:

, ? ? ? ? , 4. , ? ?

:


Straipsnis. Nuomotojo pareiga remontuoti melioracijos renginius, kelius, tiltus ir kitus ininerinius renginius

1. Jeigu statymai ar ems nuomos sutartis nenumato ko kita, ems nuomotojas privalo remontuoti savo lomis jam priklausanius melioracijos renginius, kelius, tiltus, kitus ininerinius renginius. Jeigu nuomotojas ios pareigos nevykdo ir ems sklypo negalima naudoti pagal paskirt, nuomininkas turi teis nutraukti sutart.

2. Jeigu nuomotojas nedaro io straipsnio 1 dalyje numatyto remonto, kur atitinkamos valdymo institucijos pripaino btinu ir neatidliotinu, tai nuomininkas turi teis padaryti remont ir i nuomotojo teismo tvarka iiekoti remonto ilaidas, btinas inuomoto turto funkcionavimui utikrinti.

 

Straipsnis. Nuomininko pareiga isaugoti dirvoem ir jo kokyb, tvarkingai ilaikyti melioracijos renginius, kelius, tiltus, kitus ininerinius renginius bei eldinius

1. Nuomininkui isinuomotame ems sklype draudiama atlikti veiksmus, kuriais bt sunaikintas ar utertas derlingasis dirvoemio sluoksnis. Nuomininkas privalo savo lomis atlikti nuomotojui priklausani melioracijos rengini, keli, tilt, kit ininerini rengini smulkius prieiros darbus statym nustatyta tvarka, saugoti apsauginius ir kitus enklus, taip pat utikrinti teritorijos aplinkosaugos reikalavimus, jeigu ems nuomos sutartyje nenumatyta ko kita. Jeigu nuomininkas i pareig nevykdo, nuomotojas turi teis i nuomininko iiekoti las nurodytiems darbams atlikti bei nuostolius, patirtus dl iame straipsnyje nurodyt pareig nevykdymo, ir nutraukti ems nuomos sutart.

2. Jeigu ems nuomininkas ems kio naudmenas naudoja netinkamai ir dl to pablogja j kokyb, ems nuomininkas privalo atlyginti nuomotojui atsiradusius nuotolius.

 
Date: 2015-05-05; view: 77;

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) -