-280P, а функція пропозиції: QS=150+80P.

Визначити рівноважну ціну, рівноважний обсяг товару та величину дефіциту на ринку, якщо ціна буде на 1 гр.од. менша за рівноважну ціну.

 

Еластичність попиту і пропозиції

1. За даними таблиці визначте коефіцієнт цінової еластичності попиту в інтервалах ціни: Р=[10;12], P=[2;4]. Як пояснити зміну еластичності на один і той самий товар за різних рівнів ціни?

 

P
QD
QS

 

2. В таблиці надано дані про обсяг попиту на товар. Доповнити таблицю та проаналізувати динаміку еластичності попиту за ціною за допомогою двох методів: коефіцієнта еластичності та “тесту доходів”.

Ціна, грн.
Обсяг попиту, тис.шт./рік
Виторг, грн./рік              
Коеф-т цінової еластичності              

 

Закон грошового обігу

1. Для продажу вироблено товарів на суму 200 млрд. грн. Яку кількість грошей необхідно випустити в обіг, щоб забезпечити реалізацію товарів за умови, що період оберту гривні становить 3 місяці?

 

2. Визначте кількість грошей, необхідних для обігу, якщо річний обсяг продажів складає 150 млрд дол., а долар обслуговує за рік п’ять товарних операцій. Як зміниться кількість необхідних для обігу грошей, якщо: а) сума цін реалізованих товарів збільшиться у 2 рази; б) долар збільшить кількість обертів удвічі?

 

3. Маса товарів в обігу становить 58 млрд. дол. Операції в кредит складають 13 млрд. дол., строкові платежі – 10,5 млрд. дол., бартерні операції - 5,5 млрд. дол. В обігу знаходиться 12 млрд. дол. у формі золотих монет. Середня кількість обертів грошової одиниці - 5 обертів на рік. Скільки золота перейшло у скарби?

 

Вартість товару. Закон трудової вартості

1. У таблиці наведено інформацію про індивідуальні витрати праці (ti) групами товаровиробників та обсягів виробництва товару (gi) :

 

Група i ti, год. gi, од.
І
ІІ
ІІІ

1) Визначте величину вартості товару згідно з теорією трудової вартості.

2) Поясніть, в якому стані опиниться кожна група товаровиробників відповідно до закону вартості.

 

2.100 найманих працівників виробляють на місяць 12500 одиниць продукції, на які переноситься 250 тис. дол. постійного капіталу. Місячна вартість робочої сили кожного робітника дорівнює 250 дол., норма доданої вартості – 300%. Визначте вартість одиниці продукції та її структуру.

3. Вартість пряжі 10 дол., з них 8 дол. – вартість засобів виробництва. Тканина, яку виготовлено з цієї пряжі, коштує 14 дол., з них 2 дол. – знос ткацьких станків. Підрахуйте витрати минулої та живої праці на виробництво пряжі та на виробництво тканини, якщо 1 година праці втілюється в 1 дол.

 

Вартість товару. Суспільні та капіталістичні витрати виробництва

1. Авансований капітал складає 100 тис. грн. За рік використано знарядь праці на 5 тис. грн., предметів праці – на 35 тис. грн.; на оплату праці витрачено 10 тис. грн. Норма додаткової вартості – 100%. Визначте суспільні та капіталістичні витрати виробництва. Що є причиною відособлення капіталістичних витрат від вартості?

 

2. Витрати виробництва 100 од. Органічна будова спожитого капіталу 8:2, норма експлуатації 100%. Визначте вартість товару та капіталістичні витрати (за умови незмінної новоствореної вартості), якщо витрати на засоби виробництва збільшаться на 90 од.

 

3. Визначте за наведеними даними фіксовані (AFC) та повні середні (ATC) витрати виробництва:

 

Обсяг виробництва Q, од.
Повні сукупні витрати ТC, грн.

 

Який прибуток отримає фірма, якщо буде виробляти 4 од. продукції за ціною 40 грн.?

 

Капітал. Основний і обіговий капітал. Постійний і змінний капітал.

1. Авансований капітал дорівнює 200 тис. дол., у т.ч.: вартість будівель і споруд – 40 тис. дол., машин і обладнання – 100 тис. дол., інструментів 12 тис. дол., з них тих, що швидко зношуються – 4 тис. дол., сировини та допоміжних матеріалів – 30 тис. дол., палива та енергії – 8 тис. дол., робочої сили – 10 тис. дол. Визначте величину постійного та змінного капіталу; основного та обігового капіталу.

 

2. Авансований капітал – 3 млн. грн., органічна будова якого 2:1. На будівництво будівель та споруд підприємець витратив 500 тис. грн., на придбання обладнання – 1 млн. грн., на сировину та матеріали – 500 тис. грн. Визначте величину обігового капіталу.

Капіталістичний прибуток. Норма додаткової вартості та норма прибутку.

1. Обсяг реалізації продукції становить 100 тис. грн. Норма прибутку – 25%. Визначте масу прибутку, якщо весь капітал використовується в одному виробничому циклі.

 

2. Капітал у 100 тис. дол. забезпечує норму додаткової вартості 100% та норму прибутку 20%. Визначте, якою стане норма прибутку, якщо органічна будова капіталу підвищиться до 9:1, а норма додаткової вартості – до 110%.

 

Міжгалузева конкуренція. Утворення середнього прибутку та ціни виробництва.

1. Припустимо, що весь суспільний капітал вкладено у три галузі та має таку структуру: І – 350с+150v; ІІ – 400с+100v; ІІІ – 450с+50v. Норма додаткової вартості в усіх галузях – 100%. Постійний капітал щорічно зношується на 2/10 частки своєї початкової вартості, а змінний робить один оберт на рік. Визначте ціни виробництва та вартості товарів та поясніть, чому К.Маркс назвав ціну виробництва перетвореною формою вартості.

 

 

Теорія поведінки споживача

1. За наведеними в таблиці даними розрахуйте граничну норму заміни товару Б товаром А та поясніть динаміку цього показника. Накресліть криву байдужості та охарактеризуйте властивості кривих байдужості.

 

Товар Набір байдужості
А
Б

 

2. Припустимо, що споживач отримує доход у розмірі 8 дол. Ціна товару А становить 1 дол., ціна товару Б – 0,5 дол. Накресліть бюджетну лінію споживача і віднайдіть оптимальну для нього кількість товарів А та Б, якщо набір байдужості має вигляд:

товар Набір байдужості
А
Б

 

3. Індивід споживає продукти X та Y і витрачає на них 45 грн. в день. Ціна товару Х – 3 грн., ціна товару Y – 2 грн. Функція корисності індивіда TU(X,Y)=0.5*X*Y. Яку кількість товарів X та Y має споживати індивід, щоб максимізувати свою загальну корисність?

 

4. Ціна товару А становить 1,5 грн. Ціна товару Б – 1 грн. Якою має бути гранична корисність товару А, якщо споживач оцінює граничну корисність товару Б у 30 ум.од., маючи на меті максимізувати задоволення від споживання обох товарі.

 

Теорія виробництва. Виробництво з однією змінною витрат

Доповніть таблицю та побудуйте графіки середнього продукту АР та граничного продукту МР, де L - кількість праці, осіб; Q - загальний обсяг продукції, од. Поясніть, яким чином пов’язані між собою ці криві.

 

L
Q

 

Теорія виробництва. Виробництво з двома змінними витрат

1. Виробнича функція має такий вигляд: Q=5*L*K, де Q – кількість виробленої продукції за допомогою праці у кількості L та капіталу в кількості K. Ціна одиниці праці 150 гр.од.; ціна одиниці капіталу 1000 гр.од. Визначити кількість праці і капіталу, при яких фірма мінімізує витрати при обсязі виробництва 1000 одиниць продукції в день, а також величину витрат при цьому обсязі випуску.

 

2. В таблиці наведено дані щодо величини граничного продукту праці (MPL) та капіталу (MPK). Визначити оптимальне співвідношення ресурсів, якщо ціна праці 2 гр.од., а ціна капіталу - 5 гр.од.

 

L, осіб
MPL, шт.
К, шт.
MPK, шт

 

Витрати виробництва

1. Фіксовані витрати конкурентної фірми становлять 45 грн. Залежність між обсягом виробництва Q та середніми змінними витратами AVC подано в таблиці:

 

Q, шт.
AVC, грн./шт.

За цими даними визначити граничні витрати, накреслити криві граничних та середніх змінних витрат і пояснити їхню конфігурацію.

 

2. Функція загальних витрат фірми в довготерміновому періоді має вигляд: TC= 180000+30Q+2Q2 , де Q – обсяг виробництва продукції. Визначити функції середніх та граничних витрат, а також обсяг випуску, при якому середні витрати є мінімальними.

 

3. Середні витрати на виробництво товару ATC=4+4000/Q, де Q – кількість товару, випущеного за рік. Очікувана ціна товару Р=8 од. Визначити обсяг виробництва, який відповідає точці беззбитковості.

4. Заповнити таблицю, накреслити криві середніх фіксованих (AFC), змінних (AVC) і повних (ATC) витрат та пояснити їхню конфігурацію:

 

Q, шт.
AFC, грн./шт. ? ? ? ? ?
AVC, грн./шт.
ATC, грн./шт. ? ? ? ? ? ?

Максимізація прибутку в умовах чистої конкуренції

1. Валовий доход фірми має вигляд функції: TR=200Q+10Q2. Визначте оптимальний обсяг виробництва конкурентної фірми, якщо граничні витрати складають 900 грн. В якому рівноважному стані знаходиться фірма, якщо на даний момент її загальні витрати складають 75 млн. грн., а середні змінні витрати 700 грн./шт. Чи є для даної фірми сенс продовжувати роботу?

 

2. В галузі функціонує 1000 фірм. У кожної фірми граничні витрати МС такі, як подано в таблиці. Визначити галузевий випуск продукції, якщо ринкова ціна одиниці товару – 3 грн.

 

Q, шт.
MC, грн.

3. Функція загальних витрат конкурентної фірми у довготерміновому періоді TC=240Q-10Q2+5Q3. Визначити довготермінову рівноважну ціну продукту.

 

Максимізація прибутку в умовах чистої монополії

1. Функція загальних витрат монополіста: TC=100+3Q2, де Q – кількість одиниць продукції, що виробляється в місяць. Функція попиту на продукцію монополіста P=200-Q, де Р – ціна продукта, грн. Визначити величину сукупного доходу при обсязі випуску 20 шт., оптимальний обсяг виробництва та величину максимального прибутку.

 

2. Граничні витрати монополіста є фіксованими та дорівнюють 10 грн. Попит на продукцію монополіста надано в таблиці.

 

Р, грн.
QD, од.

 

3. Визначити функцію граничного доходу MR (рівняння) і розрахуйте обсяг випуску продукції монополіста і монопольну ціну, які дозволяють максимізувати прибуток

Максимізація прибутку в умовах олігополії та монополістичної конкуренції

1. На олігополічному ринку працюють дві фірми, які випускають однорідний товар. Обидві фірми мають однакові частки ринку і встановлюють однакові ціни на товар. В таблиці наведено дані про ринковий попит на товар та витрати кожної фірми:

 

 

Ціна, грн.
Обсяг ринкового попиту, шт.
Обсяг випуску фірми, шт.
Загальні витрати, грн.

 

Визначити ціну, яка буде установлена на ринку.

 

Максимізація прибутку при використанні економічних ресурсів

1. В таблиці наведено дані щодо величини граничного продукту праці (MPL) та капіталу (MPK).Продукт реалізують на конкурентному ринку за ціною 0,5 грн. Визначити граничну продуктивність праці (MRPL) та капіталу (MRPK) та занести дані до таблиці:

 

L, осіб
MPL, шт.
К, шт.
MPK, шт

 

2. В таблиці наведено дані щодо величини граничного продукту праці (MPL) та капіталу (MPK).Продукт реалізують на конкурентному ринку за ціною 0,5 грн. Визначити кількість праці та капіталу, за якої фірма отримає максимальний прибуток, якщо ціна праці РL=2грн., РК=3грн.

L, осіб
MPL, шт.
К, шт.
MPK, шт

 

Ринок праці.

1. Функції попиту і пропозиції на конкурентному ринку праці мають вигляд: LS=1000W-2500 та LD=10500-625W, де LS та LD – обсяг відповідно пропозиції та попиту на працю, W – ставка зарплати. Виробнича функція фірми, що наймає працівників: Q=88.8L-0.5L2, де Q – кількість виробленої продукції. Ціна одиниці продукції 10 грн. Визначити кількість працівників, які працевлаштуються на фірмі при рівноважній ставці зарплати, та обсяг виробництва фірми.

 

Ринок капіталу. Прийняття інвестиційних рішень. Дисконтування.

1. Адміністрація фірми розглядає два варіанти компенсації своїх послуг. Перший варіант передбачає отримання 5000 грн. зараз та ще 5000 грн. через рік. За другим варіантом фірма має одержати 1000 грн. зараз, 5000 грн. через рік та ще 5000 грн. через два роки. Визначте, який варіант повинна вибрати фірма, якщо ставка процента складає 20% річних в умовах відсутності інфляції.

 

2. Припустимо, що обладнання служить 3 роки і приносить щорічний доход 2000 грн. Залишкова вартість обладнання наприкінці 3-го року дорівнює 6000 грн. Визначити ціну обладнання, яка в повному обсязі спрямовується на відшкодування витрат, якщо: ставка проценту 10% річних.

Основні макроекономічні показники

1. За даними таблиці розрахуйте величину ВНП за потоком доходів та витрат:

 

Рахунок гр. од. Рахунок гр. од. Рахунок гр. од.
Процент за кредит Експорт товарів та послуг Рентні платежі власникам майна
Валові приватні внутрішні інвестиції Державні закупки товарів та послуг Чисті приватні внутрішні інвестиції
Заробітна плата Підприємницькі доходи Податок на прибуток підприємств
Прибуток корпорацій Імпорт товарів та послуг Споживчі витрати
Непрямі податки

 

2. ВНП = 8000 дол. Споживчі витрати = 3200 дол. Державні закупки товарів та послуг = 850 дол. Чистий експорт = 60 дол. Розрахуйте: а) величину валових приватних інвестицій; б) обсяг витрат на відшкодування спожитого капіталу, якщо чисті приватні інвестиції = 3000 дол.; в) обсяг імпорту, якщо експорт становить 700 дол.

 

3. Визначте реальний ВНП за таких умов:

 

Рік
Номінальний ВНП, ум. од.
Індекс цін, %

 

Укажіть, коли Ви використовували дефлятор, а коли інфлятор ВНП.

 

Сукупний попит, сукупна пропозиція, макроекономічна рівновага

1. Визначте макроекономічну рівновагу графічним способом за таких умов:

 

IAD
QAD
IAS
QAS

Який обсяг виробництва є потенційним і чому?

 

2. В таблиці наведені дані про сукупну пропозицію.

 

Iц
ВНПр

Визначте рівноважні рівень цін та обсяг виробництва ВНПр, якщо функція сукупного попиту має вигляд: Іц = 725 – 0,25*ВНПр. Який обсяг реального ВНП є рівнем повної зайнятості?

 

3. Визначте рівноважні загальний індекс цін та обсяг реального ВНП, якщо функція сукупного попиту має вигляд: Іц = 725 – 0,25*ВНПр, функція сукупної пропозиції: Іц = 40 + + ВНПр.

4. У таблиці наведено дані щодо сукупного попиту:

 

Іц
ВНПр

 

Якщо макроекономічна рівновага досягається на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, то чому дорівнює обсяг рівноважного реального ВНП та загальний рівень цін за умови, що інфляційні процеси в економіці починаються при загальному рівні цін 120%?

Якщо макроекономічна рівновага досягається на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції, то чому дорівнює обсяг рівноважного реального ВНП та загальний рівень цін за умови, що потенційний обсяг національного виробництва 140 млрд. дол.?

 

5. Покажіть графічно вплив на сукупну пропозицію та сукупний попит таких факторів:

а) 10% - підвищення ставки прибуткового податку з громадян;

б) 3-кратне підвищення цін на нафту;

в) очікування 50%-го інфляційного стрибка;

г) введення ПДВ на підвищення непрямих податків на українські товари з боку імпортерів.

 

Макроекономічна рівновага в кейнсіанській моделі. Мультиплікатор.

1. Функція споживання в економіці закритого типу має вигляд:

С=0,8ЧНП +100.

Обсяг ЧНП за умови повної зайнятості дорівнює 800 гр.од. Визначте:

а) величину мультиплікатору інвестицій;

б) різницю між обсягами фактичних сукупних витрат та витрат за умови повної зайнятості, якщо чисті планові інвестиції становлять 100 гр.од. Який характер носить цей розрив?

в) різницю між обсягами фактичних сукупних витрат та витрат за умови повної зайнятості, якщо чисті планові інвестиції становлять 50 гр.од. Який характер носить цей розрив?

г) Покажіть величину інфляційного розриву у графічній моделі “сукупні витрати – обсяг виробництва”.

 

2. Залежність споживчих витрат (С) та інвестицій (І) від величини ВНП (Y) визначається такими рівняннями (млрд. дол.): С=8+0.6Y; І=0.1Y.

Державні видатки на купівлю товарів та послуг у наступному році G мають скласти 50 млрд. дол., експорт Х – 10 млрд. дол., імпорт М – 5 млрд. дол.

Визначте: А) прогнозований на наступний рік рівень ВНП; Б) мультиплікатор податків; В) На скільки скоротиться рівноважний ВНП, якщо держава запровадить податки у сумі 50 млрд. дол.

 

3. Модель економіки характеризується такими даними: С=800+0,85DI, G=300, I=300, Х-М=20, T=200, DI=ВНП-Т, де С – споживчі витрати, DI – доход, що надходить у розпорядження домогосподарств, G – державні витрати, I – інвестиції, Х – експорт, М – імпорт, Т – податки. Визначте: А) рівноважний ВНП; Б) мультиплікатор державних витрат і мультиплікатор податків; В) зміну державних витрат при незмінних податках, якщо економічною політикою ставиться мета досягнення рівня повної зайнятості, який дорівнює 15 000.

 

4. Залежність споживчих витрат (С) від доходу (DI) наведено в таблиці:

 

DI
С

 

Обсяг планових інвестицій І складає 10 гр.од. Сума державних витрат 15 гр.од. Визначте:

а) рівноважний обсяг виробництва;

б) Рівень виробництва за умов повної зайнятості дорівнює 500 гр.од. Який у цьому випадку виникає розрив між сукупними витратами і рівнем виробництва повної зайнятості?

в) мультиплікатор державних витрат.

г) на скільки мають змінитися державні витрати, щоб економіка перебувала в умовах повної зайнятості?

 

5. Автономне споживання Са дорівнює 100 гр.од. Гранична схильність до заощадження 0,25. Планові інвестиції І=250 гр.од., а сума державних витрат та чистого експорту дорівнює 30 гр.од. Визначте:

а) рівноважний рівень доходу DI;

б) Який вплив на рівноважний доход матиме зменшення державних витрат на 50 гр. од.?

в) Сума податків становить 10% обсягу доходу. Як зміниться рівноважний доход за інших рівних умов?

г) На скільки уряд повинен збільшити державні витрати, щоб рівноважний доход з урахуванням податків пункту б) досяг рівня, який визначено в п. а)?

 

6. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,85. Згідно з експертними оцінками, обсяг інвестицій має скоротитися на 15 млрд. дол. На яку величину необхідно збільшити державні витрати, щоб зниження рівня інвестицій не вплинуло на динаміку сукупного попиту?

 

7. Гранична схильність до заощадження складає 0,15. Відповідно до висновків експертів антициклічна політика даватиме позитивний ефект, якщо величина сукупного попиту збільшиться на 30 млрд. дол. За прогнозом приватні інвестиції зменшаться на 30 млрд. дол. На скільки повинен уряд збільшувати державні закупки, залишаючи рівень оподаткування без змін?

 

8. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,2. Згідно з експертними оцінками, обсяг інвестицій має скоротитися на 20 млрд. дол. На яку величину необхідно зменшити податки, щоб зниження рівня інвестицій не вплинуло на динаміку сукупного попиту?

Зайнятість і безробіття

1. Чисельність зайнятих 90 млн. осіб; чисельність безробітних 10 млн. осіб. Розрахуйте рівень безробіття.

Через місяць із числа зайнятих було звільнено 0,5 млн. осіб; 1 млн. осіб із тих, що були офіційно зареєстровані як безробітні, припинили пошуки роботи. Визначте: а) чисельність зайнятих; б) кількість безробітних; в) рівень безробіття.

 

2. В першому році економіка перебувала в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6%. У другому році потенційний ВНП склав 3800 гр.од.; фактичний ВНП – 3705 гр.од. Визначте за цими даними:

1) різницю між фактичним та потенційним обсягами ВНП (в абсолютному та процентному вираженні);

2) рівень безробіття у другому році, використовуючи закон Оукена.

 

3. У таблиці надано інформацію про попит та пропозицію на ринку праці.

 

Р
QD
QS

 

Визначте чисельність вимушено безробітних за умови, що рівень рівноважної заробітної плати визначає чисельність тих, хто бажає працювати та кількість робочої сили дорівнює величині, при якій пропозиція праці не зростає зі збільшенням зарплатні.

 

4. Який обсяг продукції було втрачено через безробіття, якщо природний рівень безробіття 5%, фактичний рівень 9%, а ВНП повної зайнятості - 500 млрд. грн.?

 


Date: 2015-06-07; view: 287; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.033 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию