Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вагондарды бекіту

ТПЕ-нің 15.21-тармағына сәйкес станциялық жолдарда жыл-жымалы құрам шекті бағанашықтарменбелгіленген шектерде орна-тылуы тиіс.

Станциялық жолдарда локомотивсыз тұрған поездардың құрамы, вагондар мен арнайы жылжымалы құрам ығысудантеже-гіш табандықтармен, вагондарды бекітуге арналған тұрғылықты құрылғылармен, қол тежегіштерімен немесе өзге де бекіту құралдары-мен сенімді түрде бекітілуі тиіс.

Вагондардың станциялық жолдарда бекітілуі осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында келтірілген нормалар мен ережелерге сәйкес түрде орын-далуы тиіс.

Вагондар мен құрамдарды жергілікті жағдайларға байланысты бе-кіту тәртібі станцияның техникалық-жарлық актісінде көрсетіледі, атал-мыш құжатта вагондар мен поездардың құрамы әрбір жолда қалайша Оекітілуі тиіс екендігі, аталмыш әрекеттерді кімнің орындауы, сондай-ақ нагондардың астынан бекіту құралдарын кімнің алуы тиіс екендігі немесе қол тежегіштерін жіберуі және кімге аталмыш әрекеттердің орындалғаны туралы баяндауға тиіс екендігі белгіленуі тиіс.

11.31.Станциялық жолдарда қалдырылатын поездардың құрамы, топтары немесе жекелеген вагондар барлық жағдайларда локомотивты станцияның техникалық-жарлық актісінде ескерілген нормалар бойынша пгытқанша тежегіш табандықтармен бекітілуі тиіс. Еңістігі 0,0025-тен аспай-тііін жолдарда жолаушы поездардың локомотивтерін ауыстырған кезде қүрамды бекітуге арнап поездың автотежегіштерін 15 минуттен асырмай қолдануға болады. Локомотивтерді ауыстыру мүмкін болмайтын жағдайда жогарыда көрсетілген уақыт ішінде құрам тежегіш табандықтармен белгі-ленген норма бойынша бекітілуі тиіс.11.32.Станцияға келіп жатқан поездар локомотивтерінің машини-сіеріне локомотивтың бекітілгені туралы хабар алмайынша локомотив-

ты құрамнан ағытуға тыйым салынады. Мұндай хабарлама машиниске станцияның техникалық-жарлық актісінде белгіленген тәртіп бойынша бе-ріледі. Локомотивты поездан ағытпас бұрын машинист барлық жағдайда құрамды автоматтық тежегіштермен тоқтатуға міндетті.

11.33. Станцияға ұзақ тұрақтау үшін (24 тәуліктен артық) келген вагон-дар (мысалы, резервте, ВЖЗ-на берілуін күтумен және т.б.) еңістігі 0,0025-тен аспайтын поездарды жүріс маршруттарынан оқшауланған жолдарға қойылуы тиіс. Мұндай вагондардың бекітілуі вагондық доңғалақтарды тежегіш табандықтарға еркін жүріспен қозғалу арқылы орындалуы тиіс. Бекітудің дұрыс орындалғаны мен сенімділігін станция бастығы, оның орын-басары немесе станцияның кезекшісі тексеруі тиіс.

11.34. Жүк поездарын аралық жолдарда локомотивсыз уақытша түрде қалдырған кезде олар вагондық доңғалақтарды тежегіш табандықтарға еркін жүріспен қоюмен станцияның тиісті жолға арналған техникалық-жарлық актісінде ескерілген нормалар бойынша бекітіледі Мұндай поездардың кұрамының дұрыс және сенімді бекітілгендігі станцияның бастығымен немесе оның орын-басарымен тексерілуі тиіс, соңғылары поезд диспетчерінің нұсқауы бойынша станцияға алдын-ала шақырылады және оған бекітілудің дұрыстығын тексерге-ні туралы баяндайды. Аталмыш басқарушыларды шақырту мүмкін болмаған жағдайда бекітілудің дұрыстығы мен сенімділігін станция кезекшісі өзі тексере-ді, ол артынша бұл жөнінде поезд диспетчеріне баяндайды.

11.35. Еңістігі 0,0025-тен асатын, вагондардың поездарды қабылдау және жөнелту маршруттарына және жанасып жатқан аралыққа қарай ығысуын болдырмайтын құрылғылармен жабдықталмаган станцияларда немесе же-келеген станциялық жолдарда поездар құрамын локомотивсыз қалдыруға жол берілмейді.

Мұндай станциялар мен станциялық жолдардың тізімі «ҚТЖ»¥К»АҚ басшылығының бұйрығымен бекітіледі.

11.36. ТПЕ-нің 15.18-тармағына сәйкес өздерінде жылжымалы құрамның аралыққа кету қаупі туындайтын еңістерде орналасқан станциялық жол-дардағы маневрлер локомотивты оны түсіру жағынан вагондардың автоте-жегіштерін қосумен және оларды сынақтан өткізе отырып қоюмен орында-лады. Локомотивты түсіру жағынан қою мүмкін болмаған жағдайда мұндай жолдардағы маневрлер шегіндіру жолымен орындалуы тиіс, ал вагондардың автотежегіштері қосылып сынақтан өткізілген болуы тиіс. Аталмыш жолдары бар станциялардағы қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін маневрлерді орындаудың тәртібі Пеоздардың қозғалысы мен маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықта белгіленеді және станцияның техникалық-жарлық актісінде бел-гіленеді.Маневрлерді еңістерде орналасқан жолдарда орындау кезінде барлық жағдайларда ажыратылған вагондардың маневрлік құраммен соғылысуына, сондай-ақ вагондардың поездардың қозғалыс маршруттарына немесе өзге маневрлік аудандарға кетуіне жол бермейтін қауіпсіздік шаралары (стрелка-ларды оқшаулаушы жағдайға қою, табандықтарды жекелеген тіркестердің астына қою және өзге шаралар) орындалуы тиіс.

Маневрлер кезінде жылжымалы құрамның жылжып кету қаупі туын-дайтын еңістерде орналасқан аудандар мен жолдардың тізімі, сондай-ақ аталмыш ауданда маневрлерді орындау кезінде орындалуы тиіс қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар станциялардың гехникалық-жарлық актілерінде көрсетіледі.

11.37. Аралық станцияда локомотивсыз қалдырылатын поездың құрамы жолаушылардың өтуіне арнап тіркестен ажыратылған және бөлінген жағдайда бұл құрамның әрбір бөлігі өзінде құрамның ажыратылған бөлігі туратын жолдың бөлігінің нақты пішініне сәйкес келетін нормаға сәйкес те-жегіш табандықтармен бекітілуі тиіс.

11.38. Кірме және жалғастырушы жолдар жанасып жатқан аудандар-да жылжымалы құрамның станцияға немесе аралыққа өз-өзінен кетуінің алдын алу үшін станциялардың кезекшілері, құрастырушы бригадалар, сгрелкалық қосындардың кезекшілері жанасуға кіргеннен кейін сақтандыру гұйықтарының стрелкалары (соның ішінде орталықтандырылған) мен күзеттік, лақтырғыш табандықтарды немесе стрелкаларды дереу түрде қалыпты жағдайға қоюы тиіс.

11.39. Күшті жел болатыны туралы хабар алғаннан кейін немесе сон-дай жел көтерілген жағдайда ол туралы алдын ала хабар келмегіннің өзінде станциялардың әрбір қызметкері өз қосынында жылжымалы құрамның ыгысудан сенімді түрде бекітілгенін тексеріп шығып, осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасының 9-тармагына сәйкес қосымша тежегіш табандықтарды салуға міндетті.

11.40. Жылжымалы құрамның аралыққа жылжып кету қаупі іуындаған жағдайда станция қызметкерлері өздерінің иелегіндегі барлық қүралдарды оны тоқтатуға арнап пайдалануға міндетті. Жылжымалы қүрам аралыққа жылжып кеткен кезде станция кезекшісі өзінің иелігіндегі оарлық құралдарды қолдана отырып, ол жөнінде аралықтағы поездардың машинистеріне, поезд диспетчеріне, жол қосындарының ДСП-на, іргелес станциялардың, аралықтардың кезекшілері мен өзге қызметкерлерге ха-і >арлап, кетіп қалған жылжымалы құрамды тоқтатуға арналған шараларды қабылдауы тиіс.

11.41. Жылжымалы құрамды станциялық жолдарда бекіту жөніндегі прекеттерді орындау кезінде қызметкерлердің өзара бақылауын қамтамасыз стетін келесі негізгі ережелер орындалуы тиіс:

А. Поездардың құрамдарын бекіту кезінде:

басты және қабылдау-жөнелту жолдарында бекіту және оны бақылау ісіп станция кезекшісі, ал жекелеген маневрлік аудандарда - маневрлік дис-ікччер орындайды;

станция кезекшісі локомотивты құрамды бекіткен қызметкерден атал-мі.пп әрекетті дұрыс орындағанына оның баяндамасы бойынша немесе мпбе көз түрде көз жеткізгеннен кейін ғана ағытуға рұқсат бере алады;

поездық локомотивтың машинисіне құрамнан станция кезекшісінің радиобайланыс, парктік байланыс, бекітуді орындайтын қызметкер арқылы

берілген немесе көзбе көз түрде берілген рүқсатынсыз локомотивты қүрамнан ағытуға тыйым салынады;

құрамның астындағы тежегіш табандықтарды алуға станция кезекшісінің аталмыш әрекетті орындаушыға радиобайланыс, парктік байланыс, станцияның өзге қызметкері арқылы берілген немесе өзі берген нұсқауы бойынша ғана рұқсат етіледі;

станция кезекшісі тежегіш табандықтарды шешіп алу туралы нұсқауды машинистың радиобайланыс бойынша немесе станцияның қызметкері арқылы берген баяндамасы бойынша локомотивтың іс-жүзінде қүрамға тіркелгеніне көз жеткізгеннен кейін ғана бере алады.

Б. Маневрлік жұмыс кезінде:

маневрлерді орындау кезінде жылжымалы қүрамды бекіту үшін жау-апты болып маневрлерді басқарушы табылады;

маневрлерді басқарушы барлық жағдайда локомотивты (жеке түрде немесе вагондармен қоса) тіркестен ажыратпас бұрын машиниске жолда қалдырылатын вагондардың бекітілгені туралы олардың санын көрсете от-ырып, сондай-ақ тежегіш табандықтардың саны мен олардың қай жақтан төселгені туралы хабарлауға міндетті. Дәл осындай хабарды маневрлерді қабылдау-жөнелту жолдарында орындаған кезде өзінде вагондар (немесе өзге түрдегі жылжымалы құрам) қалатын жолдан шығу туралы рұқсатқа өтінім жасалған кезде маневрлерді басқарушы жекелеген маневрлік аудандардағы станция кезекшісіне (маневрлік диспетчерге) беруге міндетті, ал локомотивтың машинисі - станция кезекшісіне аталмыш хабарды радио-байланыс бойынша қайталап беруге міндетті;

станция кезекшісі (маневрлік диспетчер) машинист пен маневрлар-ды басқарушы берген хабарламалардың станцияның техникалық-жарлық актісінде нақты жолға арнап белгіленген вагондарды бекіту нормаларына сәйкес екенідігіне көз жеткізіп, локомотивке (маневрлік құрамға) жолдан (сол маневрлік ауданнан) шығуға рұқсат береді.

Жылжымалы құрамды бекіту жөніндегі әрекеттердің оларды орын-дайтын және солар туралы баяндайтын нақты қызметкерлердің тізі-мі көрсетілген толық тәртібі станцияның техникалық-жарлық актісіне қосымша ретінде беріледі.


Date: 2015-08-07; view: 370; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию