Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на ___________ 20__ р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду I

  Форма № 1 Код за ДКУД

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи    
первісна вартість    
нак пичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби    
первісна вартість    
знос    
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методо участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи Запаси    
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток      
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти    
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс    

  

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал    
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капіт л    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов'язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків    
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями    
товари, роботи, послуги    
розрахунками з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування      
розрахунками з оплати праці    
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом III    
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс    

 

Керівник Головний бухгалтер ____________ 1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 
 

 

 


 
КОДИ
   
 

 

Підприємство   Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
(найменування)
       

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 20__ р.

  Форма № 2 Код за ДКУД

 
Date: 2015-11-13; view: 58; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию