Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Маневрлерді орындау қауіпсіздігі мен жылжымалы құрамның сақтанымдылығын қамтамасыз етуге

ТПЕ-нің 15.15-тармағына сәйкес маневрлерді орындап жатқан локомотивтың, арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамның машинисіне маневрлерді басқарушының көзбе-көз, радиобайла-ныс, екі жақтық парктік байланыс немесе сигнал бойынша нұсқауын алмайынша локомотивты, арнайы өздігінен жүретін жылжымалы құрамды қозғалтуға тыйым салынады. Маневрлерді басқарушының нұсқауы немесе сигналымен қатар орталықтандырылған маневрлік маршруттардың стрелкаларына шығу алдында машинист манев-рлік бағдаршамның рұқсат етуді көрсетіп тұрғанына көз жеткізіп, ал орталықтандырылмаған стрелкаларына шығудың алдында -с трелкалық қосын кезекшісінен - сигнал немесе (көзбе-көз, радиобай-ланыс арқыды, екі жақты парктік байланыс құрылғылары бойынша) «. грелкалардың маневрлік жылжулар үшін дайын болғандығы туралы хабар алуға міндетті. Маневрлік бағдаршамдар болмаған жағдайда орталықтандырылған стрелкаларға шықпас бұрын машинист стан-ция кезекшісінен (көзбе-көз, радиобайланыс арқылы, екі жақты парк-гік байланыс құрылғылары бойынша немесе маневрлерді басқарушы ирқылы берілген) стрелкалардың маневрлік жылжулар үшін дайын Оолғандығы туралы хабар алуға міндетті.

Стрелкалар мен сигналдар электрлік орталықтандырылған стан-цияларда стрелкаларды жергілікті басқарудан орталықтандырылған гүрдегі басқаруға ауыстырған жағдайда стрелкаларға сол стрелкалар-ды бұру ісі жүктелген қызметкердің нұсқауымен немесе сигналы бой-миша шығуға рұқсат етіледі.ТПЕ-нің 15.25-тармағына сәйкес құрама поездармен жұмыс істей-тін,сондай-ақ маневрлік жұмыстарды орындауға арнап бөлінген ло-комотивтік бригадалар, кондукторлар мен құрастырушы бригада-лар техникалық-жарлық актіде көрсетілген станциядағы маневрлік жұмыстың тәртібін білуі тиіс. Локомотивтік және құрастырушы бри-гадалар мен кондукторлардың станциялардың техникалық-жарлық актісінде көрсетілген маневрлік жұмыстың шарттарымен таныстыру тәртібін «ҚТЖ»¥К»АҚ басшылығы белгілейді.

Маневрлерді орындайтын локомотивтың машинисіне локомотивты өзінде вагондар қалатын жолдан маневрлерді басқарушыдан радиобайланыс арқылы, екі жақты парктік байланыс, маневрлерге қатысушы өзге қызметкер арқылы берілген, немесе осы Нұсқаулықтың 11.41-тармағында белгіленген ережелерді жеке өзі орындаумен хабарлар алмайынша шығаруға рұқсат етілмейді.

Маневрлер кезінде локомотивты басқару ісін машинист жүзеге асыра-ды. Машинист локомотивты басқаруды машинистың көмекшісіне немесе оның дублеріне тек өзінің бақылауымен ғана сеніп тапсыруы мумкін.

11.25.Вагондарын алдына қаратып қозғалған жағдайда маневрлер-ді басқарушы машиниске стрелкаларға алдағы шығуымен қозғалысын бастағаны туралы сигналды стрелкалық қосын кезекшісінен стрелкалардың маневрлік қозғалыстар үшін дайын болғаны туралы сигналын (хабар) алғаннан кейін ғана немесе маневрлік бағдаршам ашық қалпында тұрғанына көз жеткізіп барып қана беруге болады.

11.26.Жеке локомотивтың машинисі станциялық жолдар арқылы қозғалған кезде маневрлік бағдаршамдардың көрсетулерін, станция кезекшілерінің, орталықтандыру қосындары операторларының, стрелкалық қосын кезекшілерінің тікелей локомотив машинисіне берілетін сигналда-рын немесе хабарландыруларын басшылыққа алады.

11.27.Радиобайланыс арқылы немесе екі жақты парктік байланыс құрылғылары бойынша берілетін сигналдар, сондай-ақ нұсқауларды ма-шинист локомотивтың ысқырығымен немесе берілген нұсқауды қысқаша түрде қайталаумен растауға міндетті.

Егер де машинист сигналды немесе нұсқаудың дұрыс ұғылғанына се-німді болмаса немесе маневрлік жұмыстың жоспарын білмесе, ол тоқтап жағдайды анықтап алуы тиіс.11.28.Жолаушы поезы жөнелтіліп жатқан жол бойынша аталмыш по-езд оны толықтай босатқанша локомотивтер мен маневрлік құрамдарды (поездың артынан) жүргізуге тыйым салынады. Жолаушы поездары тұрған жолдағы локомотивтердің машинистеріне жолдың толықтай босағаны ту-ралы хабар алғанша жөнелтілген жолаушы поезының соңынан жүруге тый-ым салынады.

11.29.Стрелкалық қосындардың кезекшілері, орталықтандыру қосындарының операторлары маневрлерді жүргізу кезінде келесі әрекеттерді орындауға міндетті:

а) маневрлерді басқарушы көрсеткен маршрут бойынша стрелкаларды

дұрыс және дер кезінде бұрып отыруға;

б) ауыспаны бұрғаннан кейін стрелкалық қосын кезекшісі оны салмаға жауып (осы Нұсқаулықтың 11.3-тармағында ескерілген жағдайларды есеп-ке алмағанда) және ауыспаның үшкірі рамалық рельске тығыз жанасып жатқанына көз жеткізуі тиіс;

в) маневрлік құрамның қозғалуы туралы сигнал немесе хабарлама беру алдында маневрлік маршруттағы стрелкалардың дұрыс қалпында жатқанын тексереді;

г) машинист пен құрастырушыға сигналдар мен хабарламаларды нақты және дер кезінде беріп отыруға;

д) маневрлік құрамның жылжуларын, беріліп жатқан нұсқаулар мен сигналдарды зер сала бақылап, сол нұсқаулар мен сигналдардың талапта-рын дер кезінде орындауға.


Date: 2015-08-07; view: 334; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию