Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи навчання. Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності курсантів та особливостями навчального процесу у вищій школі

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності курсантів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи.

18. Методи контролю(поточний та підсумковий контроль)

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості курсантів з певних тем програми навчальної дисципліни, а також виконання конкретних завдань. Поточний контрользнань курсантів оцінюється за національною шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та шкали ECTS. Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості балів враховується лише оцінка, отримана при відпрацюванні). Оцінки, отримані курсантом під час поточного контролю, виставляються викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи.

Підсумковий контроль здійснюється з метою з’ясування рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової оцінки. Оскільки дисципліна вивчається в декількох семестрах, то підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична оцінок підсумкового семестрового контролю, або за результатами заліку.

Для отримання підсумкової оцінки курсанту необхідно мати не менше 2/3 оцінок від загальної кількості семінарських занять та поточних контрольних заходів (реферату, модульної контрольної роботи та самостійних завдань).

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни курсант набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відмінно без складання підсумкового контролю. Якщо курсантт бажає покращити оцінку, отриману як середньоарифметичну результатів поточного контролю, то він може скласти екзамен (залік).

Курсант в обов’язковому порядку складає екзамен (залік), якщо він набрав менше 74 балів, а загальна кількість отриманих позитивних оцінок за семестр складає менше 2/3 від загальної кількості семінарських занять та поточних контрольних заходів.

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться викладачем в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та індивідуальний навчальний план курсанта за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.


Date: 2015-07-27; view: 115; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию